The National Student Survey (NSS) 2018 is now closed.

Mae’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) ar agor o’r 8 o Ionawr i’r 30 o Ebrill 2018.

Datganiad Preifatrwydd

Pwy sy’n cynnal yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr a pham?

Mae'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) yn cael ei gynnal gan Ipsos MORI, asiantaeth ymchwil annibynnol, ar ran Swyddfa ar gyfer Myfyrwyr (OfS).

Swyddfa ar gyfer Myfyrwyr ("OfS") yw'r rheoleiddiwr yn sector addysg uwch Lloegr ac mae ganddo swyddogaethau statudol penodol sydd wedi'u datgan yn Neddf Addysg Uwch ac Ymchwil 2017. Gallwch gael mwy o wybodaeth am OfS a'r gwaith rydym yn ei wneud ar ein gwefan: https://www.officeforstudents.org.uk/.

Mae OfS wedi ymrwymo i warchod eich gwybodaeth bersonol ac i fod yn glir am y wybodaeth rydym yn ei chadw amdanoch chi a sut rydym yn ei defnyddio. Mae'r hysbysiad preifatrwydd yma'n dweud wrthych beth i'w ddisgwyl pan mae OfS yn casglu gwybodaeth bersonol.

Mae OfS wedi cael ei gofrestru fel rheolydd data gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO). Ein rhif cofrestru yw ZA309955 a gallwch wirio ein manylion mynediad ar wefan ICO: https://ico.org.uk/about-the-ico/what-we-do/register-of-data-controllers/.

Mae'r ACF yn rhan o ofyniad cyfreithiol OfS o dan y Ddeddf hon, i sicrhau ansawdd addysg uwch yn y sefydliadau mae'n eu cyllido.

Hefyd mae OfS wedi penodi darparwr dosbarthu data, Texuna Technologies Ltd ar hyn o bryd, i ddosbarthu canlyniadau'r arolwg i sefydliadau sy'n cymryd rhan ac i undebau myfyrwyr.

Mae OfS hefyd wedi comisiynu'r arolwg ar ran Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), Adran yr Economi yng Ngogledd Iwerddon (DELNI), Addysg Iechyd yn Lloegr (HEE), Cyngor Cyllido'r Alban (SFC) a darparwyr addysg uwch preifat sy'n cymryd rhan. Mae'r cyrff yma'n gyfrifol am gyllido'r arolwg. Gall OfS rannu gwybodaeth am fyfyrwyr, neu rannau ohoni, gyda'r cyrff yma sydd hefyd yn defnyddio'r canlyniadau wrth ymarfer eu swyddogaethau statudol.

Mae gan OfS, CCAUC, DELNI ac SFC rôl statudol i'w chwarae mewn sicrhau bod ansawdd yr addysgu mewn addysg uwch yn cael ei asesu, ac mae OfS a'i bartneriaid yn credu y dylai safbwyntiau myfyrwyr fod yn rhan bwysig o'r asesiad. Ni fyddwn yn datgelu eich gwybodaeth i unrhyw sefydliad arall y tu allan i'r rhai a restrir yma.

Ar y 1af o Ebrill 2018, cafodd HEFCE ei ddisodli gan yr Swyddfa ar gyfer Myfyrwyr (OfS), corff cyhoeddus newydd a sefydlwyd yn gyfreithiol gan Ddeddf Addysg Uwch ac Ymchwil 2017. O'r dyddiad hwn ymlaen, cafodd holl ddyletswyddau HEFCE sy'n ymwneud â'r arolwg hwn eu trosglwyddo i'r OfS.

Beth yw pwrpas yr ACF?

Mae'r cyrff cyllido addysg uwch a'r llywodraeth wedi cytuno y dylid cael arolwg cenedlaethol rheolaidd o fyfyrwyr i gasglu eu safbwyntiau ar ansawdd yr addysgu, yr asesu a'r gefnogaeth a brofir. Mae'r ACF yn arolwg blynyddol sy'n rhoi cyfle i fyfyrwyr roi adborth ar eu profiad dysgu.

Mae'r ACF hefyd yn ceisio cynorthwyo cenedlaethau'r dyfodol o fyfyrwyr addysg uwch yn eu dewisiadau o beth a ble i astudio, drwy eu galluogi i weld adborth dienw ar bynciau a sefydliadau. Mae'n arolygu myfyrwyr mewn sefydliadau addysg uwch yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban a hefyd myfyrwyr sy'n astudio cyrsiau addysg uwch mewn colegau addysg bellach sy'n cael eu cyllido'n uniongyrchol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae'r canlyniadau ar gael i'r cyhoedd bob blwyddyn trwy wefan Unistats.


