Polisi Preifatrwydd

Ynglŷn â’r hysbysiad preifatrwydd hwn

Mae’r hysbysiad hwn yn berthnasol i’r NSS,a hefyd yn cynnwys gwybodaeth ynglŷn â Pheilot yr NSS yn 2002.

Mae’n egluro  pwy sy’n prosesu eich gwybodaeth ac i ba ddiben, y sail gyfreithiol ar gyfer y gwaith prosesu hwnnw, a’ch hawliau o dan ddeddfwriaeth diogelu data.

Caiff yr hysbysiad hwn ei adolygu’n rheolaidd a’i ddiweddaru’n achlysurol, er enghraifft pan fydd sefydliadau’n newid eu henw, neu i gadarnhau sut y defnyddir eich gwybodaeth. Gellir diweddaru’r hysbysiad ar unrhyw bryd, bydd y fersiwn ddiweddaraf ar gael bob amser ar www.officeforstudents.org.uk/advice-andguidance/student-information-and-data/national-student-survey-nss/contacts-and-privacy/

Pwy sy’n cynnal yr NSS a pham?

Cynhelir yr NSS a Pheilot NSS 2022 gan Ipsos MORI, asiantaeth ymchwil annibynnol, ar ran y Swyddfa Fyfyrwyr (OfS) a chyrff cyllido a rheoleiddio’r DU:  Adran Economi Gogledd Iwerddon (DfENI), Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), a Chyngor Cyllido’r Alban (SFC).

Yr OfS yw corff rheoleiddio’r sector addysg uwch yn Lloegr, ac mae ganddo rai swyddogaethau statudol a nodir yn Neddf Addysg Uwch ac Ymchwil 2017. Mae’r NSS ymhlith y gofynion cyfreithiol y mae’n rhaid i’r OfS eu bodloni o dan y Ddeddf hon, er mwyn sicrhau ansawdd addysg uwch o fewn y darparwyr y mae’n eu cyllido. Cewch ragor o wybodaeth am yr OfS a’i gwaith ar ei gwefan: www.officeforstudents.org.uk.

Mae gan yr OfS a chyrff cyllido a rheoleiddio’r DU rôl statudol i sicrhau bod ansawdd addysgu mewn addysg uwch yn cael ei asesu. Cred yr OfS a’i phartneriaid y dylai barn myfyrwyr fod yn rhan bwysig o’r asesiad.

Mae’r OfS wedi comisiynu arolwg a Pheilot NSS 2022 ar ran cyrff cyllido a rheoleiddio’r DU. Mae’r NSS yn rhan allweddol o dirlun rheoleiddio ehangach yn addysg uwch y DU, ac mae’r corff hyn yn gyfrifol am gyllido’r arolwg.

Yr OfS yw’r ‘rheolydd data’ ar gyfer unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir o fewn cwmpas yr hysbysiad preifatrwydd hwn.

Mae Ipsos MORI yn ‘brosesydd data’ sy’n gweithio ar ran yr OfS i weinyddu’r NSS a Pheilot NSS 2022

Mae’r OfS ar Ipsos MORI wedi’u cofrestru gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, a gallwch wirio eu manylion cofrestru yma: https://ico.org.uk/about-the-ico/what-we-do/register-of-datacontrollers/

Mae’r OfS hefyd wedi penodi darparydd dosbarthu data, Texuna Technologies Ltd, i rannu canlyniadau’r NSS â’r prifysgolion/colegau a’r undebau myfyrwyr sy’n cymryd rhan. Nid yw data Peilot NSS 2022 ar gael i’r cyhoedd ac ni rennir y data â phrifysgolion, colegau nac Undebau/Cymdeithasau/Urddau Myfyrwyr.

Beth yw diben yr NSS, a beth yw’r sail gyfreithiol dros brosesu fy ngwybodaeth bersonol?

Arolwg blynyddol yw’r NSS sy’n gyfle i fyfyrwyr israddedig ar eu blwyddyn olaf roi adborth ar eu profiadau dysgu.

