The National Student Survey (NSS) 2018 is now closed.

Mae’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) ar agor o’r 8 o Ionawr i’r 30 o Ebrill 2018.

C&A: myfyrwyr

Beth yw’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF)?

Mae'r ACF yn gyfrifiad blynyddol proffil uchel o bron hanner miliwn o fyfyrwyr ledled y DU. Wedi ei gynnal bob blwyddyn ers 2005, mae'n arolwg sefydledig sy'n cynhyrchu data dylanwadol. Mae'n rhoi llais pwerus i fyfyrwyr i helpu i lywio dyfodol eu cwrs yn eu sefydliad. Mae'r arolwg yn cael ei gynnal ar draws yr holl Sefydliadau Addysg Uwch a gyllidir yn gyhoeddus yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban, yn ogystal â'r holl Ddarparwyr Amgen yn Lloegr, gyda dynodiad cwrs penodol i fyfyrwyr newydd. Mae Colegau Addysg Bellach yn Lloegr a Gogledd Iwerddon, a Sefydliadau Addysg Bellach yng Nghymru sydd â myfyrwyr Addysg Uwch a gyllidir yn uniongyrchol yn gymwys i gymryd rhan.

Mae'r arolwg yn casglu adborth gan fyfyrwyr cymwys sydd ar ddiwedd eu cwrs yn bennaf. Gofynnir iddynt ymateb i 27 o gwestiynau sy'n ymwneud ag amryw agweddau ar eu profiad dysgu. Yn ychwanegol at y cwestiynau craidd hyn, rhoddir cyfle iddynt hefyd ddarparu sylwadau cadarnhaol a negyddol penagored am eu profiad cyffredinol fel myfyriwr yn eu sefydliad.

Pam mae’r ACF yn cael ei gynnal?

Cynhelir yr ACF am dri phrif reswm:

 1. I lywio penderfyniadau myfyrwyr: mae'n galluogi darpar fyfyrwyr i gymharu cyrsiau mewn gwahanol sefydliadau wrth benderfynu am beth i'w astudio ac ymhle.
 2. I ddarparu gwybodaeth er mwyn gwella profiad myfyrwyr - mae prifysgolion a cholegau yn defnyddio'r canlyniadau i helpu i wella eu cyrsiau a'u cyfleusterau ar gyfer myfyrwyr y presennol a'r dyfodol.
 3. I gynorthwyo sicrwydd ansawdd ac atebolrwydd - mae'r arolwg yn darparu gwybodaeth fel rhan o system sicrhau ansawdd ac mae'n cyfrannu at atebolrwydd cyhoeddus addysg uwch.

Sut bydd y canlyniadau’n cael eu defnyddio?

Mae canlyniadau'r ACF ar gael drwy wefan Unistats a ddyluniwyd i helpu darpar fyfyrwyr wrth iddynt wneud y penderfyniad pwysig am ble a beth i'w astudio mewn addysg uwch. Hefyd, defnyddir y canlyniadau hyn gan y sefydliadau eu hunain er mwyn canfod beth sy'n mynd yn dda, ble gellir gwneud gwelliannau ac i wella'r profiad dysgu yn gyffredinol ar gyfer myfyrwyr y presennol a'r dyfodol. Gellir lawrlwytho canlyniadau'r ACF o wefan OfS ond nid yw data sylwadau agored yn cael eu cyhoeddi a dim ond eich sefydliad sy'n gweld y rhain.

Gall canlyniadau'r ACF, sy'n cynnwys data ystadegol a sylwadau myfyrwyr, gael eu defnyddio i gynnal ymchwil gan OfS neu ymchwilwyr a chanddynt drwydded/cytundeb dan gontract â OfS. Bydd unrhyw ddeunydd a gyhoeddir yn cadw myfyrwyr yn ddienw.

Pwy sy’n elwa o’r ACF?

