Complete the Survey Llenwi'r Arolwg

C&A: Myfyrwyr

Beth yw’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF)?

Mae'r ACF yn gyfrifiad blynyddol proffil uchel o bron hanner miliwn o fyfyrwyr ledled y DU. Wedi ei gynnal bob blwyddyn ers 2005, mae'n arolwg sefydledig sy'n cynhyrchu data dylanwadol. Mae'n rhoi llais pwerus i fyfyrwyr i helpu i lywio dyfodol eu cwrs yn eu sefydliad. Mae'r arolwg yn cael ei gynnal ar draws yr holl Sefydliadau Addysg Uwch a gyllidir yn gyhoeddus yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban, yn ogystal â'r holl Ddarparwyr Amgen yn Lloegr, gyda dynodiad cwrs penodol i fyfyrwyr newydd. Mae Colegau Addysg Bellach yn Lloegr a Gogledd Iwerddon, a Sefydliadau Addysg Bellach yng Nghymru sydd â myfyrwyr Addysg Uwch a gyllidir yn uniongyrchol yn gymwys i gymryd rhan.

Beth sy’n cael ei ofyn yn yr arolwg?

Cwestiynau craidd

Mae'r arolwg yn gofyn i fyfyrwyr yn eu blynyddoedd olaf ddarparu adborth ar eu cyrsiau mewn fformat a gydnabyddir yn genedlaethol. Mae 27 o gwestiynau craidd, sy'n ymwneud â'r agweddau canlynol ar brofiad y myfyrwyr. Yn ychwanegol at y cwestiynau craidd, rhoddir cyfle iddynt wneud sylwadau cadarnhaol a negyddol penagored am eu profiad cyffredinol fel myfyriwr yn eu prifysgol/coleg.

 • Yr Addysgu ar fy Nghwrs
 • Cyfleoedd dysgu
 • Asesu ac Adborth
 • Cymorth Academaidd
 • Trefniadau a Rheoli
 • Adnoddau Dysgu
 • Y gymuned ddysgu
 • Llais y myfyriwr
 • Boddhad Cyffredinol


Sylwadau testun agored

Rhoddir cyfle i chi hefyd ddarparu unrhyw sylwadau cadarnhaol a/neu negyddol am eich profiad dysgu yn gyffredinol yn eich sefydliad. Bydd eich sylwadau'n cael eu hanfon ymlaen yn ddienw i'ch sefydliad er mwyn ei helpu i weld beth yw ei gryfderau a ble mae lle i wella. Noder bod y cwestiynau penagored yn ddewisol ac mae uchafswm geiriau o 4,000 o nodau.

Er mwyn cadw eich hun ac eraill yn ddienw, peidiwch â gwneud sylwadau:

 • a fyddai'n galluogi eich adnabod fel unigolyn;
 • sy'n enwi unigolion; neu
 • sy'n cyfeirio at bethau a fyddai'n galluogi adnabod unigolyn arall e.e. arweinydd cwrs neu bennaeth adran.


Holiadur Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr


Cwestiynau Dewisol

Mae rhai sefydliadau wedi dewis gofyn cwestiynau dewisol i'w myfyrwyr yn ychwanegol at y 27 cwestiwn craidd. Os ydych yn fyfyriwr mewn sefydliad o'r fath, dim ond ar ôl ichi gwblhau'r prif holiadur craidd ar-lein y gofynnir y cwestiynau ychwanegol hyn ichi. Nid yw cwblhau'r cwestiynau hyn yn orfodol, felly os byddwch yn dewis peidio â gwneud, bydd eich atebion i gwestiynau craidd yr ACF yn dal i gael eu cyflwyno. Dylai'r cwestiynau ychwanegol gymryd ond ychydig o funudau i'w cwblhau. Caiff eich atebion i'r cwestiynau hyn eu darparu i'ch sefydliad yn unig ac ni fyddant ar gael yn gyhoeddus.

