Complete the Survey Llenwi'r Arolwg

Datganiad Preifatrwydd

Pwy sy’n cynnal yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr a pham?

Mae'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) yn cael ei gynnal gan Ipsos MORI, asiantaeth ymchwil annibynnol, ar ran Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE). Mae HEFCE yn gorff llywodraeth anadrannol sy'n ymarfer swyddogaethau statudol penodol o dan Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 (Deddf ABU 1992). Mae'r ACF yn rhan o ofyniad cyfreithiol HEFCE o dan y Ddeddf hon, i sicrhau ansawdd addysg uwch y sefydliadau mae'n eu cyllido.

Hefyd mae HEFCE wedi penodi darparwr data, sef Texuna Technologies Ltd ar hyn o bryd, i ddosbarthu canlyniadau'r arolwg i'r sefydliadau a'r undebau myfyrwyr sy'n cymryd rhan.

Hefyd mae HEFCE wedi comisiynu'r arolwg ar ran Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), yr Adran ar gyfer yr Economi yng Ngogledd Iwerddon (DELNI), Health Education England (HEE), Cyngor Cyllido'r Alban (SFC) a darparwyr addysg uwch preifat sy'n cymryd rhan. Mae'r cyrff hyn yn gyfrifol am gyllido'r arolwg. Efallai y bydd HEFCE yn rhannu'r wybodaeth am fyfyrwyr, neu rannau ohoni, gyda'r cyrff hyn, sydd hefyd yn defnyddio canlyniadau'r arolwg wrth iddynt ymarfer eu swyddogaethau statudol.

Mae gan HEFCE, CCAUC, DELNI ac SFC rôl statudol i'w chwarae mewn sicrhau bod ansawdd yr addysgu mewn addysg uwch yn cael ei asesu a chred HEFCE a'i bartneriaid y dylai safbwyntiau myfyrwyr fod yn rhan bwysig o'r asesiad. Ni fyddwn yn datgelu eich gwybodaeth i unrhyw sefydliad arall y tu allan i'r rhai a restrir yma.

Ar 1af Ebrill 2018 bydd yr Office for Students (OfS) yn cymryd lle HEFCE. Dyma gorff cyhoeddus newydd a sefydlwyd yn gyfreithiol gan Ddeddf Addysg Uwch ac Ymchwil 2017. O'r dyddiad hwn, bydd holl ddyletswyddau HEFCE yng nghyswllt yr arolwg hwn yn cael eu trosglwyddo i'r OfS.

Beth yw pwrpas yr ACF?

Mae'r cyrff cyllido addysg uwch a'r llywodraeth wedi cytuno y dylid cynnal arolwg cenedlaethol yn rheolaidd o fyfyrwyr er mwyn canfod eu safbwyntiau am ansawdd yr addysgu, yr asesu a'r gefnogaeth a brofir. Mae'r ACF yn arolwg blynyddol sy'n rhoi cyfle i fyfyrwyr ddarparu adborth ar eu profiad dysgu.

Hefyd mae'r ACF yn ceisio cynorthwyo cenedlaethau'r dyfodol o fyfyrwyr addysg uwch yn eu dewisiadau o ran beth a ble i astudio, drwy ganiatáu iddynt weld adborth dienw ar bynciau a sefydliadau. Mae'n arolygu myfyrwyr mewn sefydliadau addysg uwch yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban a myfyrwyr sy'n astudio cyrsiau addysg uwch mewn colegau addysg bellach a gyllidir yn uniongyrchol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae'r canlyniadau ar gael i'r cyhoedd bob blwyddyn drwy gyfrwng gwefan Unistats.


Pwy sy’n gweld fy ngwybodaeth bersonol i a sut mae fy manylion cyswllt yn cael eu sicrhau?

Bydd HEFCE, o dro i dro, yn cynnwys asiantau neu gyrff anstatudol eraill i gyflawni swyddogaethau ar ei ran. Mae HEFCE wedi penodi Ipsos MORI i gwblhau'r arolwg hwn (ACF). I ddechrau mae gwybodaeth y myfyrwyr yn cael ei chasglu gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) a'r Asiantaeth Cyllid Addysg a Sgiliau (EFSA) a'i rhoi i HEFCE. Wedyn mae HEFCE yn gofyn am i fanylion cyswllt myfyrwyr o Sefydliadau Addysg Uwch, Colegau Addysg Bellach a Darparwyr Eraill gael eu trosglwyddo i Ipsos MORI er mwyn gallu cynnal yr arolwg hwn. Bydd HEFCE, yr awdurdod statudol, yn cadw'r rheolaeth ar unrhyw ddata personol a drosglwyddir o dan gontract gyda chyrff anstatudol.

