Hysbysiad Preifatrwydd

Am yr hysbysiad preifatrwydd hwn

Mae’r hysbysiad hwn yn berthnasol i’r ACF.

Mae’n cynnwys gwybodaeth am bwy sy’n prosesu eich gwybodaeth, ar gyfer beth maent yn ei defnyddio, y sail gyfreithiol ar gyfer y prosesu hwn, a’ch hawliau chi o dan y ddeddfwriaeth diogelu data. Adolygir yr hysbysiad hwn yn rheolaidd ac fe’i diweddarir o bryd i’w gilydd – er enghraifft, pan fydd sefydliadau’n newid eu henw neu i esbonio sut mae eich gwybodaeth chi’n cael ei defnyddio. Gall diweddariadau cael eu wneud ar unrhyw adeg a bydd y fersiwn ddiweddaraf ar gael bob amser yn https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/student-information-and-data/national-student-survey-nss/contacts-and-privacy/

Pwy sy’n cynnal yr ACF a pham?

Caiff yr ACF ei gynnal gan Ipsos MORI, sef asiant ymchwil annibynnol, ar ran y Swyddfa Myfyrwyr a chyrff cyllido a rheoleiddio’r DU.

Y Swyddfa Myfyrwyr yw’r rheoleiddiwr ar y sector addysg uwch yn Lloegr ac mae swyddogaethau statudol penodol wedi’u datgan iddi yn Neddf Addysg Uwch ac Ymchwil 2017. Mae’r ACF yn rhan o ofyniad cyfreithiol y Swyddfa Myfyrwyr o dan y Ddeddf hon, i sicrhau ansawdd addysg uwch y darparwyr mae’n eu cyllido. Gallwch dod o hyd i fwy o wybodaeth am Y Swyddfa Myfyrwyr a’r gwaith a wnânt ar ei wefan: www.officeforstudents.org.uk

Mae gan y Swyddfa Myfyrwyr, yr Adran ar gyfer yr Economi yng Ngogledd Iwerddon (DfENI), Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) a Chyngor Cyllido’r Alban (SFC) rôl statudol o ran sicrhau y caiff ansawdd yr addysgu mewn addysg uwch ei asesu. Creda’r Swyddfa Myfyrwyr a’i phartneriaid y dylai barn myfyrwyr ffurfio rhan bwysig o’r asesiad.

Mae’r Swyddfa Myfyrwyr wedi comisiynu’r arolwg ar ran cyrff cyllido a rheoleiddio’r DU – DfENI, CCAUC a’r SFC. Cyfran allweddol o’r dirwedd reoleiddio ehangach yn addysg uwch y DU yw’r ACF ac mae’r cyrff hyn yn gyfrifol am ariannu’r arolwg.

Mae comisiynwyr yr arolwg yn gweithredu fel rheolwyr cytûn cronfa ddata’r ACF. Y Swyddfa Myfyrwyr yw ‘rheolydd data’ unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir oddi mewn i gwmpas yr hysbysiad preifatrwydd hwn.

‘Prosesydd data’ yw Ipsos MORI yn gweithio ar ran y Swyddfa Myfyrwyr i weinyddu’r ACF.

Mae’r Swyddfa Myfyrwyr ac Ipsos MORI wedi cofrestru gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth a gallwch wirio’r manylion cofrestru yma: https://ico.org.uk/about-the-ico/what-we-do/register-of-data-controllers/

Hefyd mae’r Swyddfa Myfyrwyr wedi penodi darparwr dosbarthu data, sef Texuna Technologies Ltd, i ddosbarthu canlyniadau’r arolwg i’r prifysgolion/colegau a’r undebau myfyrwyr sy’n cymryd rhan.

Beth yw pwrpas yr ACF a beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu fy ngwybodaeth bersonol?

Mae’r ACF yn arolwg blynyddol sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr ddarparu adborth ar eu profiad dysgu.