Arolwg Bwriadau ar ôl Graddio

Mae hefyd yn bosibl y gofynnir i chi a hoffech gymryd rhan yn yr Arolwg Bwriadau ar ôl Graddio. Sylwer bod yr arolwg hwn yn wahanol i'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr. Nid yw cwblhau'r arolwg byr hwn yn orfodol a gallwch wrthod y gwahoddiad. Caiff eich atebion i'r ACF eu cyflwyno o hyd p'un a ydych yn cwblhau'r Arolwg Bwriadau ar ôl Graddio ai peidio.

Pam mae’r ACF yn cael ei gynnal?

Cynhelir yr ACF am dri phrif reswm:

 1. I lywio penderfyniadau myfyrwyr: mae'n galluogi darpar fyfyrwyr i gymharu cyrsiau mewn gwahanol brifysgolion/colegau wrth benderfynu am beth i'w astudio ac ymhle.
 2. I ddarparu gwybodaeth er mwyn gwella profiad myfyrwyr - mae prifysgolion a cholegau'n defnyddio'r canlyniadau i helpu i wella eu cyrsiau, eu cyfleusterau a phrofiad dysgu'r myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr y presennol a'r dyfodol.
 3. I gynorthwyo sicrwydd ansawdd ac atebolrwydd - mae'r arolwg yn darparu gwybodaeth fel rhan o system sicrhau ansawdd ac mae'n cyfrannu at atebolrwydd cyhoeddus addysg uwch.

Sut bydd y canlyniadau’n cael eu defnyddio?

Mae canlyniadau'r ACF ar gael drwy wefan Unistats a ddyluniwyd i helpu darpar fyfyrwyr wrth iddynt wneud y penderfyniad pwysig am ble a beth i'w astudio mewn addysg uwch. Hefyd, defnyddir y canlyniadau hyn gan y prifysgolion/colegau eu hunain er mwyn canfod beth sy'n mynd yn dda, ble gellir gwneud gwelliannau ac i wella'r profiad dysgu yn gyffredinol ar gyfer myfyrwyr y presennol a'r dyfodol. Gellir lawrlwytho canlyniadau'r ACF o wefan OfS ond nid yw data sylwadau agored dienw'n cael eu cyhoeddi a dim ond eich prifysgoli/coleg sy'n gweld y rhain.

Pwy sy’n elwa o’r ACF?

Mae eich adborth yn darparu darlun clir i'ch prifysgol/coleg o sut roedd y profiad dysgu i'r myfyrwyr sy'n gorffen eu cwrs yn 2019. Mae prifysgolion/colegau ac Undebau (Cymdeithas neu Urdd) Myfyrwyr yn defnyddio'r data dienw'n fewnol i nodi meysydd o gryfder a gwendid, i helpu i wneud newidau ac i sicrhau gwelliannau er mwyn gwella profiad myfyrwyr. Yn ehangach, mae canlyniadau'r arolwg yn arwain y system sicrwydd ansawdd addysg uwch er mwyn cynhyrchu gwybodaeth am ansawdd yr addysgu yn eich prifysgol/coleg.

Gall darpar fyfyrwyr ddefnyddio canlyniadau'r ACF, sydd ar gael yn gyhoeddus ar Unistats, er mwyn gwneud penderfyniadau gwybodus ynglŷn â beth i'w astudio ac ymhle. Mae'r safle swyddogol hwn yn galluogi darpar fyfyrwyr i gymharu gwybodaeth ar draws cyrsiau addysg uwch.

Pam ddylwn i gwblhau’r ACF?

Dim ond chi a'ch cyd-fyfyrwyr sydd a phrofiad o astudio ar eich cwrs. Dyluniwyd yr ACF i gasglu safbwyntiau myfyrwyr ar y meysydd sy'n bwysig iddyn nhw.

Bydd eich ymateb i'r ACF hefyd yn helpu i ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol i ddarpar fyfyrwyr am eich cwrs. Mae'r canlyniadau ar gael i'r cyhoedd ar wefan Unistats, sy'n galluogi darpar fyfyrwyr i gymharu data am gyrsiau addysg uwch y DU.