At bwrpas yr ACF, mae Ipsos MORI yn gweithredu fel asiant yr arolwg ar ran HEFCE. Mae gan HEFCE gytundeb diogelu data yn ei le gydag Ipsos MORI, sy'n darparu'r diogelwch angenrheidiol o dan y gyfraith i ddiogelu gwybodaeth y myfyrwyr. Er enghraifft, mae wedi'i wahardd o dan gontract gyda HEFCE rhag defnyddio data'r ACF sydd ganddo ar gyfer unrhyw bwrpas arall.

Hefyd mae gan HEFCE gytundeb diogelu data gyda Texuna Technologies Ltd, y sefydliad sy'n dosbarthu canlyniadau'r arolwg ar hyn o bryd ac sy'n derbyn rhannau o ddata'r arolwg mewn ffurf na ellir ei hadnabod. Mae'r cytundeb yn rhoi'r warchodaeth angenrheidiol yn unol â'r gyfraith i ddiogelu gwybodaeth y myfyrwyr.

Mae HEFCE wedi ymrwymo i warchod eich gwybodaeth bersonol a bod yn glir am ba wybodaeth sydd gennym ni amdanoch chi a sut rydym yn ei defnyddio. HEFCE yw'r "rheolydd data" ar unrhyw wybodaeth bersonol a gaiff ei chasglu a'i throsglwyddo o dan gontract gyda'r asiantau arolygu hyn. Bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chadw'n gwbl gyfrinachol gan bob parti cysylltiedig a bydd yn cael ei chadw'n ddiogel yn Ardal Economaidd Ewrop heb ei throsglwyddo y tu allan i'r diriogaeth.

Pa wybodaeth bersonol ydych chi’n ei chasglu amdanaf i?

Mae'r wybodaeth bersonol byddwn ni'n casglu ac yn defnyddio fel rhan o'r arolwg wedi'i rhestru is law:

 • Enwau
 • Dyddiad geni
 • Rhyw
 • Manylion cyswllt
 • Manylion Cwrs
 • Nodweddion cydnabyddus unigryw
 • Ethnigrwydd
 • Crefydd (os yw'n berthnasol)
 • Anabledd (os yw'n berthnasol)
 • Ymatebion i'r arolwg
 • Blaenoriaeth iaith (Cymraeg)

Rydym yn gallu cadarnhau byddwch chi DDIM yn gydnabyddus o ganlyniad i'r canlyniadau cyhoeddus.

Rydym hefyd yn casglu meta-data fel cydraniadau sgrin, trefn cymryd rhan ac yr amser a gymered i gwblhau'r arolwg. Mae'r wybodaeth yma ond yn cael ei ddefnyddio ar gyfer datblygiad yr arolwg ac amcanion gwerthuso.

Am faint fydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chadw?

Bydd eich data personal yn cael ei ddefnyddio ar gyfer amcanion y ACF yn unig. Mi fydd holl manylion cyswyllt myfyrwyr yn cael ei ddinistrio yn syth pan byddai'r arolwg wedi'i gyfawni a bydd Ipsos MORI un dileu holl data ddiogel myfyrwyr o'i systemau cyfrifiadurol a'i drosglwyddo i HEFCE. Mi fydd holl data wedi'i casglu gan Texuna Technologies Ltd yn cael ei ddileu yn syth ar ddiwedd cyfnod y contract. Mi fydd ymatebion i ACF yn cael ei cadw am byth gan HEFCE ar gyfer cynhyrchu dadansoddiad ystadegol ac ymchwilio mewn i ansawdd cyrsiau a profiad myfyrwyr , a rhediadau mewn addysg uwch. Byddai'r data yma ddim yn cawl wi ddefnyddio i wneud unryw penderfyniadau am unigolion a byddai'r adroddiadau cyhoeddus ddim yn cynnwys unryw data personol.

Sut bydd y wybodaeth y byddaf yn ei rhoi yn cael ei defnyddio?