Hefyd mae’r ACF yn ceisio cynorthwyo cenedlaethau myfyrwyr addysg uwch y dyfodol yn eu dewisiadau o ran beth i’w astudio ac ymhle, drwy ganiatáu iddynt weld adborth dienw ar bynciau a phrifysgolion/colegau. Mae’n arolygu myfyrwyr mewn darparwyr addysg uwch yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban a myfyrwyr sy’n astudio cyrsiau addysg uwch mewn colegau addysg bellach a gyllidir yn uniongyrchol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae’r canlyniadau ar gael i’r cyhoedd bob blwyddyn drwy gyfrwng gwefan Darganfod Prifysgol.

O dan ddeddfwriaeth diogelu data, rhaid wrth sail gyfreithiol i allu prosesu eich gwybodaeth. Yn yr achos hwn, y seiliau cyfreithiol yw:

 • Rhaid prosesu er mwyn cyflawni’r dasg sy’n cael ei chwblhau er budd cyhoeddus neu i ymarfer awdurdod swyddogol a ymddiriedwyd yn y rheolydd (gweler Erthygl 6(1)(e) o’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR)) ac at ddibenion ystadegol ac ymchwil (gweler Erthygl 89 o’r GDPR).
 • Mae prosesu categorïau arbennig o ddata’n angenrheidiol at ddibenion ystadegol ac ymchwil yn unol ag Erthygl 89(1) ac Atodlen 1 rhan (4) o Ddeddf Diogelu Data 2018 (gweler Erthygl 9(2)(j) o’r GDPR).

Pwy sy’n gweld fy ngwybodaeth bersonol?

Y Swyddfa Myfyrwyr yw’r “rheolydd data” o unrhyw gwybodaeth personol sydd yn cael ei gasglu a trosglwyddo o dan gontract gydag asiantau arolwg. O dro i dro, bydd y Swyddfa Myfyrwyr yn cynnwys asiantau neu gyrff anstatudol eraill i gyflawni swyddogaethau ar ei rhan. Mae’r Swyddfa Myfyrwyr wedi penodi Ipsos MORI i gynnal yr arolwg hwn (ACF).

At ddibenion yr ACF, mae Ipsos MORI yn gweithredu fel ‘prosesydd data’ ar ran y Swyddfa Myfyrwyr. Mae gan y Swyddfa Myfyrwyr gytundeb diogelu data gydag Ipsos MORI, sy’n cynnwys mesurau ar gyfer diogelu eich gwybodaeth personol.

Hefyd mae gan y Swyddfa Myfyrwyr gytundeb diogelu data gyda Texuna Technologies Ltd, sef y sefydliad sy’n dosbarthu canlyniadau’r arolwg ar hyn o bryd i brifysgolion a cholegau ac sy’n cael rhannau o ddata’r arolwg mewn ffurf na ellir ei hadnabod. Mae’r cytundeb yn rhoi’r warchodaeth angenrheidiol yn unol â’r gyfraith i ddiogelu gwybodaeth y myfyrwyr. Gall y Swyddfa Myfyrwyr rhannu gwybodaeth am fyfyrwyr, neu darnau ohono, â chyrff ariannu a rheoleiddio’r DU – DfENI, CCAUC a’r SFC sydd hefyd yn defnyddio canlyniadau’r arolwg wrth arfer eu swyddogaethau statudol. Mae’r Swyddfa Myfyrwyr wedi ymrwymo i warchod eich gwybodaeth bersonol a bod yn glir ynglŷn â pha wybodaeth sydd gennym ni amdanoch chi a sut rydym yn ei defnyddio. Bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chadw’n gwbl gyfrinachol gan bob parti cysylltiedig. Caiff ei chadw’n ddiogel yn Ardal Economaidd Ewrop ac ni chaiff ei throsglwyddo y tu allan i’r diriogaeth honno heb ganiatâd penodol y Swyddfa Myfyrwyr, gan sicrhau bod mesurau diogelu data addas yn eu lle sy’n cydymffurfio â gofynion y ddeddfwriaeth diogelu data (boed yn unol â GDPR Erthygl 46 neu LED Erthygl 37) fel y penderfynir gan y Swyddfa Myfyrwyr. Os bydd trosglwyddiad tu fas i’r Ardal Economaidd Ewrop, dim ond yn fewnol gan Ipsos MORI y bydd modd adnabod unrhyw gofnod o destun, drwy rif cyfres.

Pa wybodaeth bersonol ydych chi’n ei chasglu amdanaf i a sut mae fy manylion cyswllt yn cael eu gasglu?

