The National Student Survey (NSS) 2019 is now closed.

Mae'r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2019 bellach wedi cau.

C&A: Prifysgolion / Cholegau

Beth yw’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF)?

Mae'r ACF yn gyfrifiad blynyddol proffil uchel o bron hanner miliwn o fyfyrwyr ledled y DU. Wedi ei gynnal yn flynyddol ers 2005, mae'n arolwg sefydledig ac yn cynhyrchu data defnyddiol i helpu sefydliadau ac undebau (cymdeithas neu urdd) Myfyrwyr i nodi meysydd llwyddiannus a meysydd sydd angen eu gwella. Mae hefyd yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol i ddarpar fyfyrwyr sy'n penderfynu beth i'w astudio ac ymhle. Mae'r arolwg yn cael ei gynnal ar draws yr holl Sefydliadau Addysg Uwch a gyllidir yn gyhoeddus yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon, a'r Alban, yn ogystal â'r holl Ddarparwyr Amgen yn Lloegr, gyda dynodiad cwrs penodol i fyfyrwyr newydd. Yn ogystal, mae Colegau Addysg Bellach yn Lloegr a Gogledd Iwerddon, a Sefydliadau Addysg Bellach yng Nghymru sydd â myfyrwyr addysg uwch a gyllidir yn uniongyrchol yn gymwys i gymryd rhan.

Mae'r arolwg yn casglu adborth gan fyfyrwyr cymwys sydd ar ddiwedd eu hastudiaethau yn bennaf. Gofynnir iddynt ymateb i 27 o gwestiynau sengl sy'n ymwneud ag amryw agweddau ar eu cwrs. Rhoddir cyfle i fyfyrwyr hefyd ddarparu sylwadau cadarnhaol a negyddol penagored am eu profiad cyffredinol fel myfyriwr yn eu sefydliad.

Pam mae’r ACF yn cael ei gynnal?

Cynhelir yr ACF am dri phrif reswm:

 1. I lywio dewisiadau myfyrwyr - mae'n rhoi cyfle i fyfyrwyr presennol ddweud wrth fyfyrwyr y dyfodol beth maen nhw'n meddwl am ansawdd eu cwrs
 2. I roi gwybodaeth i wella profiad y myfyrwyr - mae sefydliadau yn defnyddio'r canlyniadau i helpu i wella eu cyrsiau a'u cyfleusterau ar gyfer myfyrwyr y presennol a'r dyfodol
 3. I roi sicrwydd cyhoeddus - mae'r arolwg hefyd yn fecanwaith i ddarparu gwybodaeth i'r cyhoedd am ansawdd addysg uwch yn y DU.

Sut bydd y canlyniadau’n cael eu defnyddio?

Mae canlyniadau'r ACF ar gael i ddarpar fyfyrwyr drwy wefan Unistats sydd wedi'i dylunio i'w helpu i wneud y penderfyniad pwysig ynghylch ble a beth maent eisiau ei astudio mewn addysg uwch. Hefyd, defnyddir canlyniadau'r ACF gan brifysgolion/colegau er mwyn canfod beth sy'n mynd yn dda, ond hefyd ble gellir gwneud gwelliannau, er mwyn gwella'r profiad dysgu cyffredinol i fyfyrwyr y presennol a'r dyfodol. Mae OfS yn cyhoeddi canlyniadau cyffredinol ar ei wefan ac mae posib lawrlwytho'r rhain. Fodd bynnag, nid yw data sylwadau agored yn cael eu cyhoeddi a dim ond eich prifysgol/coleg sy'n gweld y rhain.

Pwy sy’n elwa o’r ACF?

Mae'r adborth yn ddarlun i brifysgolion/colegau o sut roedd y profiad dysgu i'r myfyrwyr sy'n gorffen eu cyrsiau yn 2018. Mae prifysgolion/ colegau ac Undebau (Cymdeithas neu Urdd) Myfyrwyr yn gallu defnyddio'r data dienw'n fewnol i nodi meysydd o gryfder a gwendid, i helpu i sicrhau newid ac i greu gwelliannau er mwyn gwella profiad cyffredinol y myfyrwyr. Yn ehangach, mae canlyniadau'r arolwg yn arwain y system sicrwydd ansawdd addysg uwch er mwyn cynhyrchu gwybodaeth am ansawdd yr addysgu.

