The National Student Survey (NSS) 2019 is now closed.

Mae'r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2019 bellach wedi cau.

Ynglŷn â'r ACF

Wedi'i anelu at fyfyrwyr israddedig yn eu blwyddyn olaf yn bennaf, mae'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) yn casglu barn myfyrwyr am eu hamser mewn addysg uwch, gan ofyn iddynt ddarparu adborth gonest ar sut brofiad oedd astudio'u cwrs yn eu prifysgol/coleg. Mae'n ffynhonnell ddylanwadol o wybodaeth gyhoeddus am addysg uwch, ac yn rhoi llais cryf ar y cyd i fyfyrwyr i helpu i lunio dyfodol eu cwrs a'u prifysgol/coleg ar gyfer y myfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr.

Mae'r ACF yn gofyn 27 o gwestiynau, yn ymwneud ag wyth agwedd ar y profiad i fyfyrwyr. Yn ogystal, gofynnir cwestiynau am eu lleoliadau i fyfyrwyr sy'n astudio cyrsiau a gyllidir gan y GIG. Os ydych chi'n fyfyriwr ar brentisiaeth gradd neu brentisiaeth uwch ar lefelau 6 neu 7, efallai y gofynnir rhai cwestiynau i chi am eich rhaglen hyfforddi. Hefyd, rhoddir cyfle i fyfyrwyr ddarparu sylwadau cadarnhaol a/neu negyddol mewn cwestiwn penagored.

Caiff prifysgolion/colegau ddewis hyd at chwe banc o gwestiynau dewisol a chynnwys hyd at ddau gwestiwn ychwanegol sy'n benodol i'r darparwr. Gofynnir i'r darparwyr gytuno gydag undebau'r myfyrwyr ar eu dewis o fanciau dewisol o gwestiynau i'w cynnwys.

Mae'r holiadur Bwriadau Ar Ôl Graddio (IAGS) yn gofyn i fyfyrwyr yn eu blwyddyn derfynol sy'n dilyn cymhwyster israddedig am eu cynlluniau ar ôl graddio o'u cwrs presennol ac mae'n cymryd ychydig funudau i'w lenwi. I gael mwy o wybodaeth am yr hyn a ofynnir yn yr ACF, edrychwch ar Holiadur yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfywyr.

Mae'r ACF yn arolwg awdurdodol a gydnabyddir yn eang. Y trothwy cyhoeddi presennol ar gyfer canlyniadau'r ACF yw cyfradd ymateb o 50 y cant gydag o leiaf 10 o fyfyrwyr yn ymateb. Caiff yr holl ganlyniadau sy'n bodloni'r trothwy cyhoeddi eu cyhoeddi ar wefan Unistats. Hefyd cyhoeddir data ar wefan yr OfS, gan gynnwys data meincnodi.

Caiff yr arolwg ei gwblhau gan fyfyrwyr yn eu blwyddyn derfynol ym mhob prifysgol/coleg Addysg Uwch yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban, yn ogystal â'r holl Ddarparwyr Amgen yn Lloegr, gyda dynodiad cwrs penodol i fyfyrwyr newydd. Mae Colegau Addysg Bellach yn Lloegr a Gogledd Iwerddon a Sefydliadau Addysg Bellach yng Nghymru a chanddynt fyfyrwyr addysg uwch a gyllidir yn uniongyrchol hefyd yn gymwys i gymryd rhan.

Mae'r ACF yn cael ei gomisiynu gan yr Office for Students (OfS), ar ran Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), yr Adran ar gyfer yr Economi yng Ngogledd Iwerddon (DfENI), Cyngor Cyllido'r Alban, Addysg Iechyd Lloegr (HEE) a'r darparwyr Addysg Uwch preifat/amgen sy'n cymryd rhan.


Mae'r ACF yn cael ei gynnal yn annibynnol gan Ipsos MORI. Mae'r arolwg yn parchu preifatrwydd y rhai sy'n cymryd rhan a chan fod ymatebion unigol o'r fath yn gyfrinachol, ni fydd enwau myfyrwyr yn cael eu datgelu i'w prifysgol/coleg o gwbl.

Pwy sy'n elwa ar yr ACF?

Myfyrwyr presennol

Mae adborth y myfyrwyr o'r ACF yn creu darlun clir i brifysgolion/colegau o sut oedd y profiad dysgu i fyfyrwyr sy'n gorffen eu cwrs yn y flwyddyn honno. Mae darparwyr ac Undebau Myfyrwyr (Cymdeithas neu Urdd) yn dadansoddi'r data dienw'r ACF yn fewnol i nodi cryfderau a gwendidau. Gellir defnyddio'r wybodaeth hon i helpu i wneud newidiadau at ddibenion gwella'r profiad dysgu ar gyfer myfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr. Yn fwy eang, mae'r ACF yn darparu gwybodaeth fel rhan o'r system sicrwydd ansawdd addysg uwch.

Darpar fyfyrwyr

Mae canlyniadau'r ACF ar gael yn gyhoeddus er mwyn helpu darpar fyfyrwyr i wneud penderfyniadau gwybodus ynglŷn â beth i'w astudio ac ymhle. Sicrheir bod canlyniadau'r ACF ar gael a chânt eu cyhoeddi'n flynyddol ar wefan Unistats. Mae prifysgolion a cholegau'n defnyddio'r canlyniadau i wella profiad dysgu eu myfyrwyr. Mae'r safle swyddogol yn galluogi darpar fyfyrwyr i gymharu gwybodaeth ar draws cyrsiau addysg uwch a phrifysgolion/colegau.

Am fwy o wybodaeth a hefyd help gydag ymholiadau penodol, edrychwch ar:

CWESTIYNAU CYFFREDIN I FYFYRWYR
CWESTIYNAU CYFFREDIN I BRIFYSGOLION/MYFYRWYR/STAFF
infographic infographic