Mae gwybodaeth yn cael eu gasglu yn y lle gyntaf gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) a’r Asiantaeth Cyllido Addysg a Sgiliau (ESFA) a’i ddarparu i’r OfS. Mae’r Swyddfa Myfyrwyr neu DfENI yn rhoi’r categorïau canlynol o ddata personol pob myfyriwr cymwys i Ipsos MORI:

 • Dyddiad geni
 • Manylion cwrs
 • Elfennau adnabod unigryw

Mae’r Swyddfa Myfyrwyr wedyn yn gofyn am fanylion cyswllt gan prifysgolion a colegau i gael ei drosglwyddo i Ipsos MORI i gynnal yr arolwg. Mae prifysgolion a cholegau’n rhoi’r categorïau canlynol o ddata personol pob myfyriwr cymwys i Ipsos MORI:

 • Enwau
 • Cyfeiriadau e-bost
 • Rhifau ffôn
 • Elfennau adnabod unigryw
 • Iaith a ffefrir (Cymraeg)

Diben craidd yr wybodaeth hon yw cynnal yr arolwg ac ni chaiff ei rhannu ag unrhyw sefydliad allanol.

Yn ogystal â hynny, caiff eich ymatebion i’r arolwg eu casglu trwy offeryn yr arolwg. Mae Ipsos MORI yn casglu metadata fel manylder sgrin, dull o gymryd rhan a’r amser a gymerwyd i gwblhau’r arolwg. Caiff yr wybodaeth hon ei throsglwyddo i’r Swyddfa Myfyrwyr a’i defnyddio dim ond at ddibenion datblygu a gwerthuso’r arolwg.

Hefyd, bydd y Swyddfa Myfyrwyr yn paru’r data hwn â’r data categori arbennig canlynol a ddaw gan HESA a chofnod dysgwr unigol y myfyrwyr, ond nid yw rhain yn cael eu brosesu gan Ipsos MORI:

 • Ethnigrwydd
 • Crefydd (os yw hynny’n berthnasol)
 • Anabledd (os yw hynny’n berthnasol)

Gallwn eich sicrhau NA FYDD posib eich adnabod mewn unrhyw ganlyniadau a gyhoeddir.

Sut caiff yr wybodaeth a ddarperir ei defnyddio?

Bydd eich ymatebion i’r ACF yn cael eu defnyddio at bwrpas ymchwil yn unig, sy’n cynnwys darparu gwybodaeth i ganiatáu i gyrff cyllido a rheoleiddio’r DU gyflawni eu swyddogaethau statudol. Bydd y Swyddfa Myfyrwyr yn cadw’r ymatebion mewn fformat ffug. Techneg sy’n disodli neu’n dileu gwybodaeth sy’n nodi unigolyn yw pseudono.

Bydd canlyniadau’r ymchwil hwn sydd ar gael i brifysgolion a cholegau, yn ogystal a’r cyhoedd, yn ddienw ac yn cael eu darparu ar ffurf gwybodaeth ystadegol yn unig. Gallwn eich sicrhau NA FYDD posib eich adnabod mewn unrhyw ganlyniadau a gyhoeddir.

Bydd eich cyfranogiad yn yr ymchwil hwn, a hefyd eich ymatebion unigol i’r cwestiynau, yn cael eu cadw’n gwbl gyfrinachol yn unol â’r gofynion diogelwch gwybodaeth a’r safonau fel y cytunwyd rhwng Ipsos MORI a’r Swyddfa Myfyrwyr. Gallwn hefyd eich sicrhau NA chaiff eich ymatebion unigol a’ch sylwadau testun agored eu defnyddio at ddibenion marchnata. Fodd bynnag, caiff prifysgolion/colegau aralleirio sylwadau testun agored o gwestiynau craidd yr ACF mewn deunyddiau marchnata, ar yr amod nad yw’r testun yn peri i unrhyw unigolion gael eu hadnabod ac nad yw’r sylwadau’n ymwneud â’r ACF. Ni fyddwn yn gwerthu eich gwybodaeth i unrhyw drydydd partïon.

Am ba hyd y caiff fy ngwybodaeth bersonol ei chadw?