Mae data'r ACF yn cael eu cyhoeddi ar wefan Unistats. Mae'r safle swyddogol hwn yn galluogi cymharu gwybodaeth ar draws cyrsiau a phrifysgolion/ colegau er mwyn helpu darpar fyfyrwyr i wneud dewisiadau doeth am ble a beth i'w astudio.

Mae OfS yn cyhoeddi'r canlyniadau cyffredinol ar ei wefan ac mae posib lawrlwytho'r rhain. Fodd bynnag, nid yw data sylwadau agored dienw'n cael eu cyhoeddi a dim ond eich prifysgol/coleg sy'n gweld y rhain.

Beth sy’n cael ei ofyn yn yr arolwg?

Cwestiynau craidd

Mae'r arolwg yn gofyn i fyfyrwyr yn eu blynyddoed olaf roi adborth ar eu cyrsiau mewn fformat a gydnabyddir yn genedlaethol. Mae o gwestiynau craidd, sy'n ymwneud â'r agweddau canlynol ar brofiad y myfyrwyr:

 • Yr Addysgu ar fy Nghwrs
 • Cyfleoedd dysgu
 • Asesu ac Adborth
 • Cymorth Academaidd
 • Trefniadau a Rheoli
 • Adnoddau Dysgu
 • Y gymuned ddysgu
 • Llais y myfyriwr
 • Boddhad Cyffredinol

Yn ogystal, gofynnir cwestiynau am eu lleoliadau i fyfyrwyr sy'n astudio cyrsiau a gyllidir gan y GIG. Os yw myfyriwr ar brentisiaeth gradd neu brentisiaeth uwch ar lefelau 6 neu 7, efallai y gofynnir rhai cwestiynau iddo am ei raglen hyfforddi.


Sylwadau agored

Rhoddir cyfle i fyfyrwyr hefyd ddarparu sylwadau cadarnhaol a/neu negyddol am eu profiad yn gyffredinol yn eu prifysgol/coleg. Os cyflwynir sylwadau, bydd y rhain yn cael eu hanfon ymlaen, yn ddienw, i'r brifysgol/coleg er mwyn ei helpu i weld ble mae'r cryfderau a hefyd sut gall wneud gwelliannau. Noder bod y cwestiynau penagored yn ddewisol ac mae uchafswm geiriau o 4,000 o nodau. Gall myfyrwyr ddewis anfon sylwadau ychwanegol drwy e-bost neu drwy'r post hefyd.

Er mwyn cadw eu hunain ac eraill yn ddienw, gofynnir i fyfyrwyr beidio â gwneud sylwadau:

 • a fyddai'n galluogi eu hadnabod fel unigolyn;
 • sy'n enwi unigolion; neu
 • sy'n cyfeirio at bethau a fyddai'n galluogi adnabod unigolyn arall e.e. arweinydd cwrs neu bennaeth adran.


Holiadur yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr


Cwestiynau Dewisol

Caiff darparwyr ddewis hyd at chwe banc o gwestiynau dewisol a chynnwys hyd at ddau gwestiwn ychwanegol sy'n benodol i'r darparwr. Gofynnir i'r darparwyr gytuno gydag undebau'r myfyrwyr ar eu dewis o fanciau dewisol o gwestiynau i'w cynnwys.

Atodir y cwestiynau hyn wrth y 27 cwestiwn craidd. Dim ond ar ôl iddynt gwblhau'r prif holiadur ar-lein y gofynnir y cwestiynau ychwanegol hyn i fyfyrwyr. Nid yw cwblhau'r cwestiynau hyn yn orfodol, ac os yw myfyriwr yn dewis peidio â gwneud, bydd eu hatebion i gwestiynau craidd yr ACF yn dal i gael eu cyflwyno. Caiff yr atebion i'r cwestiynau hyn eu darparu i brifysgol/coleg y myfyriwr yn unig ac ni fyddant ar gael yn gyhoeddus.