Pwy sy’n gweld fy ngwybodaeth bersonol i a sut mae cael fy manylion cysylltu?

Efallai y bydd OfS, o bryd i'w gilydd, yn cysylltu â chyrff neu asiantau anstatudol i gynnal swyddogaethau ar eu rhan. Mae OfS wedi penodi Ipsos MORI i ddarparu'r arolwg (ACF) yma. Mae gwybodaeth am fyfyrwyr yn cael ei chasglu i ddechrau gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) a'r Asiantaeth Cyllido Addysg a Sgiliau (ESFA) ac yn cael ei rhoi i OfS wedyn. Wedyn mae OfS yn gofyn i Sefydliadau Addysg Uwch, Colegau Addysg Bellach a Darparwyr Amgen roi'r manylion cyswllt sydd ganddynt am fyfyrwyr i Ipsos MORI er mwyn gallu cynnal yr arolwg yma. Bydd OfS, yr awdurdod statudol, yn cadw rheolaeth ar unrhyw ddata personol sy'n cael eu trosglwyddo dan gontract gyda chyrff ân statudol.

At ddibenion yr ACF, mae Ipsos MORI yn gweithredu fel asiant yr arolwg ar ran OfS. Mae gan OfS gytundeb diogelu data yn ei le gydag Ipsos MORI, sy'n darparu'r warchodaeth ofynnol o dan y ddeddf i ddiogelu gwybodaeth am fyfyrwyr. Er enghraifft, nid oes ganddynt hawl o dan y contract gydag OfS i ddefnyddio data'r ACF ar gyfer unrhyw ddiben arall.

Hefyd, mae gan OfS gytundeb diogelu data yn ei le gyda Texuna Technologies Ltd, y sefydliad sy'n dosbarthu canlyniadau'r arolwg ar hyn o bryd ac sy'n derbyn rhannau o'ch data o'r arolwg ar ffurf amhosib ei hadnabod. Mae'r cytundeb yn darparu'r warchodaeth angenrheidiol o dan y ddeddf i ddiogelu gwybodaeth myfyrwyr.

Mae OfS wedi ymrwymo i warchod eich gwybodaeth bersonol ac i fod yn glir ynglŷn â pha wybodaeth sydd gennym amdanoch chi a sut rydym yn ei defnyddio. OfS yw'r "rheolydd data" ar gyfer unrhyw wybodaeth bersonol sy'n cael ei chasglu a'i throsglwyddo o dan gontract gyda'r asiantau hyn ar gyfer yr arolwg. Bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chadw'n gwbl gyfrinachol gan bawb sy'n ymwneud â'r arolwg ac yn cael ei storio'n ddiogel o fewn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd, heb gael ei throsglwyddo y tu allan i'r diriogaeth honno.

Pa wybodaeth bersonol ydych chi’n ei chasglu amdanaf i?

Mae'r wybodaeth fyddwn ni'n ei chasglu fel rhan o'r arolwg yma wedi'i nodi isod:

 • Enwau
 • Dyddiad geni
 • Rhyw
 • Manylion cysylltu
 • Manylion cwrs
 • Elfennau adnabod unigryw
 • Ethnigrwydd
 • Crefydd (os yw hynny'n berthnasol)
 • Anabledd (os yw hynny'n berthnasol)
 • Ymatebion i'r arolwg
 • Dewis o iaith (Cymraeg)

Gallwn eich sicrhau NA fydd posib eich adnabod mewn unrhyw ganlyniadau a gyhoeddir.

Rydym hefyd yn casglu meta-data fel manylder sgrin, dull o gymryd rhan a'r amser a gymerwyd i lenwi'r arolwg. Dim ond ar gyfer datblygu'r arolwg ac at ddibenion gwerthuso y mae'r wybodaeth hon yn cael ei defnyddio.

Am faint fydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chadw?

Bydd eich data personol yn cael eu defnyddio at ddibenion yr ACF yn unig. Bydd holl fanylion cysylltu'r myfyrwyr yn cael eu dinistrio unwaith mae'r arolwg wedi cael ei gwblhau a bydd Ipsos MORI yn cael gwared yn ddiogel ar holl ddata eraill y myfyrwyr oddi ar eu systemau cyfrifiadurol ac yn eu trosglwyddo i OfS. Bydd yr holl ddata sydd gan Texuna Technologies Ltd yn cael eu dileu ar ddiwedd cyfnod y contract. Bydd yr ymatebion i'r ACF yn cael eu cadw am gyfnod amhenodol gan OfS i'w defnyddio i gynhyrchu dadansoddiad ystadegol ac ymchwil i ansawdd a phrofiad y myfyrwyr, a'r tueddiadau mewn addysg uwch. Ni fydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio i wneud unrhyw benderfyniadau am unigolion ac ni fydd unrhyw adroddiadau fyddwn ni'n eu cyhoeddi'n cynnwys data am unigolion.

