The National Student Survey (NSS) 2020.

Mae’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS) ar gau.

Peilot yr ACF 2020

PAM CYMRYD YR ACF?

Mae'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) ar agor rhwng 6 Ionawr a 30 Ebrill 2020.

Mae'r ACF yn rhoi cyfle i fyfyrwyr roi eu barn ar eu cwrs yn y brifysgol neu'r coleg. Mae'n bosibl eich bod wedi clywed nad yw myfyrwyr ar gyrsiau byr fel arfer yn gymwys i gymryd rhan yn yr ACF, ond eleni rydym yn treialu dulliau o ehangu nifer y myfyrwyr sy'n gallu cyfranogi yn yr ACF. Felly, bydd cyfle gan fyfyrwyr ar ddetholiad o gyrsiau un flwyddyn cyfwerth ag amser llawn mewn colegau a phrifysgolion sy'n cyfranogi i gymryd rhan yn yr arolwg.

Mae'r peilot hwn wrthi'n cael ei gynnal er mwyn:

  1. Treialu a gwerthuso'r prosesau sydd eu hangen i gynnwys myfyrwyr ar gyrsiau byr penodedig yn yr ACF;
  2. Ddeall sut mae myfyrwyr ar y mathau hyn o gyrsiau'n cymryd rhan yn yr holiadur;
  3. Ystyried a threialu dulliau o ddadansoddi data'r grŵp hwn o fyfyrwyr er mwyn sicrhau bod yr ACF yn parhau i fod yn arolwg cadarn.

Caiff eich atebion i'r arolwg eu casglu at ddibenion ymchwil, felly ni fyddant yn rhan o brif set ddata'r ACF ac ni chânt eu cyhoeddi'n allanol. Fodd bynnag, caiff eich atebion eu cydgrynhoi a'u trosglwyddo i'ch prifysgol neu goleg yn dibynnu ar drothwyon cyhoeddi data a gwiriadau cadernid. Bydd y data a ddarperir i brifysgolion a cholegau'n ddienw. Ni chaiff y canlyniadau eu cyhoeddi'n ehangach.

Trwy gymryd rhan ym mheilot yr ACF 2020, rydych yn sicrhau bod yr arolwg yn berthnasol i fyfyrwyr ar gyrsiau tebyg i chi a bod modd casglu a defnyddio adborth gwerthfawr gan fyfyrwyr er mwyn gwella profiad myfyrwyr.

Felly, beth yw eich barn chi?

Rhowch eich adborth gonest i ni ynglŷn â'ch profiad trwy glicio ar 'Cwblhau'r Arolwg' uchod o 6 Ionawr ymlaen.

Caiff Peilot yr ACF 2020 ei gomisiynu gan y Swyddfa Myfyrwyr ar ran cyrff cyllido a rheoleiddio'r DU - Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), Adran Economi Gogledd Iwerddon a Chyngor Cyllido'r Alban.

Caiff Peilot yr ACF 2020 ei gynnal yn annibynnol gan Ipsos MORI. Mae'r arolwg yn parchu preifatrwydd y rhai sy'n cymryd rhan, gan fod atebion unigol o'r fath yn gyfrinachol ac ni fydd enwau myfyrwyr byth yn cael eu datgelu i'w prifysgol neu goleg.C&A I Fyfyrwyr

Beth yw Peilot yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2020?

Mae'r peilot yn rhan o'r gwaith gan gyrff cyllido a rheoleiddio'r DU i ehangu nifer y myfyrwyr sy'n cymryd rhan yn yr ACF i gynnwys y rheiny sydd ar gyrsiau ychwanegol a chyrsiau un flwyddyn.

Mae prifysgolion a cholegau wedi gwirfoddoli i gymryd rhan yn y peilot hwn a bydd myfyrwyr ar gyrsiau cymwys yn gallu ateb cwestiynau'r ACF. Bydd y peilot yn cael ei gynnal yr un pryd â phrif arolwg yr ACF rhwng 6 Ionawr a 30 Ebrill 2020.

Mae'r peilot hwn wrthi'n cael ei gynnal er mwyn:

 1. Treialu a gwerthuso'r prosesau sydd eu hangen i gynnwys myfyrwyr ar gyrsiau byr penodedig yn yr ACF;
 2. Deall sut mae myfyrwyr ar y mathau hyn o gyrsiau'n cymryd rhan yn yr holiadur;
 3. Archwilio a threialu dulliau o ddadansoddi data'r grŵp hwn o fyfyrwyr er mwyn sicrhau bod yr ACF yn parhau i fod yn arolwg cadarn.

Bydd y data a gesglir yn ystod y peilot hwn yn cael ei ddefnyddio i ddeall pa mor dda mae prosesau a holiadur cyfredol yr ACF yn gweithio gyda'r myfyrwyr hyn.

Sut bydd canlyniadau Peilot yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2020 yn cael eu defnyddio?

Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd yr atebion i'r arolwg yn cael eu defnyddio. Ni fyddant yn rhan o brif set ddata'r ACF, ac ni fyddant yn cael eu cyhoeddi'n allanol (ar Discover Uni neu ar wefan y Swyddfa Myfyrwyr).

Bydd y prifysgolion a cholegau sydd wedi cymryd rhan yn y peilot yn cael eu data atebion eu hunain, gan gynnwys cyfresi dewisol o gwestiynau, eu cwestiynau eu hunain a sylwadau testun agored, yn dibynnu ar drothwyon cyhoeddi cyfredol ac ar ôl cwblhau dadansoddiad perthnasol er cadernid. Bydd y data a ddarperir i brifysgolion a cholegau'n ddienw.

Pwy sy'n gymwys i gymryd rhan ym Mheilot yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2020?

Bydd y myfyrwyr, sy'n astudio cyrsiau penodol un flwyddyn yn y brifysgol neu'r coleg sydd wedi gwirfoddoli i gymryd rhan yn y peilot, yn gymwys i gymryd rhan.

Beth yw Arolwg Gwerthuso Peilot yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2020?

Mae'r myfyrwyr a atebodd yr ACF ar-lein yn cael cyfle i roi adborth ar eu profiad. Mae'r arolwg gwerthuso'n holi cwestiynau ar:

 • Eglurder cyfathrebu
 • Amseru'r arolwg
 • Perthnasedd
 • Baich

Hefyd, mae cyfle i fyfyrwyr wneud awgrymiadau ar gyfer gwella'r ACF.