Caiff eich data personol ei ddefnyddio at ddibenion yr ACF yn unig.

 • Caiff yr holl fanylion cyswllt myfyrwyr yn cael eu dinistrio gan Ipsos MORI o fewn un mis calendr o’r arolwg yn cau (erbyn 31ain Mai 2021)
 • O fewn tri mis calendr o gau’r prosiect arolwg, bydd Ipsos MORI yn dileu’r holl ddata myfyrwyr arall o’u systemau cyfrifiadurol yn ddiogel a’i drosglwyddo mewn fformat ffug i’r Swyddfa Myfyrwyr, erbyn 31ain Hydref 2021.

Bydd ymatebion ffug i’r ACF yn cael eu cadw am gyfnod amhenodol gan y Swyddfa Myfyrwyr i’w defnyddio er mwyn gynhyrchu dadansoddiad ystadegol ac ymchwil i mewn i ansawdd a profiad myfyrwyr, yn ogystal a thueddiadau mewn addysg uwch. Ni fydd y wybodaeth yn cael eu ddefnyddio i wneud unrhyw penderfyniadau am unigolion a ni fydd unrhyw adroddiadau a gyhoeddir gan y Swyddfa Myfyrwyr yn cynnwys data unigol.

Sut mae’r Swyddfa Myfyrwyr ac Ipsos MORI yn sicrhau y caiff fy ngwybodaeth bersonol ei chadw’n ddiogel?

Mae’r Swyddfa Myfyrwyr ac Ipsos MORI yn ystyried cyfrifoldebau i gadw eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel o ddifrif. Oherwydd hynny, rydym yn cymryd pob cam rhesymol i sicrhau y caiff eich gwybodaeth ei diogelu rhag cael ei cholli, ei dwyn neu ei chamddefnyddio. Mae’r camau hyn yn cynnwys diogelwch ffisegol priodol yn ein swyddfeydd, mynediad dan reolaeth at y systemau cyfrifiadurol, a defnyddio cysylltiadau rhyngrwyd diogel, wedi’u hamgryptio wrth gasglu gwybodaeth bersonol.

Mae gan y Swyddfa Myfyrwyr nifer o fesurau diogelwch ar waith i warchod eich gwybodaeth bersonol, gan gynnwys achrediad i safon Cyber Essentials PLUS ar gyfer diogelwch seiber a hyfforddiant gorfodol i’r staff ar warchod data a diogelwch gwybodaeth wrth ymuno â’r Swyddfa Myfyrwyr ac yna bob blwyddyn.

Mae Ipsos MORI yn cynnal archwiliadau mewnol ac allanol o’i ddiogelwch gwybodaeth yn rheolaidd ac wedi cofrestru i’r Safon Ryngwladol ar gyfer Diogelwch Gwybodaeth, ISO 27001. Mae Ipsos MORI yn aelod o’r Gymdeithas Ymchwil i’r Farchnad, sy’n golygu ein bod yn ymrwymo i gynnal ymchwil i’r farchnad mewn modd moesegol a chydymffurfiol.

Sut ydw i’n optio allan o gysylltiadau gan Ipsos MORI i gwblhau’r arolwg?

Cewch ofyn i Ipsos MORI ddileu eich manylion o’r rhestr gysylltiadau a ddefnyddir ar gyfer yr arolwg hwn. Bydd Ipsos MORI yn gofyn i chi gadarnhau eich manylion i sicrhau y caiff y cofnodion cywir eu dileu o’r rhestr cyswllt. Mae’n bwysig bod myfyrwyr yn dilysu pwy ydynt fel bod yr ACF yn darparu data cadarn er mwyn i ddarpar fyfyrwyr a’u cynghorwyr wneud dewisiadau doeth. Os bydd myfyriwr yn optio allan ar unrhyw adeg, bydd yr holl wybodaeth bersonol (manylion cyswllt, dyddiad geni ac ati) yn cael ei dileu’n ddiogel ac yn barhaol oddi ar y rhestr gyswllt a ddefnyddir ar gyfer yr arolwg hwn ac ni fydd Ipsos MORI yn cysylltu ag ef eto. Caiff myfyrwyr wneud hyn gan ddefnyddio’r ffurflen ‘optio allan’ ar wefan thestudentsurvey.com neu drwy gysylltu ag Ipsos MORI neu’r Swyddfa Myfyrwyr. O dan amgylchiadau eithriadol, efallai y bydd rhaid i’r Swyddfa Myfyrwyr ddadansoddi data lefel myfyrwyr sy’n ymwneud â gwrthod neu optio allan. Yn yr achos hwn, bydd Ipsos MORI yn trosglwyddo data’n ddiogel i’r Swyddfa Myfyrwyr am fyfyrwyr sydd wedi optio allan o’r arolwg.

