A student smiling whilst studying

Ynglŷn â’r ACF

BETH YW’R ACF?

Gwahoddir bron i hanner miliwn o fyfyrwyr ledled y DU i gymryd rhan yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) bob blwyddyn.

Yr ACF yw eich cyfle chi i roi adborth gonest ynghylch sut brofiad fu astudio ar eich cwrs yn eich prifysgol/coleg. Mae’n ffynhonnell ddylanwadol o wybodaeth gyhoeddus am addysg uwch. Fel corff o fyfyrwyr, mae gennych lais pwerus a fydd yn helpu i lunio dyfodol eich cwrs a’ch prifysgol/coleg ar gyfer myfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr.

Cwblheir yr arolwg gan fyfyrwyr ar eu blwyddyn olaf yn y lleoliadau canlynol:

  • Ym mhob prifysgol/coleg Addysg Uwch a ariennir yn gyhoeddus yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.
  • Colegau addysg bellach yn Lloegr a Gogledd Iwerddon
  • Sefydliadau addysg bellach (SABau) yng Nghymru (sy’n cynnwys myfyrwyr addysg uwch a gyllidir yn uniongyrchol)

Mae’r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2021 bellach wedi cau

PWY SY’N ELWA AR YR ACF?

Myfyrwyr cyfredol

Bydd eich adborth o’r ACF yn rhoi darlun i brifysgolion/colegau o’ch profiadau dysgu yn ystod y flwyddyn honno. Bydd prifysgolion/colegau yn archwilio’r data dienw o ACF yn fewnol er mwyn nodi cryfderau a gwendidau. Gellir defnyddio’ch barn er mwyn helpu i wneud newidiadau a fydd yn gwella’r profiad dysgu. Ar raddfa ehangach, mae’r ACF yn rhan annatod o dirlun rheoleiddio addysg uwch y DU.

Darpar fyfyrwyr

Mae canlyniadau’r ACF yn cael eu rhannu â’r cyhoedd er mwyn helpu darpar fyfyrwyr i wneud penderfyniadau deallus ynghylch beth i’w astudio ac ymhle. Bydd prifysgolion a cholegau’n defnyddio’r canlyniadau i wella profiadau dysgu myfyrwyr. Cyhoeddir canlyniadau’r ACF yn flynyddol ar y wefan Darganfod Prifysgol. Mae’r wefan swyddogol hon yn galluogi darpar fyfyrwyr i gymharu cyrsiau addysg uwch mewn gwahanol brifysgolion a cholegau. Cyhoeddir data hefyd ar wefan y Swyddfa Fyfyrwyr

CYFRINACHEDD

Comisiynir yr ACF gan y Swyddfa Fyfyrwyr ar ran cyrff cyllido a rheoleiddio’r DU – Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), Adran Economi Gogledd Iwerddon (DfENI), a Chyngor Cyllido’r Alban (SFC).

Cynhelir y ACF yn annibynnol gan Ipsos MORI. Mae’r arolwg yn parchu preifatrwydd y myfyrwyr sy’n cymryd rhan, felly cedwir ymatebion unigol yn gyfrinachol. Gweler yr adran ‘Y math o gwestiynau a ofynnir‘ yn Cwestiynau Cyffredin am ganllawiau ar gadw eich ymateb yn ddienw, a pheidio enwi eraill wrth roi sylwadau testun agored.

Am fwy o wybodaeth, ac i gael cymorth gydag ymholiadau penodol, gweler ein Cwestiynau Cyffredin.