Bydd y data a gesglir yn ystod yr arolwg hwn yn cael ei ddefnyddio i ddeall sut mae prosesau a holiadur cyfredol yr ACF yn gweithio gyda'r myfyrwyr hyn.

Pam ydw i'n cael fy holi a ydw i am gymryd rhan mewn ymchwil pellach?

Mae'r Swyddfa Myfyrwyr, ar ran cyrff cyllido a rheoleiddio'r DU, yn bwriadu cynnal ymchwil dilynol gyda'r myfyrwyr sy'n cymryd rhan ym mheilot yr ACF 2020. Felly hoffai'r Swyddfa Myfyrwyr allu ailgysylltu â'r myfyrwyr sydd wedi ymateb i'r peilot i'w holi a fyddent yn fodlon cymryd rhan mewn gwaith ansoddol pellach.

Trwy gymryd rhan yn yr ymchwil hwn, byddwch yn helpu i sicrhau bod yr ACF yn berthnasol i'r myfyrwyr ar gyrsiau tebyg i'ch cwrs chi. Mae'r ACF yn casglu adborth gwerthfawr gan fyfyrwyr sy'n cael ei ddefnyddio i wella profiad myfyrwyr ac i helpu darpar fyfyrwyr i ddewis ble i astudio a beth i'w astudio.

Bydd y data a gesglir yn ystod yr arolwg hwn yn cael ei ddefnyddio i ddeall sut mae prosesau a holiadur cyfredol yr ACF yn gweithio gyda'r myfyrwyr hyn.

Beth sy'n cael ei ofyn yn yr arolwg?

Cwestiynau craidd

Mae'r arolwg yn gofyn i fyfyrwyr yn eu blynyddoedd olaf ddarparu adborth ar eu cyrsiau mewn fformat a gydnabyddir yn genedlaethol. Mae 27 o gwestiynau craidd, sy'n ymwneud â'r agweddau canlynol ar brofiad myfyrwyr:

 • Yr addysgu ar fy nghwrs
 • Cyfleoedd dysgu
 • Asesu ac adborth
 • Cymorth academaidd
 • Trefn a rheolaeth
 • Adnoddau dysgu
 • Cymuned ddysgu
 • Llais y myfyrwyr
 • Boddhad cyffredinol

Sylwadau agored
Hefyd, cewch gyfle i ddarparu unrhyw sylwadau cadarnhaol a/neu negyddol ynglŷn â'ch profiad dysgu yn gyffredinol yn eich prifysgol neu goleg. Bydd eich sylwadau'n cael eu trosglwyddo'n ddienw i'ch prifysgol neu goleg er mwyn eu helpu i nodi eu cryfderau yn ogystal ag unrhyw feysydd i'w gwella. Noder bod y cwestiynau penagored yn ddewisol ac mae uchafswm geiriau o 4,000 o nodau.

Er mwyn sicrhau na chewch chi nac unrhyw un arall eu henwi, peidiwch â gwneud sylwadau:

 • a fyddai'n galluogi eich adnabod fel unigolyn;
 • sy'n enwi unigolion; neu
 • sy'n cyfeirio at bethau a fyddai'n galluogi adnabod unigolyn arall e.e. arweinydd cwrs neu bennaeth adran.

Holiadur Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr

Cwestiynau dewisol

Mae rhai prifysgolion neu golegau wedi dewis holi cwestiynau dewisol i'w myfyrwyr yn ychwanegol i'r 27 o gwestiynau craidd. Os ydych yn fyfyriwr mewn prifysgol neu goleg o'r fath, dim ond ar ôl i chi gwblhau'r holiadur craidd ar-lein y gofynnir y cwestiynau ychwanegol hyn i chi. Nid yw cwblhau'r cwestiynau hyn yn orfodol, felly os ydych yn dewis peidio â gwneud, bydd eich atebion i gwestiynau craidd yr ACF yn dal i gael eu cyflwyno. Dylai'r cwestiynau ychwanegol gymryd ond ychydig o funudau i'w cwblhau. Caiff eich atebion i'r cwestiynau hyn eu darparu i'ch prifysgol neu goleg yn unig, ac ni fyddant ar gael yn gyhoeddus.

Sut ydych yn sicrhau nad yw'r atebion i'r ACF yn unochrog ac na fydd prifysgolion neu golegau'n dylanwadu'n amhriodol arnynt?

Er mwyn sicrhau cyfanrwydd data'r ACF, mae angen i ni sicrhau na fydd prifysgolion neu golegau neu unrhyw gyrff eraill yn dylanwadu ar eu myfyrwyr i ymateb mewn modd nad yw'n adlewyrchu eu barn wirioneddol.

Mae'r ACF yn gyfle unigryw i fyfyrwyr ddarparu adborth agored a gonest ar eu cwrs. Tra bod prifysgolion neu golegau'n cael eu hannog i hyrwyddo'r arolwg ac i atgoffa myfyrwyr i'w gwblhau, rhaid iddynt beidio ag annog myfyrwyr i gynnwys unrhyw beth ond am eu canfyddiadau gwirioneddol o'u profiad yn eu hatebion.

Mae'r Swyddfa Myfyrwyr, ar ran cyrff cyllido a rheoleiddio'r DU, yn gyfrifol am reoli'r broses ar gyfer pryderon bod eraill wedi dylanwadu'n amhriodol ar fyfyrwyr wrth iddynt gwblhau'r ACF.

Os bydd rhywun wedi ceisio dylanwadu ar eich ymateb yn amhriodol, cysylltwch ag nssallegations@officeforstudents.org.uk

Pam bod yr arolwg yn holi mwy na 27 o gwestiynau?

Caiff prifysgolion neu golegau ddewis hyd at chwe chyfres o gwestiynau dewisol a chynnwys hyd at ddau gwestiwn ychwanegol sy'n benodol i'r brifysgol neu goleg. Gofynnir i brifysgolion neu golegau gytuno ar eu dewis o gyfresi dewisol o gwestiynau i'w cynnwys gyda'u hundeb myfyrwyr. Gofynnir y cwestiynau ychwanegol os ydych yn cwblhau'r holiadur ar-lein yn unig, a dylai'r cwestiynau ond gymryd ychydig o funudau i'w cwblhau. Gofynnir i chi a fyddwch am barhau â'r cwestiynau ychwanegol hyn pan fyddwch wedi cwblhau cwestiynau craidd yr ACF ar-lein. Os ydych yn dewis peidio â chwblhau'r cwestiynau ychwanegol, bydd eich atebion i'r prif arolwg yn dal i gael eu cyflwyno.