Sylwch fod rhai darparwyr yn anfon eu negeseuon eu hunain i fyfyrwyr mewn perthynas â’r ACF. Nid yw’r Swyddfa Myfyrwyr nac Ipsos MORI yn gyfrifol am y negeseuon hyn gan ddarparwyr.

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â’r tîm ymchwil ar thestudentsurvey@ipsos.com.

Sut bydd canlyniadau’r arolwg yn cael eu defnyddio?

Bydd y Swyddfa Myfyrwyr a chyrff cyllido a rheoleiddio’r DU yn defnyddio canlyniadau’r arolwg i gyhoeddi canlyniadau cyfanredol a dienw’r arolwg yn y ffyrdd canlynol:

 • Wedi eu cyhoeddi ‘yn eu cyd-destun’ ar wefannau prifysgolion/colegau drwy ‘declyn’. Adnodd gwe bychan yw hwn sy’n dangos gwybodaeth o wefan Darganfod Prifysgol ar gyfer y cwrs y mae’r defnyddiwr yn edrych arno.
 • Wedi eu cyhoeddi ar wefan Darganfod Prifysgol i alluogi i ddefnyddwyr chwilio am wybodaeth am gyrsiau a phrifysgolion/colegau a’i chymharu.
 • Rhagwelir y bydd data ar gael hefyd drwy gyfrwng adnodd chwilio am gyrsiau UCAS (Course Finder), fel bod defnyddwyr yn gallu gweld y data ar yr un pryd ag edrych ar y cyrsiau y mae ganddynt ddiddordeb mewn gwneud cais amdanynt.
 • Er mwyn eu dadansoddi. Gall hyn arwain at gyrff cyllido a rheoleiddio’r DU yn cynnal ymchwil neu’n rhyddhau data, gan gynnwys unrhyw sylwadau agored y byddwch chi’n eu gwneud, i ddefnyddwyr cymeradwy y Swyddfa Myfyrwyr (ar ran cyrff cyllido a rheoleiddio eraill yn y DU), fel ymchwilwyr academaidd a sefydliadau’r sector at bwrpas cynnal dadansoddiad neu ymchwil. Bydd y Swyddfa Myfyrwyr yn cadw rheolaeth dros y data o dan gontract gyda defnyddwyr o’r fath neu, os yw’r defnyddiwr yn is-gontractio, byddwn yn sicrhau y bydd yn defnyddio’r un rheolaethau. Bydd adroddiadau yn cyflwyno data dienw a chyfanredol yn unig. Atodir data categori arbennig penodol at yr adroddiadau hyn, a ddarperir i gyrff gyllido a rheoleiddio’r DU gan HESA. Y categorïau hyn yw ethnigrwydd, crefydd (ar gyfer Gogledd Iwerddon yn unig), ac anabledd (os yn gymwys).
 • I ddarparu adborth cryno i brifysgolion/colegau unigol. Darperir y data hyn i brifysgolion/colegau i’w helpu i ddeall ble mae eu cryfderau a hefyd sut gallant wneud gwelliannau. Caiff yr adborth cryno hwn ei gyfuno a’i gyflwyno’n ddienw, gan sicrhau na ellir adnabod unrhyw fyfyriwr unigol. Gall y canlyniadau hyn gynnwys testun unrhyw sylwadau y mae’r myfyrwyr yn eu rhoi ar ddiwedd yr holiadur. Ni fydd posib priodoli’r testun hwn i unigolion a chynghorir myfyrwyr i osgoi gwneud sylwadau: a allai ganiatáu iddynt gael eu hadnabod yn unigol; sy’n enwi unigolion; neu sy’n gwneud cyfeiriadau a allai arwain at adnabod unigolyn. Er bod enwau’n cael eu tynnu o’r adborth i’r ACF, efallai y bydd dal yn bosib i’r rhai sy’n gweithio mewn prifysgol/coleg adnabod eu hunain a chydweithwyr. Felly, gall gwybodaeth o’r fath fod yn ddata personol a gofynnir i brifysgolion/colegau gofio hyn wrth brosesu’r data. Atodir data categori arbennig penodol at y data hyn, a ddarperir i gyrff gyllido a rheoleiddio’r DU gan HESA. Y categorïau hyn yw ethnigrwydd, crefydd (ar gyfer Gogledd Iwerddon yn unig), ac anabledd (os yn gymwys).