Mae’r NSS hefyd yn anelu i helpu cenedlaethau o fyfyrwyr addysg uwch y dyfodol i ddewis beth i’w astudio ac ymhle, drwy roi cyfle iddynt weld adborth dienw ar bynciau a phrifysgolion/colegau. Mae’r arolwg yn cynnwys myfyrwyr mewn darparwyr addysg uwch yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban a myfyrwyr sy’n astudio cyrsiau addysg uwch mewn colegau addysg bellach a gyllidir yn uniongyrchol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae’r canlyniadau ar gael yn gyhoeddus drwy wefan  Darganfod Prifysgol .

O dan ddeddfwriaeth diogelu data, mae angen sail gyfreithiol er mwyn gallu prosesu eich gwybodaeth. Dyma’r seiliau cyfreithiol yn yr achos hwn:

 • Bod angen prosesu’r wybodaeth er mwy cyflawni tasg er budd y cyhoedd neu er mwyn arfer awdurdod swyddogol a ymddiriedir i’r Rheolydd (gweler Erthygl 6(1)(e) GDPR) ac i ddibenion ystadegau ac ymchwil.
 • Bod angen Categorïau Arbennig o ddata i ddibenion ystadegau ac ymchwil yn unol ag Erthygl 89(1) ac Atodlen 1 rhan (4) o Ddeddf Diogelu Data 2018 (gweler Erthygl 9(20(j) y GDPR).

Beth yw diben Peilot NSS 2022, a beth yw’r sail gyfreithiol dros brosesu fy ngwybodaeth bersonol?

Mae Peilot NSS 2022 yn rhan o’r gwaith sy’n cael ei gyflawni gan gyrff cyllido a rheoleiddio Addysg Uwch y DU i adolygu cwestiynau cyfredol yr NSS a methodoleg yr arolwg i sicrhau eu bod yn parhau i fod yn addas i’r diben ac yn sefyll prawf amser. Bydd data o’r ymarfer hwn yn ein helpu i ffurfio casgliadau ynghylch agweddau tebyg a gwahanol mewn patrymau ymateb i’r cwestiynau newydd, ac i werthuso’r raddfa ymateb newydd.

Bydd yr arolwg peilot hwn yn:

 1. Profi a gwerthuso gwahanol ddulliau arolygu er mwyn casglu data’r NSS.
 2. Profi sut mae myfyrwyr yn ateb cwestiynau newydd a diwygiedig.

O dan ddeddfwriaeth diogelu data, mae angen sail gyfreithiol er mwyn gallu prosesu eich gwybodaeth. Dyma’r seiliau cyfreithiol yn yr achos hwn:

 • Bod angen prosesu’r wybodaeth er mwy cyflawni tasg er budd y cyhoedd neu er mwyn arfer awdurdod swyddogol a ymddiriedir i’r Rheolydd (gweler Erthygl 6(1)(e) GDPR) ac i ddibenion ystadegau ac ymchwil.
 • Bod angen Categorïau Arbennig o ddata i ddibenion ystadegau ac ymchwil yn unol ag Erthygl 89(1) ac Atodlen 1 rhan (4) o Ddeddf Diogelu Data 2018 (gweler Erthygl 9(2(j) y GDPR).

Pwy sy’n gweld fy ngwybodaeth bersonol?

Yr OfS yw’r ‘rheolydd data” ar gyfer unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir ac a drosglwyddir o dan gontract â chynhalwyr yr arolwg. O dro i dro, gall yr OfS ddefnyddio asiantwyr neu gyrff anstatudol eraill i gyflawni swyddogaethau ar ei rhan.

Mae’r OfS wedi dewis Ipsos MORI i gynnal yr arolwg hwn (NSS), a Pheilot NSS 2022. I ddibenion yr NSS a Pheilot NSS 2022, mae Ipsos MORI yn gweithredu fel ‘prosesydd data’ ar ran yr OfS. Mae’r OfS wedi sefydlu cytundeb diogelu data ag Ipsos MORI sy’n cynnwys mesurau i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol.