Beth yw dylanwad amhriodol a pham ddylwn i ymateb yn onest?

I gynnal integriti data'r ACF, rhaid i ni sicrhau nad yw eu darparwr, neu unrhyw barti arall, wedi dylanwadu ar y myfyrwyr sy'n llenwi'r arolwg i ymateb mewn ffordd nad yw'n adlewyrchu eu gwir farn.

Mae'r ACF yn gyfle unigryw i fyfyrwyr roi adborth agored a gonest ar eu cwrs. Er bod prifysgolion/colegau'n cael eu hannog i hyrwyddo'r arolwg ac i atgoffa myfyrwyr i'w gwblhau, ni ddylent annog myfyrwyr i adlewyrchu yn eu hatebion unrhyw beth ar wahân i'w canfyddiadau didwyll am eu profiad.

Mae'r OfS yn gyfrifol am reoli'r broses ar gyfer pryderon bod dylanwad amhriodol wedi bod ar fyfyrwyr wrth iddynt lenwi'r ACF.

Os oes unrhyw un wedi ceisio dylanwadu ar eich ymateb yn amhriodol, cysylltwch ar nssallegations@officeforstudents.org.uk.

Pam mae mwy na 27 cwestiwn yn cael eu holi i mi?

Caiff darparwyr ddewis hyd at chwe banc o gwestiynau dewisol a chynnwys hyd at ddau gwestiwn ychwanegol sy'n benodol i'r darparwr. Gofynnir i'r darparwyr gytuno gydag undebau'r myfyrwyr ar eu dewis o fanciau dewisol o gwestiynau i'w cynnwys.

Gofynnir y cwestiynau ychwanegol os ydych yn cwblhau'r holiadur ar-lein yn unig, a dylai'r cwestiynau ond cymryd ychydig o funudau i'w cwblhau. Gofynnir i chi a hoffech barhau gyda'r cwestiynau ychwanegol hyn wedi i chi gwblhau cwestiynau craidd yr ACF ar-lein. Os ydych yn dewis peidio â chwblhau'r cwestiynau ychwanegol, bydd eich ymatebion i'r prif arolwg yn dal i gael eu cyflwyno.

Mae myfyrwyr sy'n astudio pynciau a gyllidir gan y GIG yn mynd ar leoliadau ymarferol felly mae eu profiad hwy o Addysg Uwch ychydig yn wahanol. Felly, yn ychwanegol at y 27 cwestiwn craidd, gofynnir cwestiynau ychwanegol am eu profiad yn eu lleoliad ymarferol i fyfyrwyr sy'n astudio pynciau a gyllidir gan y GIG. Mae posib gweld Holiadur yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) yma.

Os ydych chi'n fyfyriwr sy'n dilyn prentisiaeth gradd neu brentisiaeth uwch ar lefelau 6 neu 7, efallai y gofynnir rhai cwestiynau i chi am eich rhaglen hyfforddi.

Ar ôl i chi gwblhau'r ACF, mae hefyd yn bosibl y gofynnir i chi gymryd rhan yn yr Arolwg Bwriadau ar ôl Graddio (IAGS). Sylwer bod yr arolwg hwn yn wahanol i'r ACF. Mae'r IAGS yn gofyn i fyfyrwyr blwyddyn olaf sy'n gwneud cymhwyster israddedig am eu cynlluniau ar ôl graddio o'u cyrsiau cyfredol ac mae'n cymryd ychydig funudau i'w gwblhau. Mae cwblhau'r arolwg byr hwn yn ddewisol a gallwch wrthod y gwahoddiad i'w gwblhau. Caiff eich atebion i'r ACF eu cyflwyno o hyd p'un a ydych yn cwblhau'r IAGS ai peidio.

Ydi’r holl fyfyrwyr yn ateb yr un cwestiynau?