Arolwg Bwriadau ar ôl Graddio

Mae hefyd yn bosibl y gofynnir i fyfyrwyr a hoffent gymryd rhan yn yr Arolwg Bwriadau ar ôl Graddio. Sylwer bod yr arolwg hwn yn wahanol i'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr. Nid yw cwblhau'r arolwg byr hwn yn orfodol a gall myfyrwyr wrthod y gwahoddiad i'w gwblhau. Caiff eu hatebion i'r ACF eu cyflwyno o hyd p'un a ydynt yn cwblhau'r Arolwg Bwriadau ar ôl Graddio ai peidio.

Ydi’r holl fyfyrwyr yn cael yr un cwestiynau?

Mae'r ACF yn cynnwys 27 o gwestiynau a dau gwestiwn ymateb agored - gallwch weld Holiadur yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr yma. Gofynnir y cwestiynau craidd hyn i'r holl fyfyrwyr. Os yw myfyrwyr yn astudio cwrs a gyllidir gan y GIG, gofynnir cwestiynau iddynt am eu lleoliadau hefyd. Efallai bydd prifysgol/coleg myfyriwr yn dewis gofyn ychydig o gwestiynau dewisol hefyd, a allai fod yn benodol i'r brifysgol/coleg hwnnw.

Pwy sy’n gymwys i gwblhau’r ACF?

Mae'r arolwg yn cael ei gynnal ar draws yr holl Sefydliadau Addysg Uwch a gyllidir yn gyhoeddus yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon, a'r Alban, yn ogystal â'r holl Ddarparwyr Amgen yn Lloegr, gyda dynodiad cwrs penodol i fyfyrwyr newydd. Yn ogystal, mae Colegau Addysg Bellach yn Lloegr a Gogledd Iwerddon, a Sefydliadau Addysg Bellach yng Nghymru sydd â myfyrwyr addysg uwch a gyllidir yn uniongyrchol yn gymwys i gymryd rhan.

Gofynnir i'r holl fyfyrwyr sy'n astudio ar gyrsiau sy'n arwain at gredydau israddedig (megis Graddau Baglor, Graddau Sylfaen, Tystysgrifau a Diplomâu Addysg Uwch) wneud yr arolwg yn eu blwyddyn olaf.

Yn ogystal, bydd myfyrwyr sy'n dilyn rhaglenni rhan amser hyblyg (na ellir rhagweld pryd y byddant ar eu blwyddyn olaf) yn cymryd rhan yn ystod eu pedwaredd flwyddyn. Noder y bydd myfyrwyr sydd wedi rhoi'r gorau i'w hastudiaethau yn ystod eu blwyddyn olaf yn cael eu cynnwys yn yr arolwg gan fod eu hadborth yr un mor werthfawr. Oni bai y nodir yn wahanol, bydd myfyrwyr sydd wedi ailadrodd blwyddyn neu sydd wedi newid trefniadau eu cwrs, ond yr oedd disgwyl iddynt raddio yn 2019 yn wreiddiol, yn cael eu harolygu yn y flwyddyn gyfredol yr un fath. Ni fydd myfyrwyr a arolygwyd eisoes yn 2018 yn cael eu harolygu yn 2019.

Am feini prawf cymhwysedd manylach, cliciwch yma.

Sut gall myfyrwyr gymryd rhan yn yr ACF?

Bydd Ipsos MORI yn cysylltu â phob myfyriwr cymwys drwy e-bost, dros y ffôn neu drwy'r post.

Gofynnir iddynt am wybodaeth bersonol er mwyn gwirio eu bod yn gymwys i gymryd rhan. Os nad yw eu gwybodaeth bersonol yn gywir, efallai byddwn yn ail-gysylltu â nhw i ddilysu eu hymateb. Unwaith y byddant wedi cwblhau'r arolwg ni fydd Ipsos MORI yn cysylltu â nhw eto nac yn anfon rhagor o nodiadau atgoffa atynt.