Mae’r OfS hefyd wedi sefydlu cytundeb diogelu data â Texuna Technologies Ltd, y sefydliad sydd ar hyn o bryd yn rhannu canlyniadau’r NSS â phrifysgolion a cholegau ac sy’n derbyn rhannau o’r data a ddarparwyd gennych chi ar ffurf anadnabyddadwy. Mae’r cytundeb yn rhoi’r amddiffyniad angenrheidiol o dan y gyfraith i ddiogelu gwybodaeth myfyrwyr.

I ddibenion yr NSS (ond nid Peilot NSS 2022), caiff yr OfS rannu gwybodaeth myfyrwyr, neu rannau ohoni, â chyrff cyllido a rheoleiddio’r DU – DfENI, CCAUC a’r SFC a fydd hefyd yn defnyddio canlyniadau’r arolwg wrth arfer eu swyddogaethau statudol.  Nid yw data Peilot NSS 2022 ar gael i’r cyhoedd ac ni rennir y data â phrifysgolion, colegau nac Undebau / Cymdeithasau/Urddau Myfyrwyr.

Mae’r OfS wedi ymrwymo i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol ac i fod yn glir ynghylch pa wybodaeth rydym yn ei dal amdanoch chi, a sut rydym yn ei defnyddio. Bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chadw’n gwbl gyfrinachol gan bob parti dan sylw. Bydd yn cael ei storio’n ddiogel o fewn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd, ac ni chaiff ei throsglwyddo y tu allan i’r diriogaeth honno heb ganiatâd penodol mewn ysgrifen gan yr OfS, ac wedyn gan sicrhau bod mesurau diogelu priodol ar waith a bennir gan yr OfS yn unol â gofynion deddfwriaeth diogelu data (boed hynny’n unol ag Erthygl 46 y GDPR neu Erthygl 37 Cyfarwyddeb Gorfodi’r Gyfraith). Os trosglwyddir gwybodaeth y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd, ni fydd pob cofnod o destun ond yn gallu cael ei adnabod yn fewnol gan Ipsos MORI drwy ddefnyddio rhif cyfresol.

Pa wybodaeth bersonol ydych chi’n ei chasglu amdanaf a sut ydych chi’n casglu fy manylion cyswllt?

Cesglir gwybodaeth myfyrwyr i ddechrau gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) a’r Asiantaeth Cyllido Addysg a Sgiliau (ESFA) a’i chyflwyno i’r OfS. Mae’r OfS neu DfENI yn darparu manylion ffug i ddibenion samplu  i Ipsos MORI ar gyfer y categorïau canlynol o ddata personol i Ipsos MORI ar gyfer pob myfyriwr

 • dyddiad geni
 • manylion y cwrs
 • cod adnabod unigryw
 • bydd manylion ffug yn seiliedig ar ddata categori arbennig ar gyfer ethnigrwydd ac anabledd hefyd yn cael eu darparu i Ipsos MORI ar gyfer samplu peilot NSS 2022. Gwneir hyn er mwyn sicrhau bod unigolion â’r nodweddion hyn wedi’u cynrychioli’n ddigonol yn y sampl ar gyfer peilot NSS 2022, ac i ystyried safbwyntiau a phrofiadau’r holl fyfyrwyr.

Bydd yr OfS wedyn yn gofyn i brifysgolion a cholegau drosglwyddo manylion cyswllt myfyrwyr i Ipsos MORI er mwyn iddo gynnal yr arolwg. Bydd prifysgolion a cholegau’n darparu’r categorïau canlynol o ddata personol i Ipsos MORI ar gyfer pob myfyriwr cymwys;

 • enwau
 • cyfeiriadau e-bost
 • rhifau ffôn cyswllt
 • cod adnabod unigryw
 • dewis iaith (Cymraeg).

Ni chaiff yr wybodaeth hon ond ei defnyddio i ddosbarthu’r NSS na Pheilot NSS 2022, ac ni chaiff ei rhannu ag unrhyw sefydliad allanol.