A fydd pob myfyriwr yn ateb yr un cwestiynau?

Bydd pob myfyriwr yn cael eu holi'r cwestiynau hyn. Mae'r ACF yn cynnwys 27 o gwestiynau craidd a dau gwestiwn agored (gweler holiadur yr ACF yma)

Caiff prifysgolion neu golegau ddewis hyd at chwe chyfres o gwestiynau dewisol a chynnwys hyd at ddau gwestiwn ychwanegol sy'n benodol i'r brifysgol neu goleg. Gofynnir i brifysgolion neu golegau gytuno ar eu dewis o gyfresi dewisol o gwestiynau i'w cynnwys gyda'u hundeb myfyrwyr.

Pa mor hir mae'n ei gymryd i gwblhau'r ACF?

Mae'n cymryd dim ond tua deng munud i gwblhau cwestiynau craidd yr ACF.

Efallai bydd eich prifysgol neu goleg yn dewis cynnwys rhai cwestiynau yn ychwanegol i gwestiynau craidd yr ACF, ond nid oes rhaid i chi ateb y rhain os nad ydych am wneud hynny.

Sut gallaf i gymryd rhan yn yr ACF?

Bydd Ipsos MORI yn cysylltu â'r holl fyfyrwyr cymwys drwy e-bost neu dros y ffôn.

Byddwn yn gwirio i sicrhau eich bod yn gymwys i gymryd rhan yn yr arolwg. Os byddwch yn gymwys, caiff eich atebion eu cynnwys yn yr arolwg. Unwaith y byddwch wedi ateb cwestiynau'r arolwg, ni fydd Ipsos MORI yn cysylltu â chi nac yn eich atgoffa mwyach.

I ddechrau, byddwn yn ceisio cysylltu â chi drwy e-bost, ac os na chawn ymateb, yna byddwn yn cysylltu â chi dros y ffôn. Mae'r arolwg wedi'i gysylltu â chronfa ddata fyw o fyfyrwyr cymwys, ac mae'r gronfa ddata'n cael ei diweddaru'n gyson er mwyn sicrhau nad yw myfyrwyr sydd eisoes wedi cwblhau'r ACF yn derbyn mwy o wahoddiadau. Os byddwch wedi cwblhau'r arolwg ond yn dal i gael gwahoddiad neu neges atgoffa, gallai hynny fod yn sgil ein hanallu i gyfateb y manylion a roddwyd gennych i'r manylion a roddwyd gan eich prifysgol neu goleg. Hefyd, mae'n bosibl y bydd rhywfaint o orgyffwrdd o ran pryd yr anfonwyd eich ymateb a phryd y cysylltwyd â chi.

O ble cawsoch fy manylion cyswllt, a sut caiff y rhain eu storio?

Rhoddwyd eich manylion cyswllt i Ipsos MORI gan eich prifysgol neu goleg o dan awdurdod y Swyddfa Myfyrwyr ar ran y cyllidwyr eraill. Comisiynwyd Ipsos MORI i gynnal peilot yr ACF 2020 a dim ond at ddibenion yr arolwg hwn y byddant yn defnyddio manylion myfyrwyr. Ar ôl cwblhau'r prosiect yn haf 2020, bydd manylion pob myfyriwr yn cael eu dileu o systemau Ipsos MORI.

Mae Ipsos MORI yn aelod o'r Gymdeithas Ymchwil i'r Farchnad ac ymdrinnir â'r holl fanylion ac atebion gan gydymffurfio'n llawn â deddfwriaeth diogelu data.

Rwyf wedi ceisio cwblhau'r arolwg ar-lein, ond nid yw'n cydnabod fy mod yn gymwys.

Os na allwch gael hyd i'r arolwg, fe'ch cynghorem i wirio'r wybodaeth ddilysu a roddwyd gennych. Dylech hefyd wirio'ch bod yn gymwys i gwblhau'r arolwg, drwy ddefnyddio'r swyddogaeth gwirio cymhwysedd yma. Gallwch gysylltu â ni hefyd drwy:thestudentsurvey@ipsos.com.

Pam ydw i wedi cael neges atgoffa i gwblhau'r ACF er i mi gwblhau'r arolwg eisoes?

Os ydych wedi cael neges atgoffa gan Ipsos MORI ar ôl i chi gwblhau'r arolwg, mae tri rheswm posibl dros hyn:

 1. Nid ydym wedi cael eich arolwg gorffenedig. Mae'n bosibl nad ydych wedi cwblhau eich ymateb yn llawn a'i gyflwyno. Os felly, gofynnwn ichi gwblhau'r arolwg yn llawn unwaith eto.
 2. Nid oedd eich manylion yn cyfateb â'r manylion yn ein cronfa ddata (sy'n cynnwys yr holl fyfyrwyr sy'n gymwys i gymryd rhan) er mwyn dilysu eich ymateb. Mae'n rhaid inni fod yn sicr mai chi a anfonodd yr ymateb rydym wedi ei dderbyn er mwyn ei ddilysu. Cwblhewch yr arolwg eto a rhowch wybodaeth adnabod gywir er mwyn inni allu dilysu eich ymateb.
 3. Roedd y cyfnod rhwng cyflwyno eich ymateb a diweddaru ein cronfa ddata yn gorgyffwrdd. Byddwn yn diweddaru ein cronfa ddata bob dydd drwy gydol cyfnod yr arolwg er mwyn lleihau'r siawns o hyn yn digwydd, ond gall hyn ddigwydd weithiau i rai ymatebwyr. Cysylltwch â thestudentsurvey@ipsos.com i wirio a ydym wedi cofnodi eich ymateb gorffenedig.

Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r ACF ac mae'ch ymateb wedi cael ei ddilysu, ni ddylech dderbyn rhagor o ohebiaeth oddi wrth Ipsos MORI.

Sylwch y gallwch hefyd gael neges atgoffa gan eich prifysgol neu goleg, yn ogystal â negeseuon atgoffa gan Ipsos MORI. Mae hyn oherwydd nad ydynt yn derbyn manylion y rhai sydd wedi neu heb gwblhau'r arolwg ac felly nid oes modd iddynt dargedu eu negeseuon e-bost i'r myfyrwyr nad ydynt wedi ymateb. Nid ydym yn darparu'r wybodaeth hon i brifysgolion neu golegau er mwyn helpu i gadw myfyrwyr yn ddienw.

