The National Student Survey (NSS) 2019 is now closed.

Mae'r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2019 bellach wedi cau.

Hysbysiad Preifatrwydd

Am yr hysbysiad preifatrwydd hwn

Mae'r hysbysiad hwn yn cynnwys gwybodaeth am bwy sy'n prosesu eich gwybodaeth, ar gyfer beth maent yn ei defnyddio, y sail gyfreithiol ar gyfer y prosesu hwn a'ch hawliau chi o dan y ddeddfwriaeth diogelu data. Adolygir yr hysbysiad hwn yn rheolaidd a'i ddiweddaru weithiau, er enghraifft, pan fydd sefydliadau'n newid eu henw neu i esbonio sut mae eich gwybodaeth chi'n cael ei defnyddio. Gellir diweddaru ar unrhyw adeg a bydd y fersiwn diweddaraf ar gael bob amser yn https://www.officeforstudents.org.uk/

Pwy sy’n cynnal yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr a pham?

Mae'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) yn cael ei gynnal gan Ipsos MORI, asiantaeth ymchwil annibynnol, ar ran yr Office for Students (OfS).

OfS yw'r rheoleiddiwr ar y sector addysg uwch yn Lloegr ac mae swyddogaethau statudol penodol wedi'u datgan iddo yn Neddf Addysg Uwch ac Ymchwil 2017. Mae'r ACF yn rhan o ofyniad cyfreithiol yr OfS o dan y Ddeddf hon, i sicrhau ansawdd addysg uwch y sefydliadau mae'n eu cyllido.

Mae rhagor o wybodaeth am yr OfS a'r gwaith rydym yn ei wneud ar gael ar ein gwefan ni yn: https://www.officeforstudents.org.uk/

Mae'r OfS wedi comisiynu'r arolwg ar ran Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), yr Adran ar gyfer yr Economi yng Ngogledd Iwerddon (DfENI), Health Education England (HEE), Cyngor Cyllido'r Alban (SFC) a darparwyr addysg uwch preifat sy'n cymryd rhan. Mae'r cyrff hyn yn gyfrifol am gyllido'r arolwg. Efallai y bydd yr OfS yn rhannu'r wybodaeth am fyfyrwyr, neu rannau ohoni, gyda'r cyrff hyn, sydd hefyd yn defnyddio canlyniadau'r arolwg wrth iddynt ymarfer eu swyddogaethau statudol.

Mae gan yr OfS, CCAUC, DfENI ac SFC rôl statudol i'w chwarae mewn sicrhau bod ansawdd yr addysgu mewn addysg uwch yn cael ei asesu a chred yr OfS a'i bartneriaid y dylai safbwyntiau myfyrwyr fod yn rhan bwysig o'r asesiad.

Mae comisiynwyr yr arolwg yn gweithredu fel rheolwyr cyffredin ar gyfres ddata'r ACF. Yr OfS yw'r 'rheolwr data' ar unrhyw wybodaeth bersonol gaiff ei chasglu fel rhan o gwmpas yr hysbysiad preifatrwydd hwn. 'Prosesydd' yw Ipsos MORI yn gweithio ar ran yr OfS i weinyddu'r ACF.

Mae'r OfS ac Ipsos MORI wedi cofrestru gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth a gallwch wirio'r manylion cofrestru yma: https://ico.org.uk/about-the-ico/what-we-do/register-of-data-controllers/

Hefyd mae'r OfS wedi penodi darparwr dosbarthu data, Texuna Technologies Ltd ar hyn o bryd, i ddosbarthu canlyniadau'r arolwg i'r sefydliadau a'r undebau myfyrwyr sy'n cymryd rhan.

Beth yw pwrpas yr ACF a beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu fy ngwybodaeth bersonol?

Mae'r ACF yn arolwg blynyddol sy'n rhoi cyfle i fyfyrwyr ddarparu adborth ar eu profiad dysgu.

Hefyd mae'r ACF yn ceisio cynorthwyo cenedlaethau'r dyfodol o fyfyrwyr addysg uwch yn eu dewisiadau o ran beth a ble i astudio, drwy ganiatáu iddynt weld adborth dienw ar bynciau a sefydliadau. Mae'n arolygu myfyrwyr mewn sefydliadau addysg uwch yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban a myfyrwyr sy'n astudio cyrsiau addysg uwch mewn colegau addysg bellach a gyllidir yn uniongyrchol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae'r canlyniadau ar gael i'r cyhoedd bob blwyddyn drwy gyfrwng gwefan Unistats.