Yn ogystal â hynny, defnyddir offeryn yr arolwg i gasglu eich ymatebion i’r NSS a Pheilot NSS 2022. Bydd Ipsos MORI yn casglu metadata fel cydraniad sgrin, dull o gymryd rhan a’r amser a gymerir i gwblhau’r arolwg. Caiff yr wybodaeth hon ei chyflenwi i’r OfS, ac ni chaiff ond ei defnyddio er mwyn datblygu a gwerthuso’r arolwg.

Bydd yr OfS hefyd yn paru’r data hyn â’r data categori arbennig canlynol a dderbynnir gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch a Chofnod Dysgwr Unigol myfyrwyr, ond ni chaiff y rhain ond eu prosesu gan Ipsos MORI ar ffurf manylion ffug i ddibenion samplu peilot NSS 2022:

 • ethnigrwydd
 • crefydd (os yw’n berthnasol)
 • anabledd (os yw’n berthnasol).

Gallwn eich sicrhau NA fydd modd eich adnabod mewn unrhyw ganlyniadau cyhoeddedig.

Sut y caiff yr wybodaeth a ddarperir gennyf ei defnyddio?

Ni fydd Ipsos MORI ond yn defnyddio’r wybodaeth bersonol (manylion cyswllt myfyriwr) a ddarperir gan eich prifysgol neu’ch coleg i’ch gwahodd i gymryd rhan yn yr arolwg ac i gadarnhau bod yr unigolion cywir yn ymateb i’r arolwg.

Defnyddir eich ymatebion ar gyfer yr NSS, ac ar gyfer peilot NSS 2022 i ddibenion ymchwil yn unig, sy’n cynnwys darparu gwybodaeth i alluogi cyrff cyllido a rheoleiddio’r DU i gyflawni eu rolau statudol. Bydd yr ymatebion hyn yn cael eu cadw gan yr OfS yn ddienw neu o dan ffugenw. Mae hynny’n golygu newid gwybodaeth, neu hepgor gwybodaeth, sy’n adnabod yr unigolyn.

Bydd canlyniadau NSS y gwaith ymchwil hwn a ddarperir i brifysgolion a cholegau, ac i’r cyhoedd, yn cael eu cyflwyno’n ddienw ac ar ffurf gwybodaeth ystadegol yn unig. Gallwn eich sicrhau NA fydd modd eich adnabod mewn unrhyw ganlyniadau cyhoeddedig. Ni fydd canlyniadau data Peilot NSS 2022 ar gael i’r cyhoedd ac ni fyddant yn cael eu rhannu â phrifysgolion, colegau nac Undebau/Cymdeithasau/Urddau Myfyrwyr.

Bydd eich cyfranogiad yn yr ymchwil, ynghyd â’ch atebion unigol i’r cwestiynau, yn cael eu cadw’n gwbl gyfrinachol yn unol â gofynion a safonau diogelu gwybodaeth, fel y cytunwyd arnynt rhwng Ipsos MORI a’r OfS. Gallwn hefyd eich sicrhau NA fydd eich ymatebion unigol i’r NSS na’ch sylwadau penagored yn cael eu defnyddio i ddibenion marchnata. Fodd bynnag, caniateir i brifysgolion/colegau aralleirio sylwadau penagored mewn deunyddiau marchnata o gwestiynau craidd yr NSS, ar yr amod na ellir adnabod unrhyw unigolyn drwy’r testun, ac na chaiff y sylwadau eu priodoli i’r NSS. Ni fyddwn yn gwerthu eich gwybodaeth i unrhyw drydydd partïon.