Os ydych yn parhau i gael negeseuon atgoffa gan Ipsos MORI ac rydych yn credu bod gwall, cysylltwch ag Ipsos MORI ar: thestudentsurvey@ipsos.com.

A fydd fy atebion yn cael eu cadw'n gyfrinachol?

Bydd eich atebion i'r arolwg yn cael eu cadw'n gwbl gyfrinachol, ac mae'r holl atebion yn ddienw erbyn iddynt fod ar gael i'ch prifysgol neu goleg. Cedwir yr holl atebion yn gyfrinachol ac eithrio mewn amgylchiadau arbennig pan fydd tystiolaeth bod yr ymatebydd neu eraill mewn perygl o niwed.

Defnyddir gwybodaeth mewn cydymffurfiaeth â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018. Darllenwch y Datganiad Preifatrwydd llawn isod am fwy o fanylion.

Beth os nad ydw i am gwblhau'r ACF?

Mae cymryd rhan yn yr ACF yn wirfoddol felly os nad ydych am gymryd rhan, cewch optio allan o'r arolwg.


Os bydd Ipsos MORI yn cysylltu â chi'n uniongyrchol unrhyw bryd (rhwng 6 Ionawr a 30 Ebrill), mae croeso i chi ddweud nad ydych am gymryd rhan. Yna, ni fydd Ipsos MORI yn cysylltu â chi eto. Fodd bynnag, rhaid i chi fynd ati i optio allan os nad ydych yn dymuno cymryd rhan yn yr arolwg – nid yw anwybyddu'r e-bost neu'r cyfweliad dros y ffôn yn fodd o optio allan. Os oes dull cysylltu sy'n well gennych, cewch hefyd ddewis optio allan o gamau penodol o'r arolwg (e.e. yr arolwg ar-lein), neu cewch optio allan o bob cam trwy glicio yma.

Mae'n rhaid i ni fod yn sicr o fanylion adnabod y myfyriwr sy'n optio allan. Felly, gofynnwn am yr un wybodaeth adnabod a roddir gan y rheiny sy'n ymateb i'r arolwg.

A oes modd i mi newid fy atebion i'r arolwg neu eu tynnu yn ôl?

Rydym yn derbyn sylwadau ychwanegol i'r cwestiynau agored. Os hoffech wneud unrhyw sylwadau ychwanegol cysylltwch â ni drwy thestudentsurvey@ipsos.com. Er mwyn atodi sylwadau ychwanegol i'r atebion a gyflwynwyd gennych i'r arolwg, sylwch y byddwn yn gofyn am wybodaeth ddilysu gennych.


Mae hawl gan yr ymatebwyr hefyd i ofyn i'w cofnod o'r arolwg/ymchwil gael ei ddileu'n gyfan gwbl neu'n rhannol. Ond yn sgil amserlenni cyhoeddi, dylech wneud unrhyw geisiadau i newid atebion erbyn 30 Ebrill 2020. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni ar thestudentsurvey@ipsos.com.

Sut gallaf fod yn siŵr y bydd camau'n cael eu cymryd i weithredu yn sgil y pryderon a fynegwyd gennyf yn yr holiadur?

Astudiaeth feintiol yw'r ACF yn bennaf a dadansoddir y canlyniadau ar lefel gyfanredol. Caiff sylwadau'r myfyrwyr eu troi'n ddienw a chaiff enwau unigolion eu dileu. Nid ymdrin â phryderon ymatebwyr ar lefel bersonol ac unigol yw bwriad y data. Os oes gan fyfyrwyr bryderon am iechyd a lles eu hunain neu eraill, dylid codi'r rhain gyda gwasanaethau lles eu prifysgol neu goleg gan mai dyma'r ffordd gyflymaf o gael ymateb.

Gyda phwy y dylwn i gysylltu os oes gen i ymholiad?

Os oes gennych gwestiwn ynglŷn â'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr sydd heb ei ateb ar y wefan hon, mae croeso i chi e-bostio naill ai thestudentsurvey@ipsos.com, nss@officeforstudents.org.uk neu glicio yma.Preifatrwydd

Ynglŷn â’r hysbysiad preifatrwydd hwn

Mae'r hysbysiad hwn yn berthnasol i Beilot yr ACF 2020.I weld yr hysbysiad preifatrwydd ar gyfer yr ACF, cliciwch yma.

Mae'r hysbysiad hwn yn cynnwys gwybodaeth am bwy sy'n prosesu eich gwybodaeth, ar gyfer beth maent yn ei defnyddio, y sail gyfreithiol ar gyfer y prosesu hwn a'ch hawliau chi o dan y ddeddfwriaeth diogelu data. Adolygir yr hysbysiad hwn yn rheolaidd a'i ddiweddaru weithiau, er enghraifft, pan fydd sefydliadau'n newid eu henw neu i esbonio sut mae eich gwybodaeth chi'n cael ei defnyddio. Gellid gwneud diweddariadau unrhyw bryd a gweler y fersiwn ddiweddaraf bob amser ar https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/student-information-and-data/national-student-survey-nss/contacts-and-privacy/

Pwy sy’n cynnal Peilot yr ACF a pham?

Caiff yr ACF ei gynnal gan Ipsos MORI, sef asiant ymchwil annibynnol, ar ran y Swyddfa Myfyrwyr a chyrff cyllido a rheoleiddio'r DU.

Y Swyddfa Myfyrwyr yw'r rheoleiddiwr ar y sector addysg uwch yn Lloegr ac mae swyddogaethau statudol penodol wedi'u datgan iddi yn Neddf Addysg Uwch ac Ymchwil 2017. Mae'r ACF yn rhan o ofyniad cyfreithiol y Swyddfa Myfyrwyr o dan y Ddeddf hon, i sicrhau ansawdd addysg uwch y darparwyr mae'n eu cyllido.

Mae gan y Swyddfa Myfyrwyr, yr Adran ar gyfer yr Economi yng Ngogledd Iwerddon (DfENI), Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) a Chyngor Cyllido'r Alban (SFC) rôl statudol o ran sicrhau y caiff ansawdd yr addysgu mewn addysg uwch ei asesu. Creda'r Swyddfa Myfyrwyr a'i phartneriaid y dylai barn myfyrwyr ffurfio rhan bwysig o'r asesiad.