Bydd eich ymatebion i'r ACF yn cael eu defnyddio at bwrpas ymchwil yn unig, sy'n cynnwys darparu gwybodaeth i ganiatáu i gyrff cyllido AU y DU gyflawni eu swyddogaethau statudol. Bydd canlyniadau'r ymchwil hwn yn ddienw ac yn cael eu darparu ar ffurf gwybodaeth ystadegol yn unig. Gallwn eich sicrhau NA FYDD posib eich adnabod mewn unrhyw ganlyniadau a gyhoeddir.

Bydd eich cyfranogiad yn yr ymchwil hwn, a hefyd eich ymatebion unigol i'r cwestiynau, yn cael eu cadw'n gwbl gyfrinachol yn unol â'r gofynion diogelwch gwybodaeth a'r safonau fel y cytunwyd rhwng Ipsos MORI a HEFCE. Hefyd gallwn eich sicrhau NA FYDD unrhyw wybodaeth a roddir gennych chi yn ystod yr ymchwil hwn yn cael ei defnyddio i farchnata, ac ni fyddwn yn gwerthu eich gwybodaeth i unrhyw drydydd parti. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am yr ACF, cofiwch gysylltu â'r tîm ymchwil ar thestudentsurvey@ipsos.com.

Oes raid i mi gymryd rhan yn yr arolwg?

Mae cymryd rhan yn yr ymchwil hwn yn wirfoddol, nid oes raid i chi gymryd rhan. Hefyd cewch ofyn i Ipsos MORI dynnu eich manylion oddi ar y rhestr gyswllt sy'n cael ei defnyddio ar gyfer yr arolwg, ond bydd Ipsos MORI yn gofyn i chi gadarnhau eich manylion er mwyn sicrhau bod y cofnodion cywir yn cael eu dileu o'r bas data. Mae'n bwysig bod myfyrwyr yn dilysu pwy ydynt fel bod yr ACF yn darparu data cadarn er mwyn i ddarpar fyfyrwyr a'u cynghorwyr wneud dewisiadau doeth. Os bydd myfyriwr yn optio allan ar unrhyw adeg, bydd yr holl wybodaeth bersonol (manylion cyswllt, dyddiad geni ac ati) yn cael ei dileu'n ddiogel ac yn barhaol oddi ar y rhestr gyswllt a ddefnyddir ar gyfer yr arolwg hwn ac ni fydd Ipsos MORI na HEFCE yn cysylltu ag ef eto.

O dan amgylchiadau eithriadol, efallai y bydd rhaid i HEFCE ddadansoddi data lefel myfyrwyr perthnasol i wrthod neu optio allan. Yn yr achos hwn, bydd Ipsos MORI yn trosglwyddo data'n ddiogel i HEFCE am fyfyrwyr sydd wedi optio allan o'r arolwg.

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â'r tîm ymchwil ar thestudentsurvey@ipsos.com.

Sut bydd canlyniadau’r arolwg yn cael eu defnyddio?

Bydd HEFCE a'r cyrff uchod yn defnyddio canlyniadau'r arolwg at y pwrpasau canlynol:

Cyhoeddi canlyniadau cyfun a dienw'r arolwg fel a ganlyn:

 • Cyhoeddir 'mewn cyd-destun' ar wefannau sefydliadau drwy gyfrwng 'teclyn'. Adnodd gwe bychan yw hwn sy'n dangos gwybodaeth o wefan Unistats ar gyfer y cwrs y mae'r defnyddiwr yn edrych arno.
 • Cyhoeddir ar wefan Unistats i alluogi i ddefnyddwyr chwilio am wybodaeth am gyrsiau a sefydliadau a'i chymharu.
  • Rhagwelir y bydd data ar gael hefyd drwy gyfrwng adnodd chwilio am gyrsiau UCAS (Course Finder), a fydd yn cynnwys data'r Cyfresi Gwybodaeth Allweddol (CGA) fel bod defnyddwyr yn gallu gweld y data ar yr un pryd ag edrych ar y cyrsiau y mae ganddynt ddiddordeb mewn gwneud cais amdanynt.
 • Er mwyn dadansoddi. Gall hyn arwain at y cyrff cyllido yn y DU yn cynnal ymchwil neu'n rhyddhau data, gan gynnwys unrhyw sylwadau agored y byddwch chi'n eu gwneud, i ddefnyddwyr cymeradwy HEFCE (ar ran y cynghorau cyllido eraill), fel ymchwilwyr academaidd a sefydliadau'r sector at bwrpas cynnal dadansoddiad neu ymchwil i wella ansawdd Addysg Uwch. Bydd HEFCE yn cadw rheolaeth ar y data o dan gontract gyda defnyddwyr o'r fath neu os yw'r defnyddiwr hwnnw'n is-gontractio, bydd angen iddo yntau fod â'r un mesurau rheoli. Dim ond data dienw a chyfun a gyflwynir mewn adroddiadau.
 • I ddarparu adborth cryno i sefydliadau unigol. Darperir y data hyn i sefydliadau i'w helpu i ddeall ble mae eu cryfderau a hefyd sut gallant wneud gwelliannau. Bydd yr adborth cryno hwn yn gyfun ac yn ddienw, gan sicrhau nad oes posib adnabod unrhyw fyfyriwr unigol. Gall y canlyniadau hyn gynnwys testun unrhyw sylwadau y mae'r myfyrwyr yn eu rhoi ar ddiwedd yr holiadur. Ni fydd posib priodoli'r testun hwn i unigolion a chynghorir myfyrwyr i osgoi gwneud sylwadau a allai: alluogi eu hadnabod yn unigol; enwi unigolion; neu wneud cyfeiriadau a allai arwain at adnabod unigolion. Er bod enwau wedi'u dileu o adborth yr ACF, gall fod yn bosib i'r rhai sy'n gweithio mewn sefydliad eu hadnabod eu hunain a chydweithwyr. Felly, gall gwybodaeth o'r fath fod yn ddata personol a gofynnir i sefydliadau gofio hyn wrth brosesu'r data.

Cwestiynau dewisol

Bydd rhai sefydliadau'n gofyn cwestiynau dewisol neu benodol i'w sefydliad i'w myfyrwyr. Gwneir hyn drwy'r holiadur ar-lein yn unig ac maent yn darparu adborth cyfrinachol ychwanegol i sefydliadau. Bydd HEFCE a'r cyrff uchod yn defnyddio'r wybodaeth at y dibenion canlynol:

 • Darparu adborth cryno i sefydliadau unigol. Bydd y data hyn yn cael eu darparu i sefydliadau i'w helpu i weld ble mae eu cryfderau a sut gallant wneud gwelliannau.
 • I'w dadansoddi'n ystadegol. Gall hyn olygu rhyddhau data i ddefnyddwyr cymeradwy eraill, a allai gynnwys ymchwilwyr academaidd. Bydd HEFCE yn cadw rheolaeth dros y data o dan gontract gyda defnyddwyr o'r fath, neu os yw'r defnyddiwr yn is-gontractio, byddwn yn sicrhau y byddant yn defnyddio'r un rheolaethau. Bydd adroddiadau yn cyflwyno data dienw a chyfanredol yn unig.
 • Ni chaiff y data hyn eu cyhoeddi ar wefan Unistats.
 • Gall sefydliadau ddefnyddio canlyniadau eu cwestiynau dewisol eu hunain yn gyhoeddus os byddant yn dymuno (mae hyn yn cynnwys cwestiynau sy'n benodol i'r sefydliad a chwestiynau o fanc dewisol o gwestiynau) mewn defnyddiau marchnata. Fodd bynnag, rhaid gweithredu'r egwyddorion canlynol:
  • Os bydd y canlyniadau'n cael eu defnyddio yn y ffordd hon, rhaid glynu at y trothwyon cyhoeddi o gael cyfradd ymateb o 50% a 10 o ymatebwyr i bob grŵp;
  • Ni ddylid defnyddio sylwadau testun rhydd mewn deunydd cyhoeddus er mwyn cadw myfyrwyr yn ddienw; ac
  • Ni ddylai sefydliadau briodoli'r canlyniadau hyn i'r ACF.
Er bod enwau'n cael eu tynnu o'r adborth i'r ACF, efallai y bydd dal yn bosib i'r rhai sy'n gweithio mewn sefydliad adnabod eu hunain a chydweithwyr. Felly, gall gwybodaeth o'r fath fod yn ddata personol a gofynnir i sefydliadau gofio hyn wrth brosesu'r data.Oes posib i mi roi adborth ar yr ACF?