Bydd darparwyr yn defnyddio’r sylwadau penagored gan yr NSS fel adborth ar eich profiadau dysgu. Os byddwch yn nodi unrhyw sylwadau’n gysylltiedig â’ch lles corfforol neu feddyliol, neu’n rhannu pryderon ynghylch diogelu yn y cwestiynau penagored, sylwch na fydd eich prifysgol neu goleg yn gallu mynd ar drywydd y rhain am resymau’n ymwneud â chyfrinachedd. Ni ellir adnabod unigolion o’u hymatebion, felly ni fydd prifysgolion/colegau’n gwybod pwy sydd wedi rhoi adborth. Os oes gennych chi bryderon ynghylch eich lles neu eich diogelwch eich hun, mae’n bwysig ichi gysylltu â’ch darparydd i gael gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

Am ba hyd y bydd fy ngwybodaeth bersonol yn cael ei chadw?

Defnyddir eich data personol i ddibenion yr NSS yn unig a Pheilot NSS 2022 yn unig. Mae’r canlynol yn berthnasol i’r NSS ac i beilot NSS 2022.

 • Bydd Ipsos MORI yn dinistrio holl fanylion cyswllt myfyrwyr cyn pen mis calendr ar ôl cau’r arolwg (erbyn 31 Mai 2022).
 • Cyn pen tri mis calendr ar ôl cau’r prosiect, bydd Ipsos MORI yn cael gwared â’r holl ddata eraill ar fyfyrwyr o’u systemau cyfrifiadurol a’u trosglwyddo o dan ffugenwau i’r OfS, erbyn 31 Hydref 202.

Bydd ymatebion o dan ffugenw i’r NSS yn cael eu cadw am gyfnod amhenodol gan yr OfS er mwyn llunio dadansoddiad ystadegol ac ymchwil i ansawdd a phrofiadau myfyrwyr, a thueddiadau mewn addysg uwch. Ni fydd yr wybodaeth yn cael ei defnyddio i wneud unrhyw benderfyniadau ynghylch unigolion, ac ni fydd unrhyw adroddiadau a gyhoeddir gan yr OfS yn cynnwys unrhyw ddata wedi’u priodoli i unigolyn.

Sut mae’r OfS ac Ipsos MORI yn sicrhau bod fy ngwybodaeth bersonol yn cael ei chadw’n ddiogel?

Mae’r OFS ac Ipsos MORI yn cymryd cyfrifoldebau i gadw’ch gwybodaeth bersonol yn ddiogel o ddifrif. Gan hynny, byddwn yn cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel rhag iddi fynd ar goll, cael ei dwyn neu gael ei chamddefnyddio. Mae’r rhagofalon hyn yn cynnwys diogelu ein hadeiladau swyddfa mewn modd priodol, rheoli mynediad at systemau cyfrifiadurol a defnyddio cysylltiadau diogel wedi’u hamgryptio â’r rhyngrwyd wrth gasglu gwybodaeth bersonol.

Mae gan yr OfS nifer o fesurau diogelwch ar waith i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol, gan gynnwys achrediad safon  Cyber Essentials PLUS ar gyfer seiberddiogelwch, a hyfforddiant gorfodol i’r staff ar ddiogelu data a diogelu gwybodaeth.

Mae Ipsos MORI yn cynnal archwiliadau mewnol ac allanol o’i ddiogelwch gwybodaeth ac wedi cofrestru gyda’r Safon Ryngwladol ar gyfer Diogelu Gwybodaeth, ISO 27001. Mae Ipsos MORI yn aelod o Gymdeithas Ymchwil y Farchnad, sy’n golygu ei fod wedi ymrwymo i gynnal ymchwil y farchnad mewn modd cydymffurfiol a moesegol.

Sut mae dewis peidio derbyn gohebiaeth gan Ipsos MORI i gwblhau’r NSS neu Beilot NSS 2022?