Gweler mwy o wybodaeth am y Swyddfa Myfyrwyr a'i gwaith ar ein gwefan: https://www.officeforstudents.org.uk/.

Mae'r Swyddfa Myfyrwyr wedi comisiynu'r arolwg ar ran cyrff cyllido a rheoleiddio'r DU – DfENI, CCAUC a'r SFC. Cyfran allweddol o'r dirwedd reoleiddio ehangach yn addysg uwch y DU yw'r ACF ac mae'r cyrff hyn yn gyfrifol am ariannu'r arolwg. Mae'n bosibl y bydd y Swyddfa Myfyrwyr yn rhannu'r wybodaeth am fyfyrwyr, neu rannau ohoni, gyda'r cyrff hyn, sydd hefyd yn defnyddio canlyniadau'r arolwg wrth iddynt gyflawni eu swyddogaethau statudol.

Mae comisiynwyr yr arolwg yn gweithredu fel rheolwyr cytûn cronfa ddata'r ACF. Y Swyddfa Myfyrwyr yw 'rheolydd data' unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir oddi mewn i gwmpas yr hysbysiad preifatrwydd hwn.

'Prosesydd' yw Ipsos MORI yn gweithio ar ran y Swyddfa Myfyrwyr i weinyddu'r ACF.

Mae'r Swyddfa Myfyrwyr ac Ipsos MORI wedi cofrestru gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth a gallwch wirio'r manylion cofrestru yma: https://ico.org.uk/about-the-ico/what-we-do/register-of-data-controllers/

Beth yw pwrpas Peilot yr ACF 2020 a beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu fy ngwybodaeth bersonol?

Dyluniwyd yr ACF i arolygu pob myfyriwr israddedig blwyddyn olaf ar gyrsiau sy'n arwain at gymwysterau nad ydynt yn hwy nag un flwyddyn o astudio amser llawn neu eu cymwysterau cyfwerth rhan amser. Roedd hyn yn golygu nad oedd modd i rai myfyrwyr sy'n astudio cyrsiau AU gymryd rhan yn yr arolwg a rhannu eu profiadau ar ansawdd eu cwrs.

Mae'r cyfyngiadau presennol ar gymhwysedd wedi arwain at fylchau yn y data a gynhelir ynglŷn â phrofiad myfyrwyr ar draws amrywiaeth eang o gyrsiau addysg uwch sy'n effeithio ar yr wybodaeth sydd ar gael er mwyn:

Llywio dewisiadau darpar fyfyrwyr

Darparu data sy'n cynorthwyo prifysgolion a cholegau i wella profiad myfyrwyr

Hybu atebolrwydd cyhoeddus

Er mwyn mynd i'r afael â'r mater hwn, mae cyrff cyllido a rheoleiddio'r DU (yr Adran ar gyfer yr Economi yng Ngogledd Iwerddon, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, y Swyddfa Myfyrwyr a Chyngor Cyllido'r Alban) wrthi'n gweithio ar gynlluniau i gynnwys y myfyrwyr hyn, a bydd hyn yn dechrau gyda pheilot yn yr ACF 2020. Bydd yr arolwg peilot hwn;

1. Yn profi ac yn gwerthuso'r prosesau gweinyddol sydd eu hangen i gynnwys y myfyrwyr hyn ym mhrif arolwg yr ACF ar gyfer 2020.

2. Yn deall sut mae'r garfan hon o fyfyrwyr yn ateb yr arolwg ac yn gwerthuso a yw'r cwestiynau presennol yn berthnasol.

O dan ddeddfwriaeth diogelu data, rhaid wrth sail gyfreithiol i allu prosesu eich gwybodaeth. Yn yr achos hwn, dyma'r sail gyfreithiol:

Rhaid prosesu er mwyn cyflawni'r dasg sy'n cael ei chwblhau er budd cyhoeddus neu i arfer awdurdod swyddogol a ymddiriedwyd yn y Rheolydd (gweler GDPR Erthygl 6(1)(e) ac at ddibenion ystadegol ac ymchwil (gweler GDPR Erthygl 89)

Mae prosesu categorïau arbennig o ddata'n angenrheidiol at ddibenion ystadegol ac ymchwil yn unol ag Erthygl 89(1) ac Atodlen 1 rhan (4) DPA 2018 (gweler GDPR Erthygl 9(2)(j)).

Pwy sy’n gweld fy ngwybodaeth bersonol i a sut mae fy manylion cyswllt yn cael eu sicrhau?

O dro i dro, bydd y Swyddfa Myfyrwyr yn cynnwys asiantau neu gyrff anstatudol eraill i gyflawni swyddogaethau ar ei rhan. Mae'r Swyddfa Myfyrwyr wedi penodi Ipsos MORI i gynnal yr arolwg hwn (ACF). Yna, mae'r Swyddfa Myfyrwyr yn gofyn am fanylion cyswllt myfyrwyr gan brifysgolion a cholegau i'w trosglwyddo i Ipsos MORI er mwyn iddynt allu cynnal arolwg Peilot yr ACF. Bydd y Swyddfa Myfyrwyr, y rheolydd data, yn cadw rheolaeth ar unrhyw ddata personol a drosglwyddir o dan gontract gyda chyrff anstatudol.

At ddibenion yr ACF a'r arolwg peilot, mae Ipsos MORI yn gweithredu fel y 'prosesydd data' ar ran y Swyddfa Myfyrwyr. Mae gan y Swyddfa Myfyrwyr gytundeb diogelu data ar waith gydag Ipsos MORI, ac mae hyn yn rhoi'r warchodaeth sy'n angenrheidiol o dan y gyfraith i ddiogelu gwybodaeth myfyrwyr. Er enghraifft, mae wedi'i wahardd o dan gontract gyda'r Swyddfa Myfyrwyr rhag defnyddio data'r ACF sydd ganddo at unrhyw ddiben arall.

Mae'r Swyddfa Myfyrwyr wedi ymrwymo i warchod eich gwybodaeth bersonol a bod yn glir ynglŷn â pha wybodaeth sydd gennym ni amdanoch chi a sut rydym yn ei defnyddio. Y Swyddfa Myfyrwyr yw'r "rheolydd data" ar unrhyw wybodaeth bersonol a gaiff ei chasglu a'i throsglwyddo o dan gontract gyda'r asiantau arolygu hyn. Caiff eich gwybodaeth bersonol ei chadw'n gwbl gyfrinachol gan bawb ynghlwm, caiff ei storio'n ddiogel yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd ac ni chaiff ei throsglwyddo y tu hwnt i'r diriogaeth honno.