O dan ddeddfwriaeth diogelu data, rhaid wrth sail gyfreithiol i allu prosesu eich gwybodaeth. Yn yr achos hwn, dyma'r sail gyfreithiol:

Rhaid prosesu er mwyn cyflawni'r dasg sy'n cael ei chwblhau er budd cyhoeddus neu i ymarfer awdurdod swyddogol a ymddiriedwyd yn y Rheolydd (gweler GDPR Erthygl 6(1)(e)) ac at ddibenion ystadegol ac ymchwil (gweler GDPR Erthygl 89).

Mae prosesu Categorïau Arbennig o ddata'n angenrheidiol at ddibenion ystadegol ac ymchwil yn unol ag Erthygl 89(1) ac Atodlen 1 rhan (4) DPA 2018 (gweler GDPR Erthygl 9(2)(j)).

Pwy sy’n gweld fy ngwybodaeth bersonol i a sut mae cael fy manylion cysylltu?

Bydd yr OfS, o dro i dro, yn cynnwys asiantau neu gyrff anstatudol eraill i gyflawni swyddogaethau ar ei ran. Mae OfS wedi penodi Ipsos MORI i gwblhau'r arolwg hwn (ACF). I ddechrau mae gwybodaeth y myfyrwyr yn cael ei chasglu gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) a'r Asiantaeth Cyllid Addysg a Sgiliau (EFSA) a'i rhoi i'r OfS. Wedyn mae'r OfS yn gofyn am i fanylion cyswllt myfyrwyr o Sefydliadau Addysg Uwch, Colegau Addysg Bellach a Darparwyr Eraill gael eu trosglwyddo i Ipsos MORI er mwyn cynnal yr arolwg hwn. Bydd yr OfS, yr awdurdod statudol, yn cadw'r rheolaeth ar unrhyw ddata personol a drosglwyddir o dan gontract gyda chyrff anstatudol.

At bwrpas yr ACF, mae Ipsos MORI yn gweithredu fel 'prosesydd data' ar ran yr OfS. Mae gan yr OfS gytundeb diogelu data yn ei le gydag Ipsos MORI, sy'n darparu'r diogelwch angenrheidiol i ddiogelu gwybodaeth y myfyrwyr. Er enghraifft, mae wedi'i wahardd o dan gontract gyda'r OfS rhag defnyddio data'r ACF sydd ganddo ar gyfer unrhyw bwrpas arall.

Hefyd mae gan yr OfS gytundeb diogelu data gyda Texuna Technologies Ltd, y sefydliad sy'n dosbarthu canlyniadau'r arolwg ar hyn o bryd ac sy'n derbyn rhannau o ddata'r arolwg mewn ffurf na ellir ei hadnabod. Mae'r cytundeb yn rhoi'r warchodaeth angenrheidiol yn unol â'r gyfraith i ddiogelu gwybodaeth y myfyrwyr.

Mae'r OfS wedi ymrwymo i warchod eich gwybodaeth bersonol a bod yn glir am ba wybodaeth sydd gennym ni amdanoch chi a sut rydym yn ei defnyddio. Yr OfS yw'r "rheolydd data" ar unrhyw wybodaeth bersonol a gaiff ei chasglu a'i throsglwyddo o dan gontract gyda'r asiantau arolygu hyn. Bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chadw'n gwbl gyfrinachol gan bob parti cysylltiedig a bydd yn cael ei chadw'n ddiogel yn Ardal Economaidd Ewrop heb ei throsglwyddo y tu allan i'r diriogaeth heb ganiatâd penodol yr OfS ac wedyn gan sicrhau bod mesurau diogelu data addas yn eu lle sy'n cydymffurfio â gofynion y ddeddfwriaeth Diogelu Data sydd yn ei lle (boed yn unol â GDPR Erthygl 46 neu LED Erthygl 37) fel y penderfynir gan yr OfS. Os bydd hyn yn digwydd, dim ond yn fewnol i Ipsos MORI fydd posib adnabod unrhyw gofnod o destun oddi wrth rif cyfres. Mae'r OfS wedi comisiynu'r arolwg ar ran Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), Adran yr Economi yng Ngogledd Iwerddon (DfENI), Health Education England (HEE), Cyngor Cyllido'r Alban (SFC) a'r darparwyr addysg uwch preifat sy'n cymryd rhan. Mae'r cyrff hyn yn gyfrifol am gyllido'r arolwg. Efallai y bydd yr OfS yn rhannu gwybodaeth am fyfyrwyr, neu rannau ohoni, gyda'r cyrff hyn, sydd hefyd yn defnyddio canlyniadau'r arolwg i ymarfer eu swyddogaethau statudol.