Mae'r arolwg ar-lein wedi'i gysylltu â chronfa ddata fyw o fyfyrwyr cymwys, sy'n cael ei diweddaru'n gyson. Os yw myfyrwyr yn parhau i dderbyn nodyn atgoffa ar ôl iddynt gwblhau'r arolwg, gall hyn fod oherwydd nad oeddem yn gallu cyfateb y manylion a ddarparwyd ganddynt â'r rhai a ddarparwyd gan eu sefydliad, neu oherwydd bod rhywfaint o orgyffwrdd rhwng cyflwyno eu hymateb (er enghraifft, drwy'r post) a phan wnaethom gysylltu â nhw eto. Byddwn yn ceisio cysylltu â myfyrwyr drwy e-bost, yna, os nad ydym yn derbyn ymateb, drwy'r post neu dros y ffôn.

A fydd ymatebion y myfyrwyr yn gyfrinachol?

Bydd ymatebion i'r arolwg yn cael eu cadw'n gwbl gyfrinachol, ac mae'r holl ymatebion yn ddienw erbyn iddynt fod ar gael i'r brifysgol/coleg er mwyn sicrhau na fydd unigolion yn cael eu hadnabod.

Pwy sy’n cynnal yr ACF?

Mae'r ACF yn cael ei gynnal gan Ipsos MORI ac yn cael ei gomisiynu gan y Swyddfa ar gyfer Myfyrwyr (OfS), ar ran Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), yr Adran ar gyfer yr Economi yng Ngogledd Iwerddon (DfENI), Addysg Iechyd Lloegr (HEE) a darparwyr Addysg Uwch preifat/amgen sy'n cymryd rhan a Sefydliadau Addysg Uwch yn yr Alban.

Sut gall staff gyfrannu at yr ACF a pham mae eu help yn bwysig?

Yn aml, staff prifysgol/coleg sydd yn y sefyllfa orau i sôn am fuddiannau a phwysigrwydd yr arolwg. Gallant siarad yn uniongyrchol â myfyrwyr ynglŷn â sut bydd y rhai sy'n ystyried symud ymlaen i addysg uwch yn defnyddio'r canlyniadau a sut maent yn cael eu defnyddio i wella profiad y myfyrwyr yn y brifysgol/coleg yn fwy cyffredinol. Mae'n hollbwysig fod staff prifysgol/coleg yn pwysleisio gwrthrychedd wrth drafod yr ACF oherwydd y ffordd y bydd y canlyniadau'n cael eu defnyddio gan ddarpar fyfyrwyr, prifysgolion/colegau, undebau myfyrwyr a rhanddeiliaid eraill.

Pam mae’n bwysig bodloni’r trothwyon adrodd yn ôl?

Er mwyn i ganlyniadau fod ar gael yn gyhoeddus, rhaid cyrraedd trothwy o 10 o ymatebwyr a chyfradd ymateb o 50% yn gyffredinol ac yn ôl pwnc. Mae data'r ACF yn dal i fod yn offeryn pwysig o ran helpu darpar fyfyrwyr i wneud penderfyniadau am beth i'w astudio ac ymhle. Po uchaf yw'r gyfradd ymateb, y mwyaf yw'r tebygolrwydd y bydd data ar lefel cyrsiau ar gael yn gyhoeddus i'r myfyrwyr hyn.

Beth ddylwn i ei wneud os yw myfyriwr cymwys yn methu cwblhau’r arolwg?

Siaradwch â phrif gyswllt yr ACF yn eich darparwr a fydd yn gallu gwirio'r rhestr o fyfyrwyr cymwys. Dylent gysylltu â ni drwy ardal 'Uwchlwytho Data Sampl' Allrwyd yr ACF gan gynnwys rhif dysgwr a rhif adnabod y dysgwr (HUSID/STUDENT_ID [Colegau Gogledd Iwerddon yn unig]/LearnRefNumber)

Peidiwch ag anfon unrhyw wybodaeth am unigolyn ar e-bost i fewnflwch yr ACF. Dim ond drwy Allrwyd yr ACF ddylid trosglwyddo data am unigolyn.

Beth sy’n ddylanwad amhriodol?