Gofynnir y cwestiynau hyn i'r holl fyfyrwyr. Mae'r ACF yn cynnwys 27 o gwestiynau craidd a dau gwestiwn ymateb agored (gallwch weld Holiadur yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr yma). Os ydych yn astudio cwrs a gyllidir gan y GIG, gofynnir cwestiynau i chi am eich lleoliad hefyd. Os ydych chi'n fyfyriwr sy'n dilyn prentisiaeth gradd neu brentisiaeth uwch ar lefelau 6 neu 7, efallai y gofynnir rhai cwestiynau i chi am eich rhaglen hyfforddi.

Caiff darparwyr ddewis hyd at chwe banc o gwestiynau dewisol a chynnwys hyd at ddau gwestiwn ychwanegol sy'n benodol i'r darparwr. Gofynnir i'r darparwyr gytuno gydag undebau'r myfyrwyr ar eu dewis o fanciau dewisol o gwestiynau i'w cynnwys.

Faint o amser mae’n ei gymryd i gwblhau’r ACF?

Dim ond ryw ddeng munud sydd ei angen i lenwi'r 27 cwestiwn craidd yn yr ACF.

Efallai bydd eich prifysgol/coleg yn dewis cynnwys ychydig o gwestiynau ychwanegol i gwestiynau craidd yr ACF, ond nid oes rhaid i chi ymateb i'r rhain os yw'n well gennych beidio a gwneud hynny.

Pwy sy’n gymwys i lenwi’r ACF?

Mae'r ACF yn cael ei gynnal ar draws yr holl Sefydliadau Addysg Uwch a gyllidir yn gyhoeddus yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon, a'r Alban, yn ogystal â'r holl Ddarparwyr Amgen yn Lloegr, gyda dynodiad cwrs penodol i fyfyrwyr newydd. Mae Colegau Addysg Bellach yn Lloegr a Gogledd Iwerddon, a Sefydliadau Addysg Bellach yng Nghymru sydd â myfyrwyr Addysg Uwch a gyllidir yn uniongyrchol yn gymwys i gymryd rhan.

Gofynnir i'r holl fyfyrwyr sy'n astudio ar gyrsiau sy'n arwain at gredydau israddedig neu gymwysterau sy'n hirach nag un flwyddyn o astudio amser llawn neu gyfwerth â rhan-amser (megis graddau baglor, graddau sylfaen, diplomâu addysg uwch) wneud yr arolwg yn eu blwyddyn olaf.

Bydd myfyrwyr sy'n dilyn rhaglenni rhan amser hyblyg (na ellir rhagweld pryd y byddant ar eu blwyddyn olaf) yn cymryd rhan yn ystod eu pedwaredd flwyddyn. Noder y bydd myfyrwyr sydd wedi rhoi'r gorau i'w hastudiaethau yn ystod eu blwyddyn olaf yn cael eu cynnwys yn yr arolwg gan fod eu hadborth yr un mor werthfawr. Oni bai y nodir yn wahanol, bydd myfyrwyr sydd wedi ailadrodd blwyddyn neu sydd wedi newid trefniadau eu cwrs, ond yr oedd disgwyl iddynt raddio yn 2019 yn wreiddiol, yn cael eu harolygu yn y flwyddyn gyfredol yr un fath. Ni fydd myfyrwyr a gymerodd ran eisoes yn 2018 yn cymryd rhan yn 2019.

I wirio a ydych yn gymwys i gwblhau'r arolwg neu beidio, cliciwch yma.

Am feini prawf cymhwysedd manylach, cliciwch yma.

Sut mae cymryd rhan yn yr ACF?

Bydd Ipsos MORI yn cysylltu â'r holl fyfyrwyr cymwys drwy e-bost neu dros y ffôn.

Bydd dilysu'n digwydd i sicrhau eich bod yn gymwys i gymryd rhan yn yr arolwg. Os ydych yn gymwys, bydd eich ymatebion yn cael eu cyflwyno i'r arolwg. Ar ôl i gwestiynau'r arolwg gael eu cwblhau, ni chysylltir â chi eto ac ni fyddwch yn derbyn unrhyw negeseuon atgoffa pellach gan Ipsos MORI.