Mae gan yr OfS, CCAUC, DfENI a SFC rôl statudol i'w chwarae mewn sicrhau bod ansawdd yr addysgu mewn addysg uwch yn cael ei asesu ac mae'r OfS a'i bartneriaid yn credu bod safbwyntiau myfyrwyr yn rhan bwysig o'r asesiad.

Pa wybodaeth bersonol ydych chi’n ei chasglu amdanaf i?

Nodir yr wybodaeth y byddwn yn ei chasglu amdanoch chi fel rhan o'r arolwg hwn isod:

 • Enwau
 • Dyddiad geni
 • Rhyw
 • Manylion cyswllt
 • Manylion cwrs
 • Elfennau adnabod unigryw
 • Iaith a ffafrir (Cymraeg)

Data categori arbennig:

 • Ethnigrwydd
 • Crefydd (os yw hynny'n berthnasol)
 • Anabledd (os yw hynny'n berthnasol)

Darperir yr wybodaeth hon gan eich prifysgol/coleg.

Gallwn eich sicrhau NA fydd modd eich adnabod mewn unrhyw ganlyniadau a gyhoeddir. Hefyd byddwn yn casglu meta-data fel manylder sgrin, dull o gymryd rhan a'r amser a gymerwyd i gwblhau'r arolwg. Dim ond at ddibenion datblygu a gwerthuso'r arolwg y defnyddir yr wybodaeth hon.

Am faint fydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chadw?

Bydd eich data personol yn cael eu defnyddio at ddibenion yr ACF yn unig. Bydd holl fanylion cysylltu'r myfyrwyr yn cael eu dinistrio yn fuan ar ôl cwblhau'r arolwg a bydd Ipsos MORI yn dileu holl ddata'r myfyrwyr o'i systemau cyfrifiadurol yn ddiogel ac yn eu trosglwyddo i'r OfS. Bydd yr holl ddata sy'n cael eu cadw gan Texuna Technologies Ltd yn cael eu dileu'n ddiogel ar ddiwedd cyfnod y contract.

Cedwir yr ymatebion i'r ACF am gyfnod amhenodol gan yr OfS ar gyfer eu defnyddio i lunio dadansoddiad ystadegol ac ymchwil i ansawdd a phrofiad myfyrwyr, a thueddiadau mewn addysg uwch. Ni fydd yr wybodaeth yn cael ei defnyddio i wneud unrhyw benderfyniadau am unigolion ac ni fydd unrhyw adroddiadau a gyhoeddir gennym yn cynnwys data am unigolion.

Sut bydd y wybodaeth rwy’n ei darparu’n cael ei defnyddio?

Bydd eich ymatebion i'r ACF yn cael eu defnyddio at bwrpas ymchwil yn unig, sy'n cynnwys darparu gwybodaeth i ganiatáu i gyrff cyllido AU y DU gyflawni eu swyddogaethau statudol. Bydd canlyniadau'r ymchwil hwn yn ddienw ac yn cael eu darparu ar ffurf gwybodaeth ystadegol yn unig. Gallwn eich sicrhau NA FYDD posib eich adnabod mewn unrhyw ganlyniadau a gyhoeddir.