Gall prifysgolion/colegau atgoffa myfyrwyr i gwblhau'r ACF ac ystyried eu hymatebion yn ofalus. Fodd bynnag, nid yw annog myfyrwyr i ymateb mewn ffordd nad yw'n adlewyrchu eu barn ddidwyll am eu profiad yn dderbyniol. Ni ddylai staff roi cyfarwyddyd penodol i fyfyrwyr ar sut i gwblhau'r arolwg, fel esbonio ystyron cwestiynau neu raddfa'r ACF. Yn benodol, ni ddylid defnyddio holiadur yr ACF fel y caiff ei weinyddu gan Ipsos MORI ymhlith myfyrwyr cymwys yn yr un flwyddyn academaidd ag y byddant yn cael gwahoddiad i gymryd rhan yn yr arolwg gan Ipsos MORI. Ni ddylid sefydlu unrhyw gyswllt rhwng ymatebion yr ACF a thablau cynghrair, na gwerth ymddangosiadol graddau myfyrwyr.

Mae'n hollbwysig bod yr arolwg yn cael ei hyrwyddo mewn ffordd ddiduedd a:

 • Bod myfyrwyr yn cael eu targedu mewn ffordd gyfartal er mwyn i bob myfyriwr gael cyfle i fynegi ei farn ar ei brofiad;
 • Bod myfyrwyr yn teimlo'n rhydd i roi adborth gonest ar eu profiadau heb i'w prifysgol/coleg ddylanwadu ar eu hymatebion;
 • Ni ddylai'r myfyrwyr orfod cwblhau'r arolwg tra bo aelod o staff yn eu harwain drwyddo neu'n goruchwylio eu hymatebion; ni ddylent deimlo bod eu hymatebion yn cael eu monitro;
 • Ni ddylid gorfodi myfyrwyr i gwblhau'r arolwg, na gwneud iddynt deimlo y bydd canlyniadau os na fyddant yn ei gwblhau; ac
 • Ni ddylid annog myfyrwyr i ymateb mewn ffordd nad yw'n adlewyrchu eu profiad, e.e. ni ellir dweud wrthynt am ddefnyddio ymateb niwtral 'Ddim yn cytuno nac yn anghytuno'.

Bydd cyllidwyr yr arolwg yn ystyried unrhyw honiadau o ymgais amhriodol i ddylanwadu ar ganlyniadau'r ACF yn fater difrifol iawn. Mae hyn er mwyn sicrhau y caiff uniondeb y rhan hanfodol hon o'r System Sicrwydd Ansawdd ei gynnal.

Mae dogfen sy'n amlinellu proses yr OfS (ar ran y partneriaid cyllido) ar gyfer trin pryderon cysylltiedig ag ymdrechion prifysgol/coleg i ddylanwadu'n amhriodol ar ganlyniadau ar gael yma.

Os oes unrhyw agwedd ar y canllawiau hyn nad ydych yn siŵr ohono, cysylltwch â'r unigolyn sy'n gyfrifol am yr ACF yn eich prifysgol/coleg chi, neu gallwch ein e-bostio'n uniongyrchol drwy'r llinell gymorth ACF a byddem yn hapus i roi mwy o gyngor neu eglurhad.

Sut mae rhoi hwb i gyfradd ymateb fy mhwnc/cwrs?

Mae sawl ffordd o roi hwb i'r ACF o fewn eich pwnc/cwrs, gan gynnwys:

 • Atgoffa myfyrwyr blwyddyn olaf yn ystod darlithoedd
 • Trefnu sesiynau cyfrifiadur gwirfoddol
 • Ychwanegu erthyglau nodwedd am yr ACF i wefannau Mewnrwyd/Moodle
 • Trafod yr ACF drwy wefannau cyfryngau cymdeithasol pynciau/cyrsiau
 • Anfon negeseuon e-bost wedi'u targedu at fyfyrwyr cymwys
 • Cynnig gwobrau mewnol i fyfyrwyr cymwys

Pryd ddylwn i gynnal sesiynau penodol ar gyfer cwblhau’r ACF?