Gallwch ofyn i  Ipsos MORI am gael tynnu eich manylion oddi ar y rhestr gyswllt sy’n cael ei defnyddio ar gyfer yr ddau arolwg. Bydd Ipsos MORI yn gofyn ichi gadarnhau eich manylion i sicrhau bod y cofnodion cywir yn cael eu tynnu oddi ar y rhestr cysylltiadau. Mae’n bwysig i fyfyrwyr ddilysu eu manylion fel bod yr NSS yn cynnig data cadarn er mwyn i ddarpar myfyrwyr a’r rhai sy’n eu cynghori allu gwneud dewisiadau deallus. Os bydd myfyriwr yn dewis peidio cymryd rhan ar unrhyw bryd, bydd ei holl wybodaeth bersonol (manylion cyswllt, dyddiad geni ac ati) yn cael ei dileu’n ddiogel ac yn barhaol o’r rhestr cysylltiadau a ddefnyddir ar gyfer yr arolwg hwn, ac ni fydd Ipsos MORI yn cysylltu â’r myfyriwr hwnnw eto. Gall myfyrwyr wneud hyn drwy ddefnyddio’r ffurflen ‘optio allan’ ar wefan thestudentsurvey.com, neu drwy gysylltu ag Ipsos MORI ar thestudentsurvey@ipsos.com. Gall myfyrwyr hefyd ddewis peidio cymryd rhan ym Mheilot NSS 2022 ar ôl cwblhau’r prif arolwg.

Mewn amgylchiadau eithriadol, efallai y bydd angen i’r OfS ddadansoddi data ar lefel myfyriwr yn gysylltiedig â gwrthod cymryd rhan neu optio allan. Yn yr achos hwn, bydd Ipsos MORI yn trosglwyddo data’n ddiogel i’r OfS am fyfyrwyr sydd wedi penderfynu peidio cymryd rhan yn yr arolwg.

Sylwch y bydd rhai darparwyr yn anfon eu gohebiaeth eu hunain at fyfyrwyr ynghylch yr NSS. Nid yw’r OfS nac Ipsos MORI yn gyfrifol am yr ohebiaeth hon gan ddarparwyr.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r tîm ymchwil ar thestudentsurvey@ipsos.com.

Sut y caiff canlyniadau’r NSS eu defnyddio?

Bydd yr OfS a chyrff cyllido a rheoleiddio’r DU yn cyhoeddi canlyniadau cyfanredol a dienw’r arolwg yn y ffyrdd canlynol:

 • Cyhoeddi ‘mewn cyd-destun’ ar wefannau prifysgolion/colegau drwy declyn. Cymhwysiad bach ar y we yw hwn sy’n arddangos gwybodaeth o wefan Darganfod Prifysgol  ar gyfer y cwrs y mae’r defnyddiwr yn edrych arno.
 • Cyhoeddi ar wefan Darganfod Prifysgol  sy’n galluogi defnyddwyr i chwilio a chymharu gwybodaeth am gyrsiau a phrifysgolion/colegau.
 • Rhagwelir y bydd data ar gael drwy beiriant chwilio am gyrsiau UCAS (Course Finder), er mwyn i ddefnyddwyr weld y data wrth edrych ar gyrsiau y mae ganddynt ddiddordeb mewn ymgeisio amdanynt.
 • I ddibenion dadansoddi. Gallai hyn olygu bod cyrff cyllido a rheoleiddio’r DU yn cyflawni gwaith ymchwil neu’n rhyddhau data, gan gynnwys unrhyw sylwadau penagored y gallech fod wedi’u gwneud, i ddefnyddwyr a gymeradwywyd gan yr OfS (ar ran cyrff cyllido a rheoleiddio eraill y DU), fel ymchwilwyr academaidd a sefydliadau o fewn y sector er mwyn cyflawni gwaith dadansoddi neu ymchwil. Bydd yr OfS yn cadw rheolaeth ar y data drwy gontract â’r defnyddwyr hynny, neu os yw’r defnyddiwr hwnnw yn is-gontractio’r gwaith, byddwn yn disgwyl iddynt hwythau gadw’r un rheolaeth. Ni fydd adroddiadau ond yn cyflwyno data cyfanredol a dienw, ac ni fydd modd adnabod unrhyw unigolyn ar unrhyw bryd.
 • I roi adborth cryno i brifysgolion/colegau unigol. Bydd y data hyn yn cael eu darparu i brifysgolion/colegau i’w helpu i adnabod eu cryfderau, a nodi pa welliannau sydd eu hangen. Bydd yr adborth cryno hwn yn cael ei gyfuno a’i gyflwyno’n ddienw, gan olygu na fydd modd adnabod unrhyw fyfyriwr unigol. Gall y canlyniadau hyn hefyd gynnwys testun mewn unrhyw sylwadau a roddir gan fyfyrwyr ar ddiwedd yr holiadur. Gwneir pob ymdrech i lanhau’r sylwadau a sicrhau eu bod yn ddienw, ac fe gynghorir defnyddwyr y data i’w defnyddio mewn modd priodol. Ni chaiff y testun hwn ei briodoli i unigolion, ac fe gynghorir myfyrwyr i osgoi gwneud sylwadau: a allai olygu bod modd eu hadnabod; sy’n enwi unigolion; sy’n cynnwys cyfeiriadau a fyddai’n golygu bod modd adnabod unigolyn.
 • Bydd darparwyr yn defnyddio’r sylwadau penagored fel adborth ar eich profiadau dysgu. Fodd bynnag, os byddwch yn gwneud unrhyw sylwadau’n gysylltiedig â’ch lles corfforol neu feddyliol, neu’n rhannu pryderon ynghylch diogelu yn y cwestiynau penagored, sylwch na fydd eich prifysgol neu goleg yn gallu mynd ar drywydd y rhain am resymau’n ymwneud â chyfrinachedd. Ni ellir adnabod unigolion o’u hymatebion, felly ni fydd prifysgolion/colegau’n gwybod pwy sydd wedi rhoi adborth. Os oes gennych chi bryderon ynghylch eich lles neu eich diogelwch eich hun, mae’n bwysig ichi gysylltu â’ch darparydd i gael gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael.
 • Efallai y bydd prifysgolion/colegau yn defnyddio eu canlyniadau o’r NSS mewn deunyddiau marchnata, i hyrwyddo cyrsiau neilltuol neu’r darparydd yn gyffredinol. Caniateir hyn, ond ceir amryw o gyfyngiadau yn dibynnu ar natur ac ansawdd y data sy’n cael eu rhannu. Mae’n rhaid cadw at drothwyon cyhoeddi (isafswm cyfradd ymateb o 50 y cant, ac o leiaf 10 o fyfyrwyr) ar bob lefel. Ni cheir cyhoeddi unrhyw ganlyniadau sy’n is na’r trothwy hwn. Ceir defnyddio canlyniadau’r NSS o ddata cyhoeddedig mewn deunyddiau marchnata a’u priodoli i’r NSS, ar yr amod bod y trothwyon cyhoeddi a grybwyllir uchod yn cael eu bodloni. Ceir hefyd ddefnyddio canlyniadau’r NSS o ddata heb eu cyhoeddi, fel casgliadau dewisol o gwestiynau neu gwestiynau penodol i’r darparydd, mewn deunyddiau marchnata, ond ni cheir priodoli’r rhain i’r NSS. Fodd bynnag, ni ddylid defnyddio sylwadau testun rhydd mewn deunyddiau sydd ar gael i’r cyhoedd, er mwyn sicrhau nad oes modd adnabod y myfyrwyr dan sylw. Mae’n rhaid cyrraedd y trothwyon cyhoeddi a grybwyllir uchod ar gyfer y cohort y mae ei ganlyniadau’n cael eu cyhoeddi. Ni chaiff y sylwadau penagored dienw ond eu rannu â’r brifysgol/coleg perthnasol neu gorff cyllido a rheoleiddio’r DU, neu ymchwilwyr sefydliadau o fewn y sector a gymeradwywyd gan OfS. Gan hynny ni chaiff prifysgolion/colegau ddyfynnu sylwadau testun agored mewn deunyddiau marchnata. Fodd bynnag gellir aralleirio sylwadau penagored o holiadur craidd yr NSS mewn deunyddiau marchnata, ar yr amod nad oes modd adnabod unrhyw unigolion yn y testun, ac nad yw’r sylwadau’n cael eu priodoli i’r NSS. Ni cheir defnyddio sylwadau penagored o’r casgliadau dewisol o gwestiynau sy’n benodol i’r darparydd ar unrhyw ffurf. Er bod enwau wedi’u hepgor o adborth yr NSS, efallai y bydd hi’n dal yn bosibl i rai sy’n gweithio mewn prifysgol/coleg eu hadnabod eu hunain a’u cydweithwyr. Gan hynny, gallai gwybodaeth o’r fath fod yn ddata personol, a gofynnir i brifysgolion/colegau gadw hyn mewn cof wrth brosesu’r data.
 • Caiff cyrff cyllido a rheoleiddio’r DU ddefnyddio data’r NSS i gyflawni eu dyletswyddau statudol. Ni fydd modd adnabod unigolion yn unrhyw ran o’r gwaith hwn.