Pa wybodaeth bersonol ydych chi’n ei chasglu amdanaf i?

Bydd y prifysgolion a cholegau sy'n cymryd rhan ym Mheilot yr ACF 2020 yn darparu'r manylion canlynol i Ipsos MORI:

 • dyddiad geni,
 • manylion y cwrs a
 • manylion adnabod unigryw y myfyrwyr cymwys.

Yn ogystal â hynny, bydd Ipsos MORI yn cael manylion cyswllt (enwau, cyfeiriadau e-bost a rhifau ffôn) y myfyrwyr hyn gan eu prifysgol neu goleg, dim ond at ddibenion cynnal yr arolwg. Os byddwch yn rhoi eich caniatâd i gael eich hysbysu am ymchwil bellach, caiff y rhain eu trosglwyddo i'r Swyddfa Myfyrwyr. Ni chânt eu rhannu ag unrhyw sefydliad allanol. Caiff Ipsos MORI wybod hefyd pa fyfyrwyr a hoffai gwblhau'r arolwg yn Gymraeg.

Yn ogystal â hynny, caiff eich ymatebion i'r arolwg eu casglu trwy offeryn yr arolwg. Bydd Ipsos MORI yn casglu meta-data fel manylder sgrin, dull o gymryd rhan a'r amser a gymerwyd i gwblhau'r arolwg. Caiff yr wybodaeth hon ei throsglwyddo i'r Swyddfa Myfyrwyr a'i defnyddio dim ond at ddibenion datblygu a gwerthuso'r arolwg.

Gallwn eich sicrhau NA FYDD posib eich adnabod mewn unrhyw ganlyniadau a gyhoeddir.

Data categori arbennig

Hefyd, bydd y Swyddfa Myfyrwyr yn paru'r data hwn â'r data categori arbennig canlynol a ddaw gan HESA a chofnod dysgwr unigol y myfyrwyr:

 • Ethnigrwydd
 • Crefydd (os yw hynny'n berthnasol)
 • Anabledd (os yw hynny'n berthnasol)

Am ba hyd y caiff eich gwybodaeth bersonol ei chadw?

Caiff eich data personol ei ddefnyddio at ddibenion Peilot yr ACF yn unig. Bydd Ipsos MORI yn difa holl fanylion cyswllt y myfyrwyr yn fuan ar ôl i'r arolwg orffen a bydd Ipsos MORI yn dileu holl ddata arall y myfyrwyr o'u systemau cyfrifiadurol ac yn ei drosglwyddo at y Swyddfa Myfyrwyr.

Os byddwch yn rhoi caniatâd i gael eich hysbysu am ymchwil bellach, bydd y Swyddfa Myfyrwyr yn cadw eich manylion cyswllt am gyfnod o ddim mwy na naw mis.

Bydd y Swyddfa Myfyrwyr yn cadw'r ymatebion i'r ACF am gyfnod amhenodol er mwyn eu defnyddio i greu dadansoddiad ystadegol ac ymchwil i ansawdd a phrofiad myfyrwyr, yn ogystal â thueddiadau mewn addysg uwch. Ni chaiff yr wybodaeth ei defnyddio i wneud unrhyw benderfyniadau ynglŷn ag unigolion ac ni fydd unrhyw adroddiadau a gyhoeddwn yn cynnwys data unigol.

Sut bydd fy ngwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio?

Caiff yr wybodaeth bersonol (manylion cyswllt myfyrwyr) a ddarperir gan eich prifysgol neu goleg ei defnyddio dim ond gan Ipsos MORI i'ch gwahodd i gymryd rhan yn yr arolwg ac i sicrhau bod yr unigolion cywir yn ymateb i'r arolwg.

Os byddwch yn rhoi caniatâd i gael eich hysbysu am ymchwil bellach, gallai'r Swyddfa Myfyrwyr neu ei chontractwr penodedig gysylltu â chi'n unigol i'ch gwahodd i gymryd rhan mewn ymchwil bellach.

Sut ydw i’n optio allan o gysylltiadau gan Ipsos MORI i gwblhau'r arolwg?

Cewch ofyn i Ipsos MORI dynnu eich manylion oddi ar y rhestr gyswllt sy'n cael ei defnyddio ar gyfer yr arolwg, ond bydd Ipsos MORI yn gofyn i chi gadarnhau eich manylion er mwyn sicrhau bod y cofnodion cywir yn cael eu dileu o'r gronfa ddata. Mae'n bwysig bod myfyrwyr yn dilysu pwy ydynt fel bod yr ACF yn darparu data cadarn er mwyn i ddarpar fyfyrwyr a'u cynghorwyr wneud dewisiadau doeth. Os bydd myfyriwr yn optio allan ar unrhyw adeg, bydd yr holl wybodaeth bersonol (manylion cyswllt, dyddiad geni ac ati) yn cael ei dileu'n ddiogel ac yn barhaol oddi ar y rhestr gyswllt a ddefnyddir ar gyfer yr arolwg hwn ac ni fydd Ipsos MORI yn cysylltu ag ef eto. Caiff myfyrwyr wneud hyn gan ddefnyddio'r ffurflen 'optio allan' ar wefan thestudentsurvey.com neu drwy gysylltu ag Ipsos MORI neu'r Swyddfa Myfyrwyr.

O dan amgylchiadau eithriadol, efallai y bydd rhaid i'r Swyddfa Myfyrwyr ddadansoddi data lefel myfyrwyr sy'n ymwneud â gwrthod neu optio allan. Yn yr achos hwn, bydd Ipsos MORI yn trosglwyddo data'n ddiogel i'r Swyddfa Myfyrwyr am fyfyrwyr sydd wedi optio allan o'r arolwg.

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â'r tîm ymchwil ar thestudentsurvey@ipsos.com.

Sut bydd canlyniadau’r arolwg yn cael eu defnyddio?