 • Caiff prifysgolion/colegau ddefnyddio eu canlyniadau ACF mewn deunyddiau marchnata i hyrwyddo cyrsiau penodol neu’r darparwr yn gyffredinol. Caniateir hyn, ond ceir nifer o gyfyngiadau sy’n ddibynnol ar y math o ddata a rennir a’i ansawdd. Mae’n rhaid glynu wrth y trothwyon cyhoeddi (cyfradd ymateb o o leiaf 50% ac o leiaf deg o fyfyrwyr) ar bob lefel. Ni ddylid cyhoeddi unrhyw ganlyniadau sydd o dan y trothwy hwn. Gellir defnyddio canlyniadau’r ACF o ddata a gyhoeddwyd mewn deunyddiau marchnata a’u priodoli i’r ACF, ar yr amod fod y trothwyon cyhoeddi a grybwyllir uchod wedi’u bodloni. Gellir hefyd defnyddio canlyniadau’r ACF o ddata sydd heb eu cyhoeddi, fel cwestiynau cronfa dewisol neu gwestiynau sy’n benodol i’r darparwr, mewn deunyddiau marchnata, ond ni ellir priodoli’r rhain i’r ACF. Fodd bynnag, ni ddylid defnyddio sylwadau testun rhydd mewn deunyddiau cyhoeddus er mwyn cadw myfyrwyr yn ddienw. Rhaid bodloni’r trothwyon cyhoeddi a grybwyllir uchod ar gyfer y garfan y bydd ei chanlyniadau’n cael eu cyhoeddi. Rhennir y sylwadau testun agored dienw â’r brifysgol/coleg neu gorff cyllido a rheoleiddio perthnasol yn y DU yn unig, neu gydag ymchwilwyr sefydliadau’r sector a gymeradwywyd gan y Swyddfa Myfyrwyr. Felly, ni all prifysgolion/colegau ddyfynnu sylwadau testun agored mewn deunyddiau marchnata. Fodd bynnag, gellir aralleirio sylwadau testun agored o holiadur craidd yr ACF mewn deunyddiau marchnata, ar yr amod nad yw’r testun yn adnabod unrhyw unigolion ac nad yw’r sylwadau’n cael eu priodoli i’r ACF. Ni ellir defnyddio sylwadau testun agored o’r cwestiynau cronfa dewisol neu’r cwestiynau sy’n benodol i ddarparwr ar unrhyw ffurf. Er bod enwau’n cael eu tynnu o’r adborth i’r ACF, efallai y bydd dal yn bosib i’r rhai sy’n gweithio mewn prifysgol/coleg adnabod eu hunain a chydweithwyr. Felly, gall gwybodaeth o’r fath fod yn ddata personol a gofynnir i brifysgolion/colegau gofio hyn wrth brosesu’r data.

Sylwch, ym mis Medi 2020 cyhoeddodd y Swyddfa Myfyrwyr adolygiad mewnol dau-gam o’r ACF yn dilyn cais gan weinidog prifysgolion yn Lloegr. Bydd y Swyddfa Myfyrwyr yn yn ystyried canlyniad yr adolygiad er mwyn sicrhau bod canlyniadau 2021 yr ACF wedi’u halinio i unrhyw newidiadau sy’n deillio o’r adolygiad. Bydd penderfyniad am gyhoeddi’r canlyniadau yn cael eu wneud yn gynnar yn 2021 yn dilyn canlyniad cam cyntaf adolygiad yr ACF. Ar gyfer ddarpawyr mewn gwledydd eraill, bydd gwybodaeth fanwl ac amserlen ar gyfer y gyhoeddiad yn dilyn ym mis Ebrill 2021.