Mae eich adborth yn darparu gweledigaeth glir i'ch sefydliad o sut roedd y profiad dysgu i'r myfyrwyr sy'n gorffen eu cwrs yn 2018. Mae sefydliadau ac Undebau (Cymdeithas neu Urdd) Myfyrwyr yn defnyddio'r data dienw'n fewnol i nodi meysydd o gryfder a gwendid, i helpu i sicrhau newid ac i sicrhau gwelliannau er mwyn gwella profiad myfyrwyr. Yn ehangach, mae canlyniadau'r arolwg yn arwain y system sicrwydd ansawdd addysg uwch er mwyn cynhyrchu gwybodaeth am ansawdd yr addysgu yn eich sefydliad.

Gall darpar fyfyrwyr ddefnyddio canlyniadau'r ACF, sydd ar gael yn gyhoeddus ar Unistats, er mwyn gwneud penderfyniadau gwybodus ynglŷn â beth i'w astudio ac ymhle. Mae'r safle swyddogol hwn yn galluogi darpar fyfyrwyr i gymharu gwybodaeth ar draws cyrsiau addysg uwch.

Hefyd mae OfS yn cyhoeddi'r canlyniadau cyffredinol ac mae posib lawrlwytho'r rhain o'u gwefan. Nid yw data sylwadau agored yn cael eu cyhoeddi a dim ond eich sefydliad sy'n gweld y rhain. Mae myfyrwyr yn cael aros yn ddienw bob amser yn y data canlyniadau.

Pam ddylwn i gwblhau’r ACF?

Dim ond chi a'ch cyd-fyfyrwyr sydd a phrofiad o astudio ar eich cwrs. Dyluniwyd yr ACF i gasglu safbwyntiau myfyrwyr ar y meysydd sy'n bwysig iddyn nhw. Er enghraifft, yn 2005, roedd sgoriau 'asesu ac adborth' ar lefel genedlaethol yn gymharol isel. O ganlyniad uniongyrchol i fyfyrwyr yn rhannu eu safbwyntiau drwy'r ACF, mae prifysgolion a cholegau wedi cymryd camau i fynd i'r afael â hyn ac mae'r sgoriau yn y maes hwn wedi gwella'n sylweddol dros amser.

Bydd eich ymateb i'r ACF hefyd yn helpu i ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol i ddarpar fyfyrwyr am eich cwrs yn eich sefydliad. Mae'r canlyniadau ar gael i'r cyhoedd ar wefan Unistats, sy'n galluogi darpar fyfyrwyr i gymharu data am gyrsiau addysg uwch y DU.

Beth sy’n cael ei ofyn yn yr arolwg?

Cwestiynau craidd

Mae'r arolwg yn gofyn i fyfyrwyr yn eu blynyddoedd olaf ddarparu adborth ar eu cyrsiau mewn fformat a gydnabyddir yn genedlaethol. Mae 27 o gwestiynau craidd, sy'n ymwneud â'r agweddau canlynol ar brofiad y myfyrwyr:

 • Yr Addysgu ar fy Nghwrs
 • Cyfleoedd dysgu
 • Asesu ac Adborth
 • Cymorth Academaidd
 • Trefniadau a Rheoli
 • Adnoddau Dysgu
 • Y gymuned ddysgu
 • Llais y myfyriwr
 • Boddhad Cyffredinol


Sylwadau testun agored

Rhoddir cyfle i chi hefyd ddarparu unrhyw sylwadau cadarnhaol a/neu negyddol am eich profiad dysgu yn gyffredinol yn eich sefydliad. Bydd eich sylwadau'n cael eu hanfon ymlaen yn ddienw i'ch sefydliad er mwyn ei helpu i weld beth yw ei gryfderau a ble mae lle i wella. Hefyd efallai y bydd y sylwadau'n cael eu defnyddio gan OfS neu ymchwilwyr a chanddynt drwydded/cytundeb dan gontract â OfS i gynnal ymchwil. Bydd deunydd a gyhoeddir yn cadw myfyrwyr yn ddienw. Noder bod y cwestiynau penagored yn ddewisol ac mae uchafswm geiriau o 4,000 o nodau.