Bydd y Swyddfa Myfyrwyr a chyrff cyllido a rheoleiddio'r DU yn defnyddio canlyniadau arolwg peilot yr ACF 2020 at y dibenion canlynol:

Er mwyn dadansoddi. Gall hyn arwain at gyrff cyllido a rheoleiddio'r DU yn cynnal ymchwil neu'n rhyddhau data, gan gynnwys unrhyw sylwadau agored y byddwch chi'n eu gwneud, i ddefnyddwyr cymeradwy y Swyddfa Myfyrwyr (ar ran cyrff cyllido a rheoleiddio eraill y DU), fel ymchwilwyr academaidd a sefydliadau'r sector at bwrpas cynnal dadansoddiad neu ymchwil. Bydd y Swyddfa Myfyrwyr yn cadw rheolaeth dros y data o dan gontract gyda defnyddwyr o'r fath, neu os yw'r defnyddiwr yn is-gontractio, byddwn yn sicrhau y byddant yn defnyddio'r un rheolaethau. Bydd adroddiadau yn cyflwyno data dienw a chyfanredol yn unig. Bydd data Categori Arbennig penodol wedi'i atodi i'r adroddiadau hyn ac fe'i darperir i gyrff cyllido a rheoleiddio'r DU gan HESA. Y categorïau hyn yw ethnigrwydd, crefydd (ar gyfer Gogledd Iwerddon yn unig) ac anabledd (os yw'n berthnasol).

 • Bydd eich ymatebion i'r ACF yn cael eu defnyddio at ddibenion ymchwil, sy'n cynnwys darparu gwybodaeth i alluogi cyrff cyllido a rheoleiddio AU y DU i gyflawni eu swyddogaethau statudol. Bydd canlyniadau'r ymchwil hwn yn ddienw ac yn cael eu darparu ar ffurf gwybodaeth ystadegol yn unig. Gallwn eich sicrhau NA FYDD posib eich adnabod mewn unrhyw ganlyniadau a rennir.
 • Bydd eich cyfranogiad yn yr ymchwil hwn, a hefyd eich ymatebion unigol i'r cwestiynau, yn cael eu cadw'n gwbl gyfrinachol yn unol â'r gofynion diogelwch gwybodaeth a'r safonau fel y cytunwyd rhwng Ipsos MORI a'r Swyddfa Myfyrwyr. Hefyd gallwn eich sicrhau NA FYDD unrhyw wybodaeth a roddir gennych chi yn ystod yr ymchwil hwn yn cael ei defnyddio i farchnata, ac ni fyddwn yn gwerthu eich gwybodaeth i unrhyw drydydd parti. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am yr ACF, cofiwch gysylltu â'r tîm ymchwil ar thestudentsurvey@ipsos.com.
 • Bydd y prifysgolion a cholegau sydd wedi cymryd rhan yn y peilot yn cael eu data atebion eu hunain, gan gynnwys cyfresi dewisol o gwestiynau, eu cwestiynau eu hunain a sylwadau testun agored, yn dibynnu ar drothwyon cyhoeddi cyfredol ac ar ôl cwblhau dadansoddiad perthnasol er cadernid. Darperir y data hwn i'w helpu i nodi cryfderau a lle y gellir gwneud gwelliannau. Bydd yr holl ddata a ddarperir i brifysgolion a cholegau yn ddienw, gan sicrhau na fydd modd adnabod unrhyw fyfyriwr unigol. Bydd data Categori Arbennig penodol wedi'i atodi i'r data hwn, ac fe'i darperir i gyrff cyllido a rheoleiddio'r DU gan HESA. Y categorïau hyn yw ethnigrwydd, crefydd (ar gyfer Gogledd Iwerddon yn unig) ac anabledd (os yw'n berthnasol).
 • Gall y canlyniadau hyn gynnwys testun unrhyw sylwadau y mae'r myfyrwyr yn eu rhoi ar ddiwedd yr holiadur. Ni fydd posib priodoli'r testun hwn i unigolion a chynghorir myfyrwyr i osgoi gwneud sylwadau a allai: alluogi eu hadnabod yn unigol; enwi unigolion; neu wneud cyfeiriadau a allai arwain at adnabod unigolion. Er bod enwau'n cael eu tynnu o'r adborth i'r ACF, efallai y bydd dal yn bosib i'r rhai sy'n gweithio mewn sefydliad adnabod eu hunain a chydweithwyr. Felly, gall gwybodaeth o'r fath fod yn ddata personol a gofynnir i brifysgolion neu golegau gofio hyn wrth brosesu'r data.

Sut mae'r Swyddfa Myfyrwyr ac Ipsos MORI yn sicrhau y caiff eich gwybodaeth bersonol ei chadw’n ddiogel?

Mae'r Swyddfa Myfyrwyr ac Ipsos MORI yn ystyried cyfrifoldebau i gadw eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel o ddifrif. Oherwydd hynny, rydym yn cymryd pob cam rhesymol i sicrhau y caiff eich gwybodaeth ei diogelu rhag cael ei cholli, ei dwyn neu ei chamddefnyddio. Mae'r camau hyn yn cynnwys diogelwch ffisegol priodol yn ein swyddfeydd, mynediad dan reolaeth at y systemau cyfrifiadurol, a defnyddio cysylltiadau rhyngrwyd diogel, wedi'u hamgryptio wrth gasglu gwybodaeth bersonol.

Mae Ipsos MORI yn cynnal archwiliadau mewnol ac allanol o'i ddiogelwch gwybodaeth yn rheolaidd ac wedi cofrestru i'r Safon Ryngwladol ar gyfer Diogelwch Gwybodaeth, ISO 27001. Mae Ipsos MORI yn aelod o'r Gymdeithas Ymchwil i'r Farchnad, sy'n golygu ein bod yn ymrwymo i gynnal ymchwil i'r farchnad mewn modd moesegol a chydymffurfiol.

Mae gan y Swyddfa Myfyrwyr nifer o fesurau diogelwch ar waith i warchod eich gwybodaeth bersonol, gan gynnwys achrediad i safon Cyber Essentials PLUS ar gyfer diogelwch seiber a hyfforddiant gorfodol i'r staff ar warchod data a diogelwch gwybodaeth wrth ymuno â'r Swyddfa Myfyrwyr ac yna bob blwyddyn.

Sut gallaf i arfer fy hawliau o dan y ddeddfwriaeth diogelu data?