Cwestiynau dewisol

Bydd rhai prifysgolion/colegau yn gofyn cwestiynau dewisol neu benodol i’w prifysgol/coleg i’w myfyrwyr. Gwneir hyn drwy’r holiadur ar-lein yn unig ac maent yn darparu adborth cyfrinachol ychwanegol i brifysgolion/colegau. Mae’r Swyddfa Myfyrwyr a chyrff cyllido a rheoleiddio’r DU yn defnyddio’r wybodaeth at y dibenion canlynol:

 • Darparu adborth cryno i brifysgolion/colegau unigol. Bydd y data hyn yn cael eu darparu i brifysgolion/colegau i’w helpu i weld ble mae eu cryfderau a sut gallant wneud gwelliannau.
 • I’w dadansoddi’n ystadegol. Gall hyn olygu rhyddhau data i ddefnyddwyr cymeradwy eraill, a allai gynnwys ymchwilwyr academaidd. Bydd y Swyddfa Myfyrwyr yn cadw rheolaeth dros y data o dan gontract gyda defnyddwyr o’r fath neu, os yw’r defnyddiwr yn is-gontractio, byddwn yn sicrhau y bydd yn defnyddio’r un rheolaethau. Bydd adroddiadau yn cyflwyno data dienw a chyfanredol yn unig.
 • Ni chaiff y data hyn eu cyhoeddi ar wefan Darganfod Prifysgol.

Sut gallaf i ymarfer fy hawliau o dan y ddeddfwriaeth diogelu data?

Defnyddir yr holl wybodaeth mewn cydymffurfiaeth â deddfwriaeth diogelu data (y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018). Ar ôl i’ch gwybodaeth bersonol gael ei chasglu, mae gennych hawliau penodol mewn perthynas â’r wybodaeth bersonol honno y gallwch eu hymarfer, gan gynnwys yr hawl i ofyn y canlynol:

 • am gopi o’ch gwybodaeth bersonol, drwy broses a adnabyddir fel cais am fynediad at ddata gan y testun
 • i ddiweddaru neu gywirogwybodaeth bersonol anghywir sy’n cael ei chadw amdanoch
 • bod eich gwybodaeth bersonol yn cael ei ddileu (o fewn cyfyngiadau penodol)
 • bod eich ymatebion i’r arolwg yn cael ei ddileu
 • i beidio cael eich gysylltu eto (cais do-not-contact)
 • i gyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth bersonol
 • i wrthod y brosesu a’r brosesu awtomatig o’ch data personol

Nodwch nad yw rhain yn hawliau absoliwt ac nad ydynt yn berthnasol o dan bob amgylchiad, gan ddibynnu ar y cais a’r diben ar gyfer cadw eich gwybodaeth bersonol.

Os oes gennych unrhyw bryderon am y defnydd o ddata at y dibenion hyn neu os hoffech ymarfer un o’r hawliau uchod,cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data yn y Swyddfa Myfyrwyr drwy anfon e-bost i dp@officeforstudents.org.uk neu drwy fynd i https://www.officeforstudents.org.uk/contact/how-to-request-information-from-us/.

Gallwch hefyd wneud cais drwy’r post, drwy ysgrifennu at y cyfeiriad canlynol:

Data Protection Officer
Nicholson House
Lime Kiln Close
Stoke Gifford
BRISTOL
BS34 8SR

Bydd cais am fynediad at ddata gan y testun yn cael ei gyflawni o fewn un mis ar ôl derbyn y cais. Bydd y Swyddfa Myfyrwyr yn penderfynu p’un a yw unrhyw esemptiadau yn gymwys, felly gall gwybodaeth gael ei golygu yn unol â hyn. Mae esemptiadau yn cynnwys unrhyw gynnwys: sy’n cynnwys data personol trydydd parti neu sy’n nodi trydydd parti mewn ffordd arall; a fyddai’n niweidio gwaith i atal neu ganfod trosedd; sy’n cynnwys cyngor cyfreithiol; sy’n cynnwys data a fyddai, pe bai’n cael eu datgelu, yn cael effaith niweidiol ar allu cyrff cyllido a rheoleiddio’r DU i gyflawni eu swyddogaethau cyhoeddus.Noder nad yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr, ac y bydd y Swyddfa Myfyrwyr yn cymhwyso unrhyw eithriadau ar sail achosion unigol.