Sut bydd y wybodaeth rwy’n ei darparu’n cael ei defnyddio?

Bydd eich ymatebion i'r ACF yn cael eu defnyddio at ddibenion ymchwil yn unig, sy'n cynnwys darparu gwybodaeth i alluogi cyrff cyllido AU yn y DU i gyflawni eu swyddogaethau statudol. Bydd canlyniadau'r ymchwil hwn yn ddienw ac yn cael eu cyflwyno ar ffurf gwybodaeth ystadegol yn unig. Gallwn eich sicrhau NA fydd posib eich adnabod mewn unrhyw ganlyniadau gaiff eu cyhoeddi.Bydd y ffaith eich bod wedi cymryd rhan yn yr ymchwil hwn, ynghyd â'ch ymatebion unigol i'r cwestiynau, yn cael eu cadw'n gwbl gyfrinachol, yn unol â gofynion a safonau diogelwch gwybodaeth, fel y cytunwyd rhwng Ipsos MORI ac OfS. Gallwn hefyd eich sicrhau NA fydd unrhyw wybodaeth rydych yn ei darparu yn ystod yr ymchwil hwn yn cael ei defnyddio ar gyfer marchnata ac ni fyddwn yn gwerthu eich gwybodaeth i unrhyw drydydd parti. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am yr ACF, cysylltwch â'r tîm ymchwil ar thestudentsurvey@ipsos.com.

Oes rhaid i mi gymryd rhan yn yr arolwg?

Mae cymryd rhan yn yr ymchwil hwn yn wirfoddol; nid oes rhaid i chi gymryd rhan. Gallwch hefyd ofyn i Ipsos MORI ddileu eich manylion oddi ar y rhestr o gysylltiadau sy'n cael ei defnyddio ar gyfer yr arolwg hwn, ond bydd Ipsos MORI yn gofyn i chi gadarnhau eich manylion i sicrhau bod y cofnodion cywir yn cael eu dileu oddi ar y bas data. Mae'n bwysig bod myfyrwyr yn cadarnhau pwy ydynt gan fod yr ACF yn darparu data cadarn ar gyfer darpar fyfyrwyr a'u cynghorwyr, i wneud dewisiadau doeth. Os bydd myfyriwr yn penderfynu gadael ar unrhyw adeg, bydd yr holl wybodaeth bersonol (manylion cysylltu, dyddiad geni, ac ati) yn cael eu dileu'n ddiogel ac yn barhaol oddi ar y rhestr gysylltiadau a ddefnyddir ar gyfer yr arolwg hwn ac ni fydd Ipsos MORI nac OfS yn cysylltu â hwy eto.

O dan amgylchiadau eithriadol, efallai y bydd rhaid i OfS ddadansoddi data lefel myfyriwr sy'n gysylltiedig â gwrthod neu dynnu allan. Yn yr achos hwn, bydd Ipsos MORI yn trosglwyddo data am fyfyrwyr sydd wedi dewis tynnu allan yn ddiogel i OfS.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'n tîm ymchwil ar thestudentsurvey@ipsos.com.

Sut bydd canlyniadau’r arolwg yn cael eu defnyddio?

Bydd OfS a'r cyrff uchod yn defnyddio canlyniadau'r arolwg at y dibenion canlynol:

I gyhoeddi canlyniadau crynswth a dienw'r arolwg yn y ffyrdd canlynol:

 • Cyhoeddi 'mewn cyd-destun' ar wefannau sefydliadau trwy ddefnyddio 'widget'. Mae hon yn rhaglen fechan ar y we sy'n dangos gwybodaeth o wefan Unistats ar gyfer y cwrs mae'r defnyddiwr yn edrych arno.
 • Cyhoeddi ar wefan Unistats sy'n galluogi defnyddwyr i chwilio a chymharu gwybodaeth am gyrsiau a sefydliadau.
 • Rhagwelir y bydd data ar gael hefyd trwy adnodd chwilio am gwrs UCAS (Course Finder), a fydd yn cynnwys data Cyfresi Gwybodaeth Allweddol (KIS) fel bod defnyddwyr yn gallu gweld y data ar yr un pryd ag edrych ar y cyrsiau y mae ganddynt ddiddordeb mewn gwneud cais amdanynt.
 • Ar gyfer dadansoddi. Gall hyn olygu y bydd cyrff cyllido'r DU yn cynnal ymchwil neu'n rhyddhau data, gan gynnwys unrhyw sylwadau agored a wneir gennych chi, i ddefnyddwyr cymeradwy OfS (ar ran y cynghorau cyllido eraill), fel ymchwilwyr academaidd a sefydliadau sector at ddibenion cynnal dadansoddiad neu ymchwil i wella ansawdd Addysg Uwch. Bydd OfS yn cadw rheolaeth ar y data o dan gontract gyda defnyddwyr o'r fath, neu, os yw'r defnyddiwr hwnnw'n is-gontractio, byddwn yn gofyn iddynt sicrhau'r un rheolaeth. Dim ond data dienw a chrynswth a geir mewn adroddiadau.
 • I ddarparu adborth cryno i sefydliadau unigol. Bydd y data hyn yn cael eu darparu i sefydliadau i'w helpu i weld beth yw eu cryfderau a hefyd sut gallant wneud gwelliannau. Bydd yr adborth cryno hwn yn grynswth a dienw, gan sicrhau na fydd unrhyw fyfyriwr unigol yn cael ei adnabod. Gall y canlyniadau hyn gynnwys testun unrhyw sylwadau a ddarperir gan fyfyrwyr ar ddiwedd yr holiadur. Ni fydd y testun hwn yn cael ei briodoli i unrhyw unigolyn a chynghorir myfyrwyr i osgoi gwneud sylwadau sy'n: galluogi i rywun eu hadnabod yn unigol o bosib; enwi unigolion; neu'n gwneud cyfeiriadau a fyddai'n galluogi adnabod unigolyn o bosib. Er bod enwau'n cael eu dileu o adborth yr ACF, gall fod yn bosib o hyd i rai sy'n gweithio mewn sefydliad adnabod eu hunain a chydweithwyr. Felly, gall gwybodaeth o'r fath fod yn ddata personol a gofynnir i sefydliadau gadw hyn mewn cof wrth brosesu'r data.

Cwestiynau dewisol

Mae rhai sefydliadau'n gofyn cwestiynau dewisol neu gwestiynau penodol i sefydliadau i fyfyrwyr. Mae'r cwestiynau hyn yn cael eu holi yn yr arolwg ar-lein yn unig ac maent yn darparu adborth cyfrinachol ychwanegol i sefydliadau. Mae OfS a'r cyrff uchod yn defnyddio'r wybodaeth at y dibenion canlynol:

 • I ddarparu adborth cryno i sefydliadau unigol. Bydd y data hyn yn cael eu rhoi i sefydliadau i'w helpu i weld beth yw eu cryfderau a sut gallant wneud gwelliannau.
 • Ar gyfer dadansoddiad ystadegol. Gall hyn olygu rhyddhau data i ddefnyddwyr eraill cymeradwy, a all gynnwys ymchwilwyr academaidd. Bydd OfS yn cadw rheolaeth ar y data o dan gontract gyda defnyddwyr o'r fath, neu, os yw'r defnyddiwr hwnnw'n is-gontractio, byddwn yn gofyn iddynt sicrhau'r un rheolaeth. Dim ond data dienw a chrynswth a geir mewn adroddiadau.
 • Ni fydd y data hyn yn cael eu cyhoeddi ar wefan Unistats.
 • Gall sefydliadau ddefnyddio'r canlyniadau o'u cwestiynau dewisol eu hunain (mae hyn yn cynnwys unrhyw gwestiynau penodol i'r sefydliad a chwestiynau o'r banc dewisol o gwestiynau) yn gyhoeddus, os ydynt yn dymuno, wrth farchnata ac mewn deunyddiau cyhoeddusrwydd. Fodd bynnag, rhaid i'r egwyddorion canlynol fod yn berthnasol:
  • Os bydd canlyniadau'n cael eu defnyddio yn y ffordd yma, bydd rhaid cadw at y trothwyon cyhoeddi o 10 ymatebydd a chyfradd ymateb o 50% i bob grŵp;
  • Ni ddylid defnyddio sylwadau testun rhydd mewn deunyddiau sydd ar gael yn gyhoeddus, er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn aros yn ddienw; a
  • Ni ddylai sefydliadau briodoli'r canlyniadau hyn i'r ACF.

Er bod enwau'n cael eu dileu o adborth yr ACF, efallai y bydd yn bosib i'r rhai sy'n gweithio mewn sefydliad adnabod eu hunain a chydweithiwr. Felly, gall gwybodaeth o'r fath fod yn ddata personol a gofynnir i sefydliadau gadw hyn mewn cof wrth brosesu'r data.