Er mwyn cadw eich hun ac eraill yn ddienw, peidiwch â gwneud sylwadau:

 • a fyddai'n galluogi eich adnabod fel unigolyn;
 • sy'n enwi unigolion; neu
 • sy'n cyfeirio at bethau a fyddai'n galluogi adnabod unigolyn arall e.e. arweinydd cwrs neu bennaeth adran.


Holiadur Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr


Cwestiynau Dewisol

Mae rhai sefydliadau wedi dewis gofyn cwestiynau dewisol i'w myfyrwyr yn ychwanegol at y 27 cwestiwn craidd. Os ydych yn fyfyriwr mewn sefydliad o'r fath, dim ond ar ôl ichi gwblhau'r prif holiadur craidd ar-lein y gofynnir y cwestiynau ychwanegol hyn ichi. Nid yw cwblhau'r cwestiynau hyn yn orfodol, felly os byddwch yn dewis peidio â gwneud, bydd eich atebion i gwestiynau craidd yr ACF yn dal i gael eu cyflwyno. Dylai'r cwestiynau ychwanegol gymryd ond ychydig o funudau i'w cwblhau. Caiff eich atebion i'r cwestiynau hyn eu darparu i'ch sefydliad yn unig ac ni fyddant ar gael yn gyhoeddus.

Arolwg Bwriadau ar ôl Graddio

Mae hefyd yn bosibl y gofynnir i chi a hoffech gymryd rhan yn yr Arolwg Bwriadau ar ôl Graddio. Sylwer bod yr arolwg hwn yn wahanol i'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr. Nid yw cwblhau'r arolwg byr hwn yn orfodol a gallwch wrthod y gwahoddiad. Caiff eich atebion i'r ACF eu cyflwyno o hyd p'un a ydych yn cwblhau'r Arolwg Bwriadau ar ôl Graddio ai peidio.

Pam ddylwn i ymateb yn onest?

Mae'r ACF yn gyfle unigryw i fyfyrwyr ddarparu adborth agored a gonest ar eu cwrs mewn ffordd ddienw. Tra bod sefydliadau yn cael eu hannog i hyrwyddo'r arolwg ac i atgoffa myfyrwyr i'w gwblhau, rhaid iddynt beidio ag annog myfyrwyr i gynnwys unrhyw beth ond am eu canfyddiadau gwirioneddol o'u profiad yn eu hatebion.

Mae arianwyr yr arolwg yn ystyried unrhyw ymgais amhriodol i ddylanwadu ar ganlyniadau'r ACF yn fater difrifol iawn. Os oes gennych unrhyw bryderon, anfonwch neges e-bost at thestudentsurvey@ipsos.com.

Pam mae mwy na 27 cwestiwn yn cael eu holi i mi?

Efallai y bydd rhai sefydliadau wedi dewis gofyn rhai cwestiynau dewisol i'w myfyrwyr sy'n ymwneud â meysydd penodol yn eu profiad dysgu. Gofynnir y cwestiynau ychwanegol os ydych yn cwblhau'r holiadur ar-lein yn unig, a dylai'r cwestiynau ond cymryd ychydig o funudau i'w cwblhau. Gofynnir i chi a hoffech barhau gyda'r cwestiynau ychwanegol hyn wedi ichi gwblhau cwestiynau craidd yr ACF ar-lein. Os ydych yn dewis peidio â chwblhau'r cwestiynau ychwanegol, bydd eich ymatebion i'r prif arolwg yn dal i gael eu cyflwyno.

Mae myfyrwyr sy'n astudio pynciau'r GIG yn mynd ar leoliadau ymarferol felly mae eu profiad hwy o Addysg Uwch ychydig yn wahanol. Felly, yn ychwanegol at y 27 cwestiwn craidd, gofynnir cwestiynau ychwanegol am eu profiad yn eu lleoliad ymarferol i fyfyrwyr sy'n astudio pynciau'r GIG. Mae posib gweld Holiadur yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) yma.