Bydd eich cyfranogiad yn yr ymchwil hwn, a hefyd eich ymatebion unigol i'r cwestiynau, yn cael eu cadw'n gwbl gyfrinachol yn unol â'r gofynion diogelwch gwybodaeth a'r safonau fel y cytunwyd rhwng Ipsos MORI a OfS. Hefyd gallwn eich sicrhau NA FYDD unrhyw wybodaeth a roddir gennych chi yn ystod yr ymchwil hwn yn cael ei defnyddio i farchnata, ac ni fyddwn yn gwerthu eich gwybodaeth i unrhyw drydydd parti. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am yr ACF, cofiwch gysylltu â'r tîm ymchwil ar thestudentsurvey@ipsos.com.

Oes rhaid i mi gymryd rhan yn yr arolwg?

Mae cymryd rhan yn yr ymchwil hwn yn wirfoddol, nid oes raid i chi gymryd rhan. Hefyd cewch ofyn i Ipsos MORI dynnu eich manylion oddi ar y rhestr gyswllt sy'n cael ei defnyddio ar gyfer yr arolwg, ond bydd Ipsos MORI yn gofyn i chi gadarnhau eich manylion er mwyn sicrhau bod y cofnodion cywir yn cael eu dileu o'r bas data. Mae'n bwysig bod myfyrwyr yn dilysu pwy ydynt fel bod yr ACF yn darparu data cadarn er mwyn i ddarpar fyfyrwyr a'u cynghorwyr wneud dewisiadau doeth. Os bydd myfyriwr yn optio allan ar unrhyw adeg, bydd yr holl wybodaeth bersonol (manylion cyswllt, dyddiad geni ac ati) yn cael ei dileu'n ddiogel ac yn barhaol oddi ar y rhestr gyswllt a ddefnyddir ar gyfer yr arolwg hwn ac ni fydd Ipsos MORI na OfS yn cysylltu ag ef eto.

O dan amgylchiadau eithriadol, efallai y bydd rhaid i OfS ddadansoddi data lefel myfyrwyr perthnasol i wrthod neu optio allan. Yn yr achos hwn, bydd Ipsos MORI yn trosglwyddo data'n ddiogel i OfS am fyfyrwyr sydd wedi optio allan o'r arolwg.

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â'r tîm ymchwil ar thestudentsurvey@ipsos.com.

Sut bydd canlyniadau’r arolwg yn cael eu defnyddio?

Bydd yr OfS a'r cyrff uchod yn defnyddio canlyniadau'r arolwg at y pwrpasau canlynol:

 • Cyhoeddi canlyniadau cyfun a dienw'r arolwg fel a ganlyn:
 • Cyhoeddir 'mewn cyd-destun' ar wefannau sefydliadau drwy gyfrwng 'teclyn'. Adnodd gwe bychan yw hwn sy'n dangos gwybodaeth o wefan Unistats ar gyfer y cwrs y mae'r defnyddiwr yn edrych arno.
 • Cyhoeddir ar wefan Unistats i alluogi i ddefnyddwyr chwilio am wybodaeth am gyrsiau a sefydliadau a'i chymharu.
 • Rhagwelir y bydd data ar gael hefyd drwy gyfrwng adnodd chwilio am gyrsiau UCAS (Course Finder), fel bod defnyddwyr yn gallu gweld y data ar yr un pryd ag edrych ar y cyrsiau y mae ganddynt ddiddordeb mewn gwneud cais amdanynt.
 • Er mwyn dadansoddi. Gall hyn arwain at y cyrff cyllido yn y DU yn cynnal ymchwil neu'n rhyddhau data, gan gynnwys unrhyw sylwadau agored y byddwch chi'n eu gwneud, i ddefnyddwyr cymeradwy yr OfS (ar ran y cynghorau cyllido eraill), fel ymchwilwyr academaidd a sefydliadau'r sector at bwrpas cynnal dadansoddiad neu ymchwil i wella ansawdd Addysg Uwch. Bydd yr OfS yn cadw rheolaeth ar y data o dan gontract gyda defnyddwyr o'r fath neu os yw'r defnyddiwr hwnnw'n is-gontractio, bydd angen iddo yntau fod â'r un mesurau rheoli. Dim ond data dienw a chyfun a gyflwynir mewn adroddiadau.
 • I ddarparu adborth cryno i sefydliadau unigol. Darperir y data hyn i sefydliadau i'w helpu i ddeall ble mae eu cryfderau a hefyd sut gallant wneud gwelliannau. Bydd yr adborth cryno hwn yn gyfun ac yn ddienw, gan sicrhau nad oes posib adnabod unrhyw fyfyriwr unigol. Gall y canlyniadau hyn gynnwys testun unrhyw sylwadau y mae'r myfyrwyr yn eu rhoi ar ddiwedd yr holiadur. Ni fydd posib priodoli'r testun hwn i unigolion a chynghorir myfyrwyr i osgoi gwneud sylwadau a allai: alluogi eu hadnabod yn unigol; enwi unigolion; neu wneud cyfeiriadau a allai arwain at adnabod unigolion. Er bod enwau wedi'u dileu o adborth yr ACF, gall fod yn bosib i'r rhai sy'n gweithio mewn sefydliad eu hadnabod eu hunain a chydweithwyr. Felly, gall gwybodaeth o'r fath fod yn ddata personol a gofynnir i sefydliadau gofio hyn wrth brosesu'r data.