Ydych. Mae Ipsos MORI, HEFCE a'r cyrff uchod wedi ymrwymo i wella'r ACF yn barhaus. Os oes gennych chi gwestiwn, sylw a/neu gŵyn am yr ymchwil hwn, cofiwch gysylltu ag Ipsos MORI ar e-bost thestudentsurvey@ipsos.com.

Neu drwy lythyr i: National Student Survey, Ipsos MORI, Kings House, Kymberley Road, Harrow, HA1 1PT.


Sut gallaf i ymarfer fy hawliau o dan y ddeddfwriaeth diogelu data?

Mae'r holl wybodaeth a ddefnyddir wedi'i chydymffurfio a'r Data Protection Act 1998, ac o'r 25 o Fai 2018 gyda'r General Data Protection Regulation (GDPR). Pan fydd eich data personol wedi'i chasglu, mi fydd gennych hawliau dilys yn berthnasol i'r data personol. Mi fydd gennych yr hawl i:

 • • Ofyn am gopi o'ch gwybodaeth bersonol am gost fach
 • • Cywiro unrhyw ddata sydd yn anghywir amdanoch chi sydd yn cael ei chadw
 • • Ofyn am eich data personol i gael ei ddileu (o fewn cyfyngiadau amser penodol)
 • • Rhoi cyfyngiadau ar brosesu eich data personol.

Rydych yn gallu darganfod mwy am eich hawliau o dan y GDPR ar https://ico.org.uk.

Oes oes gennych unrhyw achosion am sut mae'r data yn cael ei ddefnyddio ar gyfer yr amcanion yma, neu os ydych am ddefnyddio eich hawliau uchod, cysylltwch â HEFCE gan ebostio foi@hefce.ac.uk, gan ymweld â http://www.hefce.ac.uk/contact/inforequest/dpa/ , neu ysgrifennwch i Swyddog Diogelwch Gwybodaeth, Nicholson House, Lime Kiln Close, Stoke Gifford, BRISTOL, BS34 8SR.

Os nac ydyn yn medru datrys y mater i'ch bodlondeb, rydych yn gallu gwneud cwyn i'r awdurdod goruchwylwyr amddiffyniad data. Yn y DU, mae hyn wedi'i leoli yn y Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth (Information Commissioner's Office) ac rydych yn gallu cysylltu â nhw yn:

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Rhif ffôn: 0303 123 1113

Ebost: casework@ico.org.uk

Sut mae cael rhagor o fanylion am y datganiad preifatrwydd yma neu ein cydymffurfiaeth â’r datganiad?

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth am y datganiad preifatrwydd hwn, am gydymffurfiaeth Ipsos MORI â deddfau diogelu data neu'r wybodaeth sy'n cael ei chadw amdanoch chi ar gyfer yr ymchwil hwn, cysylltwch â HEFCE gan ddefnyddio'r manylion uchod neu ag Adran Gydymffurfio Ipsos MORI. Mae posib cysylltu â nhw ar e-bost: compliance@ipsos.com gyda 17-056916-01 NSS 2018 fel y pwnc neu drwy lythyr a anfonir i: Cyf: 17-056916-01 NSS 2018 , Compliance Department, Ipsos MORI UK Ltd, 3 Thomas More Square, London, E1W 1YW

Sut mae HEFCE ac Ipsos MORI yn sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chadw’n ddiogel?

Mae HEFCE ac Ipsos MORI yn ysgwyddo ei chyfrifoldebau am gadw eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel yn ddifrifol iawn. O'r herwydd, rydym yn cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod eich gwybodaeth yn cael ei diogelu rhag cael ei cholli, ei lladrata neu ei chamddefnyddio. Mae'r camau gofalus hyn yn cynnwys diogelwch ffisegol priodol ein swyddfeydd, rheoli mynediad i systemau cyfrifiadurol, a defnyddio cysylltiadau rhyngrwyd diogel, wedi'u hamgryptio, wrth gasglu gwybodaeth bersonol.

Mae Ipsos MORI yn cael archwiliadau mewnol ac allanol rheolaidd ar ddiogelwch ei wybodaeth ac mae wedi cofrestru gyda'r Safon Ryngwladol ar gyfer Diogelwch Gwybodaeth, ISO 27001. Mae Ipsos MORI yn aelod o'r Gymdeithas Ymchwil Marchnad sy'n golygu ein bod yn ymrwymo i gynnal ymchwil marchnad mewn ffordd foesegol a chydymffurfiol.

infographic infographic