Defnyddir yr holl wybodaeth mewn cydymffurfiaeth â'r ddeddfwriaeth diogelu data (y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018). Ar ôl i'ch gwybodaeth bersonol gael ei chasglu, mae gennych hawliau penodol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol honno y gallwch eu harfer, gan gynnwys yr hawl i'r canlynol:

 • •Copi o'ch gwybodaeth bersonol trwy broses a elwir yn Gais am Fynediad at Ddata gan y Testun
 • •Cywiro gwybodaeth bersonol anghywir sy'n cael ei chadw amdanoch
 • •Gofyn am i'ch gwybodaeth bersonol gael ei dileu (o fewn cyfyngiadau penodol)
 • •Cyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth bersonol

Mae cyfyngiadau penodol yn berthnasol i'r holl hawliau hyn, gan ddibynnu ar y cais a'r diben ar gyfer cadw eich gwybodaeth bersonol.

Os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn â'r defnydd o ddata at y dibenion hyn neu os hoffech arfer un o'ch hawliau uchod, gan gynnwys gwneud Cais am Fynediad at Ddata gan y Testun, cysylltwch â Swyddog Diogelu Data y Swyddfa Myfyrwyr trwy e-bostio dp@officeforstudents.org.uk neu drwy fynd i https://www.officeforstudents.org.uk/contact/how-to-request-information-from-us/. Cewch hefyd wneud y cais hwn trwy'r post, trwy ysgrifennu at y cyfeiriad canlynol:

Data Protection Officer

Nicholson House

Lime Kiln Close

Stoke Gifford

BRISTOL

BS34 8SR

Caiff Cais am Fynediad at Ddata gan y Testun ei gyflawni o fewn un mis ar ôl i'r cais ddod i law. Bydd y Swyddfa Myfyrwyr yn penderfynu a yw unrhyw un o'r esemptiadau perthnasol yn briodol, er mwyn dileu gwybodaeth yn unol â hynny. Mae hyn yn cynnwys unrhyw beth: sy'n cynnwys data personol trydydd parti neu, fel arall, yn adnabod trydydd parti; a fyddai'n amharu ar y broses o atal neu ganfod trosedd; sy'n cynnwys cyngor cyfreithiol; sy'n cynnwys data a fyddai, os caiff ei ddatgelu, yn effeithio'n andwyol ar allu cyrff cyllido a rheoleiddio'r DU i gyflawni eu swyddogaethau cyhoeddus. Sylwch nad yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr a bydd y Swyddfa Myfyrwyr yn cymhwyso unrhyw esemptiadau fesul achos.

Caiff unrhyw geisiadau i gywiro neu ddileu gwybodaeth bersonol eu prosesu cyn gynted â phosibl ar ôl i'r cais ddod i law. Sylwch na ellir dileu'r holl ddata personol pan fydd yn effeithio'n andwyol ar allu cyrff cyllido a rheoleiddio'r DU i gyflawni eu swyddogaethau cyhoeddus.

Er mwyn sicrhau y caiff unrhyw un o'r prosesau uchod eu cymhwyso i'r unigolyn cywir, mae'n bosibl y bydd angen gwybodaeth adnabod bellach ar y Swyddfa Myfyrwyr. Gallai hyn gynnwys dyddiad geni neu gopi o basbort neu drwydded yrru'r unigolyn dan sylw.

Mae rhagor o wybodaeth am yr hawliau hyn a'n prosesau ni ar gyfer delio â cheisiadau o'r fath ar gael ar wefan y Swyddfa Myfyrwyr ar:

https://www.officeforstudents.org.uk/ofs-privacy/individual-rights-under-the-general-data-protection-regulation/

Os na fyddwn yn gallu datrys y mater er boddhad i chi, gallwch hefyd wneud cwyn i'r awdurdod sy'n goruchwylio diogelu data. Yn y DU, Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) yw'r awdurdod hwn a gellir cysylltu â'r swyddfa fel a ganlyn:

Information Commissioner's Office

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

Rhif Ffôn: 0303 123 1113

E-bost: casework@ico.org.uk

Sut y caf wybod am y defnydd o gwcis ar wefan yr ACF?

Mae gwefan yr ACF yn defnyddio cwcis i helpu i sicrhau profiad da i chi wrth bori'r safle ac i wella'r safle. Am fwy o wybodaeth ynglŷn â'r defnydd o gwcis ar wefan yr ACF, ewch i:

https://www.thestudentsurvey.com/cookies.php

Sut mae cael rhagor o fanylion am y datganiad preifatrwydd yma neu ein cydymffurfiaeth â’r datganiad?

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth am y datganiad preifatrwydd hwn, am gydymffurfiaeth Ipsos MORI â deddfau diogelu data neu'r wybodaeth sy'n cael ei chadw amdanoch chi ar gyfer yr ymchwil hon, cysylltwch â'r Swyddfa Myfyrwyr gan ddefnyddio'r manylion uchod neu Ipsos MORI. Mae'n bosib cysylltu â nhw drwy anfon e-bost at: TheStudentSurvey@ipsos.com gyda 19-050405-01 NSS 2020 fel y pwnc neu drwy anfon llythyr at: Cyf: 19-050405-01 NSS 2020, NSS/ACF, Ipsos MORI, Kings House, Kymberley Road, Harrow, HA1 1PT.

Oes modd i mi roi adborth ar yr ACF?

Oes. Mae Ipsos MORI, y Swyddfa Myfyrwyr a chyrff cyllido a rheoleiddio'r DU wedi ymrwymo i wella'r ACF yn barhaus. Os oes gennych chi gwestiwn, sylw a/neu gŵyn am yr ymchwil hwn, cysylltwch ag Ipsos MORI ar e-bost ar thestudentsurvey@ipsos.com neu'r Swyddfa Myfyrwyr ar nss@officeforstudents.org.uk, neu drwy lythyr at: National Student Survey, Ipsos MORI, Kings House, Kymberley Road, Harrow, HA1 1PT

Meini prawf cymhwysedd ar gyfer Peilot yr ACF:

Myfyrwyr blwyddyn olaf a chyfwerth sy'n astudio ar un o'r rhaglenni astudio isod:


NOD CWRS HESA

Disgrifiad o nod y cwrs

H00

Gradd gyntaf gydag anrhydedd (1 flwyddyn ychwanegol gyfwerth ag amser llawn)

C30

HNC

C20

CertHE

J30

HND

J10

Gradd sylfaen


Ar gyfer colegau addysg bellach yn Lloegr:


ILR OFSQAIM

Disgrifiad o nod y cwrs

FIRST

Gradd ychwanegol

FOUDEG

Gradd sylfaen

HNC

HNC

HND

HND

infographic infographic