Sut mae Ipsos MORI yn sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chadw’n ddiogel?

Mae'r OfS ac Ipsos MORI yn ysgwyddo ein cyfrifoldebau am gadw eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel yn ddifrifol iawn. O'r herwydd, rydym yn cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod eich gwybodaeth yn cael ei diogelu rhag cael ei cholli, ei lladrata neu ei chamddefnyddio. Mae'r camau gofalus hyn yn cynnwys diogelwch ffisegol priodol ein swyddfeydd, rheoli mynediad i systemau cyfrifiadurol, a defnyddio cysylltiadau rhyngrwyd diogel, wedi'u hamgryptio, wrth gasglu gwybodaeth bersonol.

Mae Ipsos MORI yn cael archwiliadau mewnol ac allanol rheolaidd ar ddiogelwch ei wybodaeth ac mae wedi cofrestru gyda'r Safon Ryngwladol ar gyfer Diogelwch Gwybodaeth, ISO 27001. Mae Ipsos MORI yn aelod o'r Gymdeithas Ymchwil Marchnad sy'n golygu ein bod yn ymrwymo i gynnal ymchwil marchnad mewn ffordd foesegol a chydymffurfiol.

Cwestiynau dewisol

Bydd rhai sefydliadau'n gofyn cwestiynau dewisol neu benodol i'w sefydliad i'w myfyrwyr. Gwneir hyn drwy'r holiadur ar-lein yn unig ac maent yn darparu adborth cyfrinachol ychwanegol i sefydliadau. Bydd OfS a'r cyrff uchod yn defnyddio'r wybodaeth at y dibenion canlynol:

 • Darparu adborth cryno i sefydliadau unigol. Bydd y data hyn yn cael eu darparu i sefydliadau i'w helpu i weld ble mae eu cryfderau a sut gallant wneud gwelliannau.
 • I'w dadansoddi'n ystadegol. Gall hyn olygu rhyddhau data i ddefnyddwyr cymeradwy eraill, a allai gynnwys ymchwilwyr academaidd. Bydd OfS yn cadw rheolaeth dros y data o dan gontract gyda defnyddwyr o'r fath, neu os yw'r defnyddiwr yn is-gontractio, byddwn yn sicrhau y byddant yn defnyddio'r un rheolaethau. Bydd adroddiadau yn cyflwyno data dienw a chyfanredol yn unig.
 • Ni chaiff y data hyn eu cyhoeddi ar wefan Unistats.
 • Gall sefydliadau ddefnyddio canlyniadau eu cwestiynau dewisol eu hunain yn gyhoeddus os byddant yn dymuno (mae hyn yn cynnwys cwestiynau sy'n benodol i'r sefydliad a chwestiynau o fanc dewisol o gwestiynau) mewn defnyddiau marchnata. Fodd bynnag, rhaid gweithredu'r egwyddorion canlynol:
  • Os bydd y canlyniadau'n cael eu defnyddio yn y ffordd hon, rhaid glynu at y trothwyon cyhoeddi o gael cyfradd ymateb o 50% a 10 o ymatebwyr i bob grŵp;
  • Ni ddylid defnyddio sylwadau testun rhydd mewn deunydd cyhoeddus er mwyn cadw myfyrwyr yn ddienw; ac
  • Ni ddylai sefydliadau briodoli'r canlyniadau hyn i'r ACF.
Er bod enwau'n cael eu tynnu o'r adborth i'r ACF, efallai y bydd dal yn bosib i'r rhai sy'n gweithio mewn sefydliad adnabod eu hunain a chydweithwyr. Felly, gall gwybodaeth o'r fath fod yn ddata personol a gofynnir i sefydliadau gofio hyn wrth brosesu'r data.