Mae'r cyrff cyllido yn Lloegr a Gogledd Iwerddon yn treialu cyfres o gwestiynau am Brentisiaethau Gradd a phrentisiaethau uwch ar lefelau 6 a 7. Os ydych chi'n fyfyrwyr ar brentisiaeth gradd neu brentisiaeth uwch ar lefelau 6 neu 7 yn Lloegr neu yng Ngogledd Iwerddon, efallai y gofynnir rhai cwestiynau i chi am eich rhaglen hyfforddi. Mae'r ddarpariaeth o Brentisiaethau Gradd yn cynyddu ac mae'n bwysig bod y cyllidwyr yn dechrau clywed llais y prentis. Bydd cwestiynau'r cynllun peilot yn helpu'r cyrff cyllido i ddysgu sut gall gwybodaeth am y ddarpariaeth o Brentisiaethau Gradd gael ei chasglu a'i chofnodi, gyda'r nod o wella trefniadau yn y tymor hwy.

Ar ôl i chi gwblhau'r ACF, mae hefyd yn bosibl y gofynnir i chi gymryd rhan yn yr Arolwg Bwriadau ar ôl Graddio (IAGS). Sylwer bod yr arolwg hwn yn wahanol i'r ACF. Mae'r IAGS yn gofyn i fyfyrwyr blwyddyn olaf sy'n gwneud cymhwyster israddedig am eu cynlluniau ar ôl graddio o'u cyrsiau cyfredol ac mae'n cymryd ychydig funudau i'w gwblhau. Nid yw cwblhau'r arolwg byr hwn yn orfodol a gallwch wrthod y gwahoddiad i'w gwblhau. Caiff eich atebion i'r ACF eu cyflwyno o hyd p'un a ydych yn cwblhau'r IAGS ai peidio.


Ydi’r holl fyfyrwyr yn ateb yr un cwestiynau?

Mae'r ACF yn cynnwys 27 o gwestiynau craidd a dau gwestiwn ymateb agored (gallwch weld Holiadur yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr yma). Gofynnir y cwestiynau hyn i'r holl fyfyrwyr. Os ydych yn astudio cwrs a gyllidir gan y GIG, gofynnir cwestiynau ichi am eich lleoliad. Efallai bydd eich sefydliad yn dewis cynnwys ychydig o gwestiynau dewisol hefyd, a allai fod yn benodol i'ch sefydliad.

Faint o amser mae’n ei gymryd i gwblhau’r ACF?

Dim ond ryw ddeng munud sydd ei angen i lenwi'r 27 cwestiwn craidd yn yr ACF.

Efallai bydd eich sefydliad yn dewis cynnwys ychydig o gwestiynau ychwanegol i gwestiynau craidd yr ACF, ond nid oes rhaid i chi ymateb i'r rhain os yw'n well gennych beidio a gwneud hynny.

Pwy sy’n gymwys i lenwi’r ACF?

Mae'r ACF yn cael ei gynnal ar draws yr holl Sefydliadau Addysg Uwch a gyllidir yn gyhoeddus yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon, a'r Alban, yn ogystal â'r holl Ddarparwyr Amgen yn Lloegr, gyda dynodiad cwrs penodol i fyfyrwyr newydd. Mae Colegau Addysg Bellach yn Lloegr a Gogledd Iwerddon, a Sefydliadau Addysg Bellach yng Nghymru sydd â myfyrwyr Addysg Uwch a gyllidir yn uniongyrchol yn gymwys i gymryd rhan.

Gofynnir i'r holl fyfyrwyr sy'n astudio ar gyrsiau sy'n arwain at gredydau israddedig neu gymwysterau sy'n hirach nag 1 flwyddyn o astudio amser llawn neu gyfwerth â rhan-amser (megis graddau baglor, graddau sylfaen, diplomâu addysg uwch) wneud yr arolwg yn eu blwyddyn olaf.

Bydd myfyrwyr sy'n dilyn rhaglenni rhan amser hyblyg (na ellir rhagweld pryd y byddant ar eu blwyddyn olaf) yn cymryd rhan yn ystod eu pedwaredd flwyddyn. Noder y bydd myfyrwyr sydd wedi rhoi'r gorau i'w hastudiaethau yn ystod eu blwyddyn olaf yn cael eu cynnwys yn yr arolwg gan fod eu hadborth yr un mor werthfawr. Oni bai y nodir yn wahanol, bydd myfyrwyr sydd wedi ailadrodd blwyddyn neu sydd wedi newid trefniadau eu cwrs, ond yr oedd disgwyl iddynt raddio yn 2018 yn wreiddiol, yn cael eu harolygu yn y flwyddyn gyfredol yr un fath. Ni fydd myfyrwyr a gymerodd ran eisoes yn 2017 yn cymryd rhan yn 2018.