I ddechrau, byddwn yn ceisio cysylltu â chi drwy e-bost, ac os na chawn ymateb, yna byddwn yn cysylltu â chi dros y ffôn. Mae'r arolwg wedi'i gysylltu â chronfa ddata fyw o fyfyrwyr cymwys, ac mae'r gronfa ddata yn cael ei diweddaru'n gyson er mwyn sicrhau nad yw myfyrwyr sydd eisoes wedi cwblhau'r ACF yn derbyn mwy o wahoddiadau. Os ydych eisoes wedi cwblhau'r arolwg ond yn dal i dderbyn gwahoddiad neu nodyn atgoffa, gall hyn fod oherwydd ein hanallu i gyfateb y manylion a ddarparwyd gennych chi â'r rhai a ddarparwyd gan eich prifysgol/coleg. Hefyd efallai bod rhywfaint o orgyffwrdd rhwng anfon eich ymateb a phan wnaethom gysylltu â chi eto.

O ble cawsoch chi fy manylion cyswllt a sut maent yn cael eu storio?

Rhoddwyd eich manylion cyswllt i Ipsos MORI gan eich prifysgol/coleg o dan awdurdod yr OfS ar ran y cyllidwyr eraill. Comisiynwyd Ipsos MORI i gynnal yr ACF a byddant ond yn defnyddio manylion myfyrwyr at ddibenion yr arolwg hwn yn unig, yn llym. Ar ôl cwblhau'r prosiect ym mis Mai 2019, bydd manylion pob myfyriwr yn cael eu dileu o systemau cyfrifiadur Ipsos MORI.

Mae Ipsos MORI yn aelod o'r Gymdeithas Ymchwil Marchnad a bydd yr holl fanylion ac ymatebion yn cael eu trin yn gwbl unol â deddfwriaeth diogelu data.

Mae OfS ac Ipsos MORI yn sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chadw'n ddiogel. Darperir manylion am sut mae eich data'n cael eu storio yn yr Hysbysiad Preifatrwydd: https://www.thestudentsurvey.com/privacy-statement.php.

Pam ydych chi’n gofyn i mi gymryd rhan yn yr ACF a minnau ddim yn fyfyriwr blwyddyn olaf?

Mae rhai eithriadau lle mae rhai myfyrwyr nad ydynt yn eu blwyddyn olaf yn gymwys i gwblhau'r ACF. Felly, os ydy Ipsos MORI wedi cysylltu â chi i gymryd rhan yn yr arolwg, rydych yn gymwys ac rydym yn gwerthfawrogi eich adborth.

I wirio eich cymhwysedd, anfonwch neges e-bost at thestudentsurvey@ipsos.com.

Fe wnes i gwblhau’r arolwg y llynedd. Pam ydych chi’n gofyn i mi ei gwblhau eto?

Os ydy Ipsos MORI wedi cysylltu â chi i gwblhau'r arolwg eleni, rydych yn gymwys ac rydym yn gwerthfawrogi eich adborth. Ystyrir yr holl fyfyrwyr y cysylltwyd â nhw eleni yn gymwys, beth bynnag oedd eu sefyllfa yn y flwyddyn flaenorol. Mae'n bosibl eich bod wedi gwneud yr arolwg y llynedd oherwydd gwall, neu roeddech wedi gwneud yr arolwg mewn perthynas â chwrs arall. Cliciwch yma i fynd i'r arolwg o'r 7 Ionawr.

Rydw i wedi ceisio cwblhau’r arolwg ar-lein ond nid yw’n fy adnabod i fel rhywun cymwys.

Os na allwch ddefnyddio'r arolwg, byddem yn eich cynghori i wirio'r wybodaeth ddilysu ar roddwyd gennych. Gwiriwch hefyd eich bod yn gymwys i gwblhau'r arolwg, gan ddefnyddio'r meini prawf cymhwysedd yn ein Cwestiynau ac Atebion yma, neu drwy ddefnyddio'r offeryn gwirio cymhwysedd yma. Gallwch gysylltu â ni hefyd drwy: thestudentsurvey@ipsos.com.

