The National Student Survey (NSS) 2018 is now closed.

Mae’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) ar agor o’r 8 o Ionawr i’r 30 o Ebrill 2018.

Ynglŷn â'r ACF

Wedi'i anelu at fyfyrwyr israddedig yn eu blwyddyn olaf yn bennaf, mae'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) yn casglu barn myfyrwyr am eu hamser mewn addysg uwch, gan ofyn iddynt ddarparu adborth gonest ar sut brofiad oedd astudio'u cwrs yn eu sefydliad. Mae'n ffynhonnell ddylanwadol o wybodaeth gyhoeddus am addysg uwch, ac yn rhoi llais cryf ar y cyd i fyfyrwyr i helpu i lunio dyfodol eu cwrs a'u sefydliad ar gyfer y myfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr. Mae'r ACF yn gofyn 27 o gwestiynau, yn ymwneud ag wyth agwedd ar y profiad i fyfyrwyr. Hefyd, rhoddir cyfle i fyfyrwyr ddarparu sylwadau cadarnhaol a/neu negyddol mewn cwestiwn penagored. I gael mwy o wybodaeth am yr hyn a ofynnir yn yr ACF, edrychwch ar Holiadur yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfywyr.

Mae'r ACF yn arolwg awdurdodol a gydnabyddir yn eang. Caiff y canlyniadau eu cyhoeddi ar wefan Unistats i helpu darpar fyfyrwyr a'u cynghorwyr i wneud penderfyniadau am ble a beth maent eisiau ei astudio. Mae'r ACF wedi helpu i greu darlun ehangach o ansawdd addysg uwch yn y DU.

Caiff yr arolwg ei gwblhau gan fyfyrwyr ym mhob Sefydliad Addysg Uwch (SAUau) yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban, yn ogystal â'r holl Ddarparwyr Amgen yn Lloegr, gyda dynodiad cwrs penodol i fyfyrwyr newydd. Mae Colegau Addysg Bellach yn Lloegr a Gogledd Iwerddon a Sefydliadau Addysg Bellach yng Nghymru a chanddynt fyfyrwyr addysg uwch a gyllidir yn uniongyrchol hefyd yn gymwys i gymryd rhan.

Mae'r ACF yn cael ei gomisiynu gan y Swyddfa ar gyfer Myfyrwyr (OfS), gynt Gyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE), ar ran Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), yr Adran ar gyfer yr Economi yng Ngogledd Iwerddon (DfENI), Cyngor Cyllido'r Alban, Addysg Iechyd Lloegr (HEE) a'r darparwyr Addysg Uwch preifat/amgen sy'n cymryd rhan.

Mae'r ACF yn cael ei gynnal yn annibynnol gan Ipsos MORI. Mae'r arolwg yn parchu preifatrwydd y rhai sy'n cymryd rhan a chan fod ymatebion unigol o'r fath yn gyfrinachol, ni fydd enwau myfyrwyr yn cael eu datgelu i'w sefydliad o gwbl.

Pwy sy'n elwa ar yr ACF?

Myfyrwyr presennol

Mae adborth y myfyrwyr o'r ACF yn creu darlun clir i sefydliadau o sut oedd y profiad dysgu i fyfyrwyr sy'n gorffen eu cwrs yn y flwyddyn honno. Mae sefydliadau ac Undebau Myfyrwyr (Cymdeithas neu Urdd) yn dadansoddi'r data dienw'r ACF yn fewnol i nodi cryfderau a gwendidau. Gellir defnyddio'r wybodaeth hon i wneud newidiadau at ddibenion gwella'r profiad dysgu ar gyfer myfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr. Yn fwy eang, mae'r ACF yn darparu gwybodaeth fel rhan o'r system sicrwydd ansawdd addysg uwch.

Darpar fyfyrwyr

Mae canlyniadau'r ACF ar gael yn gyhoeddus er mwyn helpu darpar fyfyrwyr i wneud penderfyniadau gwybodus ynglŷn â beth i'w astudio ac ymhle. Caiff data o'r ACF ei gyhoeddi'n flynyddol ar wefan Unistats. Mae'r safle swyddogol yn galluogi darpar fyfyrwyr i gymharu gwybodaeth ar draws cyrsiau a sefydliadau addysg uwch.

I gael mwy o wybodaeth ac am gymorth gydag ymholiadau penodol, gweler ein:

Cwestiynau ac Atebion ar gyfer Myfyrwyr
Cwestiynau ac Atebion ar gyfer Sefydliadau ac Undebau Myfyrwyr
infographic infographic