Gellir cynnal sesiynau penodol ar unrhyw adeg yn ystod gwaith maes yr arolwg. Gall myfyrwyr fynd i www.thestudentsurvey.com a dewis yr opsiwn 'Mewn i'r Arolwg'. Rhaid i'r sesiynau hyn fod yn wirfoddol i'r myfyrwyr eu mynychu. Hefyd gallech drefnu sesiynau sy'n cyd-fynd â dyddiad anfon eu gwahoddiad personol ar e-bost:

 • Wythnos 1 yr arolwg: trefnu sesiynau penodol ar y dydd Gwener neu'r dydd Llun canlynol
 • Wythnos 2 yr arolwg: trefnu sesiynau penodol ar y dydd Mawrth neu'r dydd Mercher
 • Wythnos 3 yr arolwg: trefnu sesiynau penodol ar y dydd Llun

Oes posib i ni anfon negeseuon e-bost i atgoffa’r myfyrwyr?

Gall anfon negeseuon e-bost wedi'u targedu sy'n gwahodd myfyrwyr i gwblhau'r arolwg yn www.thestudentsurvey.com fod yn ddefnyddiol. Fodd bynnag, rydym yn argymell na ddylid anfon gormod o e-byst atgoffa oherwydd gall hyn gael effaith negyddol. Sicrhewch eich bod yn cydlynu'r negeseuon e-bost hyn gydag Amserlen Gwaith Maes Ipsos MORI er mwyn sicrhau nad ydynt yn gorgyffwrdd gyda'n gweithgareddau. Dylai aelod o'r uwch staff gytuno ar gynnwys yr e-bost. Ni ddylai unrhyw ddeunydd cyfathrebu a/neu farchnata gan sefydliad ymgeisio mewn unrhyw ffordd i ddylanwadu ar farn myfyrwyr (gweler y canllaw Arfer Da).

Cysylltwch â Phrif gysylltiadau'r ACF yn eich prifysgol/coleg er mwyn sicrhau y caiff negeseuon e-bost eu hanfon at fyfyrwyr cymwys yn unig.

Pryd gallwn ni arddangos deunyddiau marchnata?

Argymhellir arddangos deunyddiau hyrwyddo o amgylch eich prifysgol/coleg cyn lansio'r arolwg ar 7 Ionawr 2019. Bydd hyn yn sicrhau bod y myfyrwyr yn ei weld ac y bydd yn ffres yn eu cof cyn iddynt dderbyn y gwahoddiad i gymryd rhan ar e-bost. Bydd gwefan yr arolwg yn fyw tan 30 Ebrill 2019. Cofiwch barhau i arddangos y deunyddiau tan y dyddiad yma.

Mae dyddiad dechrau'r arolwg sydd wedi'i ddewis gan y sefydliad i'w weld ar Allrwyd yr ACF yn y ffurflen 'Fy Opsiynau Arolwg'.

Sut bydd data'r ACF yn cael eu defnyddio yn y TEF?

Penderfynir ar ddyfarniadau TEF gan banel annibynnol o arbenigwyr sy'n cynnwys academyddion, myfyrwyr ac arbenigwyr ar gyflogaeth ac ehangu cyfranogiad mewn addysg uwch. Mae eu hasesiadau'n defnyddio barn gyfannol i bwyso a mesur y dystiolaeth sydd ar gael o'r data ac o ddatganiad manwl gan bob prifysgol neu goleg.

Mae'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr yn un ffynhonnell o'r dystiolaeth sydd ar gael iddynt: mae'r data'n cynnwys faint o fyfyrwyr sy'n parhau ar eu cwrs o un flwyddyn i'r nesaf, canlyniadau cyflogaeth lefel graddedigion a hefyd barn y myfyrwyr am eu profiad a gesglir yn yr ACF blynyddol.

Mae'r TEF yn ystyried y gymysgedd o nodweddion myfyrwyr, cymwysterau mynediad a phynciau ym mhob darparwr addysg uwch felly seilir yr asesiad ar beth ddylai'r darparwr fod yn ei gyflawni oddi mewn i'r cyd-destun hwn.

I gael mwy o wybodaeth am sut bydd data'r ACF yn cael eu defnyddio yn TEF blwyddyn dau, ewch i https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/teaching/

infographic infographic