I wirio a ydych yn gymwys i gwblhau'r arolwg neu beidio, cliciwch yma.

Am feini prawf cymhwysedd manylach, cliciwch yma.

Sut mae cymryd rhan yn yr ACF?

Bydd Ipsos MORI yn cysylltu â'r holl fyfyrwyr cymwys drwy e-bost neu dros y ffôn.

Gofynnir ichi am wybodaeth bersonol er mwyn gwirio eich bod yn gymwys i gymryd rhan yn yr arolwg. Rhowch yr holl wybodaeth y gofynnir amdani, oherwydd caiff eich ymatebion ond eu cyflwyno os yw eich holl wybodaeth bersonol yn cael ei nodi'n fanwl gywir. Ar ôl i chi gwblhau'r arolwg, ni chysylltir â chi eto ac ni fyddwch yn derbyn rhagor o negeseuon atgoffa gan Ipsos MORI. Os nad yw eich gwybodaeth bersonol yn gywir efallai byddwn yn ail-gysylltu â chi i ddilysu'ch ymateb.

I ddechrau, byddwn yn ceisio cysylltu â chi drwy e-bost, ac os na chawn ymateb, yna byddwn yn cysylltu â chi dros y ffôn. Mae'r arolwg wedi'i gysylltu â chronfa ddata fyw o fyfyrwyr cymwys, ac mae'r gronfa ddata yn cael ei diweddaru'n gyson er mwyn sicrhau nad yw myfyrwyr sydd eisoes wedi cwblhau'r ACF yn derbyn mwy o wahoddiadau. Os ydych eisoes wedi cwblhau'r arolwg ond yn dal i dderbyn gwahoddiad neu nodyn atgoffa, gall hyn fod oherwydd ein hanallu i gyfateb y manylion a ddarparwyd gennych chi â'r rhai a ddarparwyd gan eich sefydliad. Hefyd efallai bod rhywfaint o orgyffwrdd rhwng anfon eich ymateb a phan wnaethom gysylltu â chi eto.

O ble cawsoch chi fy manylion cyswllt a sut maent yn cael eu storio?

Rhoddwyd manylion cyswllt myfyrwyr i Ipsos MORI gan eu sefydliad o dan awdurdod Swyddfa ar gyfer Myfyrwyr (OfS, neu HEFCE yn gynt) ar ran y cyllidwyr eraill. Comisiynwyd Ipsos MORI i gynnal yr ACF a byddant ond yn defnyddio manylion myfyrwyr at ddibenion yr arolwg hwn yn unig, yn llym. Ar ôl cwblhau'r prosiect ym mis Mai 2018, bydd manylion pob myfyriwr yn cael eu dileu o systemau cyfrifiadur Ipsos MORI.

Mae Ipsos MORI yn aelod o'r Gymdeithas Ymchwil Marchnata bydd yr holl fanylion ac ymatebion yn cael eu trin yn gwbl unol â deddfwriaeth gwarchod data.

Darllenwch y Datganiad Preifatrwydd llawn am fwy o fanylion.

Pam ydych chi’n gofyn i mi gymryd rhan yn yr ACF a minnau ddim yn fyfyriwr blwyddyn olaf?

Mae rhai eithriadau lle mae rhai myfyrwyr nad ydynt yn eu blwyddyn olaf yn gymwys i gwblhau'r ACF. Felly, os ydy Ipsos MORI wedi cysylltu â chi i gymryd rhan yn yr arolwg, rydych yn gymwys ac rydym yn gwerthfawrogi eich adborth.

I wirio eich cymhwysedd, anfonwch neges e-bost at thestudentsurvey@ipsos.com.