Bydd ceisiadau i unioni neu ddileu gwybodaeth bersonol yn cael eu prosesu cyn gynted â phosibl ar ôl derbyn y cais dilys. Noder, ni all ddileu’r holl ddata personol pan fyddai hyn yn cael effaith niweidiol ar allu cyrff cyllido a rheoleiddio’r DU i gyflawni eu swyddogaethau cyhoeddus.

Er mwyn sicrhau bod unrhyw rai o’r prosesau uchod yn cael eu cymhwyso i’r testun data cywir, gall y Swyddfa Myfyrwyr ofyn am wybodaeth adnabod bellach. Gallai hyn gynnwys dyddiad geni neu gopi o basbort neu drwydded yrru testun data.

Nodwch er mwyn cyflawni eich cais a choldau’r holl wybodaeth bersonol sydd o dan sylw, efallai bydd angen rhannu eich manylion rhwng Ipsos MORI a’r Swyddfa Myfyrwyr, a sefydliadau eraill sy’n prosesu at ddibenion yr ACF.

Mae rhagor o wybodaeth am yr hawliau hyn a’n prosesau ni ar gyfer delio â cheisiadau o’r fath ar gael yn: https://www.officeforstudents.org.uk/ofs-privacy/individual-rights-under-the-general-data-protection-regulation/

Os na fyddwn yn gallu datrys y mater er boddhad i chi, gallwch hefyd wneud cwyn i’r awdurdod sy’n goruchwylio diogelu data. Yn y DU, Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw’r awdurdod hwn a gellir cysylltu â’r swyddfa fel a ganlyn:

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth / Information Commissioner’s Office

Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Rhif ffôn: 0303 123 1113

E-bost: casework@ico.org.uk

Sut mae cael gwybod am y defnydd o Gwcis ar wefan yr ACF?

Mae gwefan yr ACF yn defnyddio cwcis i helpu i roi profiad da i chi wrth i chi bori’r safle, ac er mwyn gwella’r safle. Am ragor o wybodaeth am y defnydd o Gwcis ar wefan yr ACF, ewch i: Polisi Cwcis

Sut mae cael rhagor o fanylion am y datganiad preifatrwydd hwn neu gydymffurfiaeth Ipsos MORI â’r datganiad?

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth am y datganiad preifatrwydd hwn, am gydymffurfiaeth Ipsos MORI â deddfau diogelu data neu’r wybodaeth sy’n cael ei chadw amdanoch chi ar gyfer yr ymchwil hon, cysylltwch â’r Swyddfa Myfyrwyr gan ddefnyddio’r manylion uchod neu Ipsos MORI. Mae’n bosib cysylltu â nhw drwy anfon e-bost at: TheStudentSurvey@ipsos.com gyda 20-033438-01 NSS 2021 fel y pwnc neu drwy anfon llythyr at: Cyf: 20-033438-01 NSS 2021

Yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr

Ipsos MORI
Kings House
Kymberley Road
Harrow
HA1 1PT.

Oes posib i mi roi adborth ar yr ACF?

Oes. Mae Ipsos MORI, y Swyddfa Myfyrwyr a chyrff cyllido a rheoleiddio’r DU wedi ymrwymo i wella’r ACF yn barhaus. Os oes gennych chi gwestiwn, sylw a/neu gŵyn am yr ymchwil hon, cofiwch gysylltu ag Ipsos MORI ar e-bost ar thestudentsurvey@ipsos.com neu’r Swyddfa Myfyrwyr ar nss@officeforstudents.org.uk, neu drwy anfon llythyr i Ipsos MORI:: Yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr, Ipsos MORI, Kings House, Kymberley Road, Harrow, HA1 1PT

Diweddarwyd yr hysbysiad preifatrwydd hwn ddiwethaf ym mis Hydref 2020.