Pam ydw i wedi derbyn neges atgoffa i gwblhau’r ACF pan rydw i wedi cwblhau’r arolwg eisoes?

Os ydych wedi derbyn nodyn atgoffa oddi wrth Ipsos MORI wedi i chi gwblhau'r arolwg, mae tri rheswm posibl dros hyn:

 1. Nid ydym wedi derbyn eich arolwg gorffenedig. Mae'n bosibl nad ydych wedi cwblhau eich ymateb yn llawn a'i gyflwyno. Os felly, gofynnwn i chi gwblhau'r arolwg yn llawn unwaith eto.
 2. Nid oedd eich manylion yn cyfateb â'r manylion yn ein cronfa ddata (sy'n cynnwys yr holl fyfyrwyr sy'n gymwys i gymryd rhan) er mwyn dilysu eich ymateb. Mae'n rhaid inni fod yn sicr mai chi a anfonodd yr ymateb rydym wedi ei dderbyn er mwyn ei ddilysu. Cwblhewch yr arolwg eto a rhowch wybodaeth adnabod gywir er mwyn inni allu dilysu eich ymateb.
 3. Roedd y cyfnod rhwng cyflwyno eich ymateb a diweddaru ein cronfa ddata yn gorgyffwrdd. Rydym yn diweddaru ein cronfa ddata yn ddyddiol drwy gydol cyfnod yr arolwg er mwyn lleihau'r siawns o hyn yn digwydd, ond gall hyn ddigwydd weithiau i rai ymatebwyr. Cysylltwch â thestudentsurvey@ipsos.com i weld a ydym wedi cofnodi eich ymateb gorffenedig.

Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r ACF ac mae'ch ymateb wedi cael ei ddilysu, ni ddylech dderbyn rhagor o ohebiaeth oddi wrth Ipsos MORI.

Noder gallwch hefyd dderbyn neges atgoffa oddi wrth eich prifysgol/coleg, yn ogystal â negeseuon atgoffa oddi wrth Ipsos MORI. Mae hyn oherwydd nad ydynt yn derbyn manylion y rhai sydd wedi neu heb gwblhau'r arolwg ac felly nid oes modd iddynt dargedu eu negeseuon e-bost i'r myfyrwyr nad ydynt wedi ymateb yn unig. Nid ydym yn darparu'r wybodaeth hon i brifysgolion/colegau er mwyn helpu i gadw myfyrwyr yn ddienw.

Os ydych yn parhau i dderbyn nodiadau atgoffa ac rydych o'r farn bod yna wall, cysylltwch ag Ipsos MORI drwy thestudentsurvey@ipsos.com.

A fydd fy ymateb yn ddienw?

Bydd eich ymatebion i'r arolwg yn cael eu cadw'n gwbl gyfrinachol, ac mae'r holl ymatebion yn ddienw erbyn iddynt fod ar gael i'ch prifysgol/coleg. Cedwir yr holl ymatebion yn gyfrinachol ac eithrio o dan amgylchiadau arbennig lle mae tystiolaeth bod yr ymatebydd neu eraill mewn perygl o niwed.

Defnyddir yr wybodaeth yn unol Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018. Darllenwch y Datganiad Preifatrwydd yn llawn am fwy o fanylion.

Beth os nad wyf eisiau cwblhau’r ACF?

Mae cymryd rhan yn yr ACF yn wirfoddol felly os nad ydych am gymryd rhan, gallwch optio allan o'r arolwg.