Oes cyfle i mi roi adborth ar yr ACF?

Oes. Mae Ipsos MORI, OfS a'r cyrff uchod wedi ymrwymo i wella'r ACF yn gyson. Os oes gennych chi gwestiwn, sylw a/neu gŵyn am yr ymchwil hwn, cysylltwch ag Ipsos MORI ar thestudentsurvey@ipsos.com neu OfS ar NSS@officeforstudents.org.uk.

Neu anfonwch lythyr i: National Student Survey, Ipsos MORI, Kings House, Kymberley Road, Harrow, HA1 1PT


Sut gallaf ymarfer fy hawliau o dan y ddeddfwriaeth diogelu data?

Mae'r holl wybodaeth yn cael ei defnyddio yn unol â Deddf Diogelu Data 1998, ac o 25 Mai 2018 ymlaen, yn unol â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Unwaith mae eich gwybodaeth bersonol wedi cael ei chasglu, mae gennych hawliau penodol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol honno. Mae gennych hawl i wneud y canlynol:

 • Gofyn am gopi o'ch gwybodaeth bersonol, am ffi fechan
 • Cywiro gwybodaeth bersonol anghywir sy'n cael ei chadw amdanoch
 • Gofyn am ddileu eich gwybodaeth bersonol (o fewn rhai cyfyngiadau)
 • Cyfyngu ar y prosesu ar eich gwybodaeth bersonol

Gallwch gael mwy o wybodaeth am eich hawliau o dan y GDPR yn https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.

Os oes gennych chi unrhyw bryderon am y defnydd o ddata at y dibenion hyn neu os hoffech ymarfer un o'ch hawliau uchod, cysylltwch ag OfS drwy anfon e-bost i dp@officeforstudents.org.uk, drwy fynd i https://www.hefce.ac.uk/contact/inforequest/dpa/, neu drwy ysgrifennu at y Data Protection Officer, Nicholson House, Lime Kiln Close, Stoke Gifford, BRISTOL, BS34 8SR.

Os na fyddwn yn gallu datrys y mater er boddhad i chi, gallwch hefyd wneud cwyn i'r awdurdod goruchwyliol ar gyfer diogelu data. Yn y DU, Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yw'r awdurdod hwn a gellir cysylltu â hwy yn:

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Rhif Ffôn: 0303 123 1113

E-bost: casework@ico.org.uk

Sut mae cael rhagor o fanylion am y datganiad preifatrwydd hwn neu ein cydymffurfiaeth ag ef?

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os oes arnoch angen mwy o wybodaeth am y datganiad preifatrwydd hwn, am gydymffurfiaeth Ipsos MORI â deddfau diogelu data neu'r wybodaeth sy'n cael ei chadw amdanoch ar gyfer yr ymchwil hwn, cysylltwch ag OfS gan ddefnyddio'r manylion uchod neu Adran Cydymffurfiaeth Ipsos MORI. Gellir cysylltu â hwy ar e-bost i: compliance@ipsos.com gyda 17-056916-01 ACF 2018 fel y pwnc neu drwy lythyr at: Ref: 17-056916-01 ACF 2018, Compliance Department, Ipsos MORI UK Ltd, 3 Thomas More Square, London, E1W 1YW.

Sut mae OfS ac Ipsos MORI yn sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chadw’n ddiogel?

Mae OfS ac Ipsos MORI yn gweld y cyfrifoldeb am gadw eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel fel pwnc difrifol iawn. O'r herwydd, rydym yn cymryd pob gofal rhesymol i sicrhau bod eich gwybodaeth yn cael ei gwarchod rhag cael ei cholli, ei lladrata neu ei chamddefnyddio. Mae'r gofal hwn yn cynnwys diogelwch ffisegol priodol yn ein swyddfeydd, mynediad wedi'i reoli i'n systemau cyfrifiadurol a defnydd o gysylltiadau rhyngrwyd diogel, wedi'u hamgryptio wrth gasglu gwybodaeth bersonol.

Mae Ipsos MORI yn cael archwiliadau mewnol ac allanol rheolaidd ar eu diogelwch gyda gwybodaeth ac mae wedi cofrestru gyda'r Safon Ryngwladol ar gyfer Diogelwch Gwybodaeth, ISO 27001. Mae Ipsos MORI yn aelod o'r Market Research Society, sy'n golygu ein bod yn ymrwymo i gynnal ymchwil marchnad mewn ffordd foesegol a chydymffurfiol.

infographic infographic