Sut gallaf i ymarfer fy hawliau o dan y ddeddfwriaeth diogelu data?

Ar ôl i'ch gwybodaeth bersonol gael ei chasglu, mae gennych hawliau penodol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol honno y gallwch eu hymarfer, gan gynnwys yr hawl i'r canlynol:

 • Copi o'ch gwybodaeth bersonol
 • Cywiro gwybodaeth bersonol anghywir sy'n cael ei chadw amdanoch
 • Gofyn am i'ch gwybodaeth bersonol gael ei dileu (o fewn cyfyngiadau penodol)
 • Cyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth bersonol

Mae cyfyngiadau penodol yn berthnasol i'r holl hawliau hyn, gan ddibynnu ar y cais a'r diben ar gyfer cadw eich gwybodaeth bersonol. Mae rhagor o wybodaeth am yr hawliau hyn a'n prosesau ni ar gyfer delio â cheisiadau o'r fath ar gael yn:

https://www.officeforstudents.org.uk/privacy/individual-rights-under-the-general-data-protection-regulation/

Os oes gennych chi unrhyw bryderon am y defnydd o ddata at y dibenion hyn neu os hoffech ymarfer un o'r hawliau uchod, cysylltwch â'r OfS drwy anfon e-bost i dp@officeforstudents.org.uk, neu drwy fynd i https://www.officeforstudents.org.uk/contact/how-to-request-information-from-us/, neu drwy ysgrifennu at y Swyddog Diogelu Data, Nicholson House, Lime Kiln Close, Stoke Gifford, BRYSTE, BS34 8SR.

Os na fyddwn yn gallu datrys y mater er boddhad i chi, gallwch hefyd wneud cwyn i'r awdurdod sy'n goruchwylio diogelu data. Yn y DU, Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) yw'r awdurdod hwn a gellir cysylltu â'r swyddfa fel a ganlyn:

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Rhif Ffôn: 0303 123 1113

E-bost: casework@ico.org.uk

Sut mae cael gwybod am y defnydd o Gwcis ar wefan yr ACF?

Mae gwefan yr ACF yn defnyddio cwcis i helpu i roi profiad da i chi wrth i chi bori'r safle, ac er mwyn gwella'r safle. Am ragor o wybodaeth am y defnydd o Gwcis ar wefan yr ACF, ewch i: https://www.thestudentsurvey.com/cookies.php

Sut mae cael rhagor o fanylion am y datganiad preifatrwydd hwn neu ein cydymffurfiaeth ag ef?

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth am y datganiad preifatrwydd hwn, am gydymffurfiaeth Ipsos MORI â deddfau diogelu data neu'r wybodaeth sy'n cael ei chadw amdanoch chi ar gyfer yr ymchwil hwn, cysylltwch ag Adran Gydymffurfio Ipsos MORI. Mae posib cysylltu â nhw ar e-bost: thestudentsurvey@ipsos.com gyda 18-048178-01 NSS 2019 fel y pwnc neu drwy lythyr a anfonir i: Cyf: 18-048178-01 NSS 2019, Compliance Department, Ipsos MORI UK Ltd, 3 Thomas More Square, London, E1W 1YW.

Oes posib i mi roi adborth ar yr ACF?

Oes. Mae Ipsos MORI, yr OfS a'r cyrff uchod wedi ymrwymo i wella'r ACF yn barhaus. Os oes gennych chi gwestiwn, sylw a/neu gŵyn am yr ymchwil hwn, cofiwch gysylltu ag Ipsos MORI ar e-bost ar thestudentsurvey@ipsos.com neu'r OfS ar NSS@officeforstudents.org.uk.

Neu drwy lythyr i: National Student Survey, Ipsos MORI, Kings House, Kymberley Road, Harrow, HA1 1PT

infographic infographic