Fe wnes i gwblhau’r arolwg y llynedd. Pam ydych chi’n gofyn i mi ei gwblhau eto?

Os ydy Ipsos MORI wedi cysylltu â chi i gwblhau'r arolwg eleni, rydych yn gymwys ac rydym yn gwerthfawrogi eich adborth. Ystyrir yr holl fyfyrwyr y cysylltwyd â nhw eleni yn gymwys, beth bynnag oedd eu sefyllfa yn y flwyddyn flaenorol. Mae'n bosibl eich bod wedi gwneud yr arolwg y llynedd oherwydd gwall, neu roeddech wedi gwneud yr arolwg mewn perthynas â chwrs arall. Cliciwch yma i fynd i'r arolwg.

Rydw i wedi ceisio cwblhau’r arolwg ar-lein ond nid yw’n fy adnabod i fel rhywun cymwys.

Os na allwch ddefnyddio'r arolwg, byddem yn eich cynghori i wirio'r wybodaeth ddilysu ar roddwyd gennych. Gwiriwch hefyd eich bod yn gymwys i gwblhau'r arolwg, gan ddefnyddio'r meini prawf cymhwysedd yn ein Cwestiynau ac Atebion yma, neu drwy ddefnyddio'r offeryn gwirio cymhwysedd yma. Gallwch gysylltu â ni hefyd drwy: thestudentsurvey@ipsos.com.

Pam ydw i wedi derbyn neges atgoffa i gwblhau’r ACF pan rydw i wedi cwblhau’r arolwg eisoes?

Os ydych wedi derbyn nodyn atgoffa oddi wrth Ipsos MORI wedi ichi gwblhau'r arolwg, mae tri rheswm posibl dros hyn:

 1. Nid ydym wedi derbyn eich arolwg gorffenedig. Mae'n bosibl nad ydych wedi cwblhau eich ymateb yn llawn a'i gyflwyno. Os felly, gofynnwn ichi gwblhau'r arolwg yn llawn unwaith eto.
 2. Nid oedd eich manylion yn cyfateb â'r manylion yn ein cronfa ddata (sy'n cynnwys yr holl fyfyrwyr sy'n gymwys i gymryd rhan) er mwyn dilysu eich ymateb. Mae'n rhaid inni fod yn sicr mai chi a anfonodd yr ymateb rydym wedi ei dderbyn er mwyn ei ddilysu. Cwblhewch yr arolwg eto a rhowch wybodaeth adnabod gywir er mwyn inni allu dilysu eich ymateb.
 3. Roedd y cyfnod rhwng cyflwyno eich ymateb a diweddaru ein cronfa ddata yn gorgyffwrdd. Rydym yn diweddaru ein cronfa ddata yn ddyddiol drwy gydol cyfnod yr arolwg er mwyn lleihau'r siawns o hyn yn digwydd, ond gall hyn ddigwydd weithiau i rai ymatebwyr. Cysylltwch â thestudentsurvey@ipsos.com i weld a ydym wedi cofnodi eich ymateb gorffenedig.

Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r ACF ac mae'ch ymateb wedi cael ei ddilysu, ni ddylech dderbyn rhagor o ohebiaeth oddi wrth Ipsos MORI.

Noder gallwch hefyd dderbyn nodyn atgoffa oddi wrth eich sefydliad, yn ogystal â nodiadau atgoffa oddi wrth Ipsos MORI. Mae hyn oherwydd nad ydynt yn derbyn manylion y rhai sydd wedi neu heb gwblhau'r arolwg ac felly nid oes modd iddynt dargedu eu negeseuon e-bost i'r myfyrwyr nad ydynt wedi ymateb yn unig. Nid ydym yn darparu'r wybodaeth hon i sefydliadau er mwyn helpu i gadw myfyrwyr yn ddienw.

Os ydych yn parhau i dderbyn nodiadau atgoffa ac rydych o'r farn bod yna wall, cysylltwch ag Ipsos MORI drwy thestudentsurvey@ipsos.com.

A fydd fy ymateb yn ddienw?