Ar unrhyw adeg pan fydd Ipsos MORI yn cysylltu â chi yn uniongyrchol (7 Ionawr – 30 Ebrill) gallwch ddweud nad ydych am gymryd rhan. Yna, ni fydd Ipsos MORI yn cysylltu â chi eto. Fodd bynnag, rhaid i chi optio allan os nad ydych am gymryd rhan - nid yw peidio ag ymateb i'r e-bost neu'r cyfweliad dros y ffôn yn golygu optio allan. Os oes dull cysylltu sy'n well gennych, gallwch ddewis optio allan o gamau penodol o'r arolwg (e.e. yr arolwg ar-lein) drwy glicio yma, neu gallwch optio allan o bob cam drwy glicio yma.

Mae'n rhaid inni fod yn sicr o hunaniaeth y myfyriwr sy'n optio allan. Rydym yn gofyn, felly, am yr un wybodaeth adnabod a roddir gan y rhai sy'n ymateb i'r arolwg.

Oes posib i mi newid neu dynnu fy ymatebion i’r arolwg yn ôl?

Rydym yn derbyn sylwadau ychwanegol i'r cwestiynau agored. Os hoffech wneud unrhyw sylwadau ychwanegol cysylltwch â ni drwy thestudentsurvey@ipsos.com. Noder er mwyn atodi sylwadau ychwanegol i'r ymatebion a gyflwynwyd gennych i'r arolwg byddwn yn gofyn am wybodaeth ddilysu gennych.

Hefyd mae gan yr ymatebwyr hawl i ofyn i'r cofnod ymchwil gael ei ddileu'n gyfan gwbl neu'n rhannol. Fodd bynnag, oherwydd amserlenni cyhoeddi, dylid gwneud unrhyw gais i newid ymatebion erbyn 30 Ebrill 2019. I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â ni ar thestudentsurvey@ipsos.com.

Sut gallaf i fod yn siŵr y gweithredir ynghylch y farn a fynegir gennyf yn yr arolwg?

Mae'r ACF yn astudiaeth feintiol yn bennaf a dadansoddir y canlyniadau, ar lefel gyfanredol. Mae sylwadau'r myfyrwyr yn ddienw ac mae enwau unigolion yn cael eu tynnu. Nid rhoi sylw i geisiadau ymatebwyr ar lefel bersonol, unigol, yw pwrpas y data. Os oes gan fyfyrwyr bryderon am eu hiechyd a'u lles eu hunain neu iechyd a lles pobl eraill, dylid codi'r materion hyn gyda'u gwasanaethau lles yn eu prifysgol/coleg, gan mai dyma'r ffordd gyflymaf o gael ymateb.

Sut bydd data'r ACF yn cael eu defnyddio yn y TEF?

Penderfynir ar ddyfarniadau TEF gan banel annibynnol o arbenigwyr sy'n cynnwys academyddion, myfyrwyr ac arbenigwyr ar gyflogaeth ac ehangu cyfranogiad mewn addysg uwch. Mae eu hasesiadau'n defnyddio barn gyfannol i bwyso a mesur y dystiolaeth sydd ar gael o'r data ac o ddatganiad manwl gan bob prifysgol neu goleg.

Mae'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr yn un ffynhonnell o'r dystiolaeth sydd ar gael iddynt: mae'r data'n cynnwys faint o fyfyrwyr sy'n parhau ar eu cwrs o un flwyddyn i'r nesaf, canlyniadau cyflogaeth lefel graddedigion a hefyd barn y myfyrwyr am eu profiad a gesglir yn yr ACF blynyddol. Mae'r TEF yn ystyried y gymysgedd o nodweddion myfyrwyr, cymwysterau mynediad a phynciau ym mhob darparwr addysg uwch felly seilir yr asesiad ar beth ddylai'r darparwr fod yn ei gyflawni oddi mewn i'r cyd-destun hwn.

Gyda phwy ddylwn i gysylltu os oes gen i ymholiad?

Os oes gennych chi gwestiwn am yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr nad yw wedi cael ei ateb ar y wefan hon, mae croeso i chi anfon neges e-bost atom ni ar thestudentsurvey@ipsos.com, nss@officeforstudents.org.uk neu cliciwch yma.

infographic infographic