Bydd eich ymatebion i'r arolwg yn cael eu cadw'n gwbl gyfrinachol, ac mae'r holl ymatebion yn ddienw erbyn iddynt fod ar gael i'ch sefydliad. Cedwir yr holl ymatebion yn gyfrinachol ac eithrio o dan amgylchiadau arbennig lle mae tystiolaeth bod yr ymatebydd neu eraill mewn perygl o niwed.

Ipsos MORI yw un o'r cwmnïau ymchwil mwyaf a mwyaf adnabyddus yn y DU ac yn rhan allweddol o Ipsos, cwmni ymchwil blaenllaw ledled y byd. Mae'r holl ymchwil a gynhelir gennym yn cydymffurfio â'r Ddeddf Diogelu Data. Cael mwy o wybodaeth am ein gwaith.

Beth os nad wyf eisiau cwblhau’r ACF?

Mae cymryd rhan yn yr ACF yn wirfoddol felly os nad ydych am gymryd rhan, gallwch optio allan o'r arolwg.

Ar unrhyw adeg y mae Ipsos MORI yn cysylltu â chi yn uniongyrchol gallwch ddweud nad ydych am gymryd rhan. Yna, ni fydd Ipsos MORI yn cysylltu â chi eto. Fodd bynnag, rhaid i chi optio allan os nad ydych am gymryd rhan - nid yw peidio ag ymateb i'r e-bost neu'r cyfweliad dros y ffôn yn golygu optio allan. Os oes dull cysylltu sy'n well gennych, gallwch ddewis optio allan o gamau penodol o'r arolwg (e.e. yr arolwg ar-lein) drwy glicio yma, neu gallwch optio allan o bob cam drwy glicio yma.

Mae'n rhaid inni fod yn sicr o hunaniaeth y myfyriwr sy'n optio allan. Rydym yn gofyn, felly, am yr un wybodaeth adnabod a roddir gan y rhai sy'n ymateb i'r arolwg.

Oes posib i mi newid neu dynnu fy ymatebion i’r arolwg yn ôl?

Rydym yn derbyn sylwadau ychwanegol i'r cwestiynau agored. Os hoffech wneud unrhyw sylwadau ychwanegol cysylltwch â ni drwy thestudentsurvey@ipsos.com. Noder er mwyn atodi sylwadau ychwanegol i'r ymatebion a gyflwynwyd gennych i'r arolwg byddwn yn gofyn am wybodaeth ddilysu gennych.

Hefyd mae gan yr ymatebwyr hawl i ofyn i'r cofnod ymchwil gael ei ddileu'n gyfan gwbl neu'n rhannol. Dylid gwneud unrhyw gais i newid ymatebion erbyn 30 Ebrill 2018. I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â ni ar thestudentsurvey@ipsos.com.

Sut gallaf i fod yn siŵr y gweithredir ynghylch y farn a fynegir gennyf yn yr arolwg?

Mae'r ACF yn astudiaeth feintiol yn bennaf a dadansoddir y canlyniadau yn yr haf, ar lefel gyfanredol. Mae sylwadau'r myfyrwyr yn ddienw ac mae enwau unigolion yn cael eu tynnu. Nid rhoi sylw i geisiadau ymatebwyr ar lefel bersonol, unigol, yw pwrpas y data. Os oes gan fyfyrwyr bryderon am eu hiechyd a'u lles eu hunain neu iechyd a lles pobl eraill, dylid codi'r materion hyn gyda'u gwasanaethau lles yn eu sefydliad, gan mai dyma'r ffordd gyflymaf o gael ymateb.

Sut bydd data'r ACF yn cael eu defnyddio yn y TEF Blwyddyn Dau?

I gael mwy o wybodaeth am sut bydd data'r ACF yn cael eu defnyddio yn TEF blwyddyn dau, ewch i https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/teaching/.


Gyda phwy ddylwn i gysylltu os oes gen i ymholiad?

Os oes gennych gwestiwn am yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr nad yw wedi cael ei ateb ar y wefan hon, mae croeso ichi anfon neges e-bost drwy thestudentsurvey@ipsos.com, neu cliciwch yma.

infographic infographic