Sut y caiff canlyniadau Peilot NSS 2022 eu defnyddio?

Bydd yr OfS a chyrff cyllido a rheoleiddio’r DU yn defnyddio canlyniadau’r peilot yn y ffyrdd canlynol:

 • Gwerthuso gwahanol ddulliau arolygu er mwyn casglu data’r NSS.
 • Deall sut mae myfyrwyr yn ateb yr arolwg a gwerthuso cwestiynau newydd a diwygiedig.
 • Defnyddir eich ymatebion i Beilot NSS 2022 i ddibenion ymchwil yn unig, sy’n cynnwys darparu gwybodaeth i alluogi cyrff cyllido a rheoleiddio’r DU i gyflawni eu rolau statudol. Bydd canlyniadau’r gwaith ymchwil hwn yn ddienw ac wedi’u darparu ar ffurf gwybodaeth ystadegol yn unig. Gallwn eich sicrhau NA fydd modd eich adnabod mewn unrhyw ganlyniadau a rennir.

Cwestiynau Dewisol

Bydd rhai prifysgolion/colegau’n gofyn cwestiynau dewisol i’w myfyrwyr, neu gwestiynau’n ymwneud yn benodol â’r brifysgol/coleg.

Gofynnir y cwestiynau hyn drwy’r arolwg ar-lein yn unig, a’u pwrpas yw rhoi adborth cyfrinachol ychwanegol i’r prifysgolion/colegau. Mae’r OfS a chyrff cyllido a rheoleiddio’r DU yn defnyddio’r wybodaeth i’r dibenion canlynol:

 • I roi adborth cryno i brifysgolion/colegau unigol. Bydd y data hyn yn cael eu darparu i brifysgolion/colegau i’w helpu i adnabod eu cryfderau, a gwybod sut i wella.
 • I ddibenion dadansoddi ystadegol. Gallai hyn olygu rhyddhau data i ddefnyddwyr cymeradwy eraill, a allai gynnwys ymchwilwyr academaidd. Bydd yr OfS yn cadw rheolaeth ar y data drwy gontract â’r defnyddwyr hynny, neu os yw’r defnyddiwr hwnnw yn is-gontractio’r gwaith, byddwn yn disgwyl iddynt hwythau gadw’r un rheolaeth. Dim ond data dienw a data cyfanredol a gyflwynir yn yr adroddiadau.
 • Ni chaiff y data hyn eu cyhoeddi ar wefan Darganfod Prifysgol .
 • Nid oes unrhyw gwestiynau dewisol yn cael eu gofyn ym Mheilot NSS 2022.

Sut y gallaf arfer fy hawliau o dan ddeddfwriaeth diogelu data?

Defnyddir yr holl wybodaeth yn unol â deddfwriaeth diogelu data (y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data a Deddf Diogelu Data 2018). Ar ôl casglu eich gwybodaeth bersonol, bydd gennych hawliau penodol y ceir eu harfer yn gysylltiedig â’r wybodaeth bersonol honno, gan gynnwys yr hawl i ofyn am y canlynol:

 • am gopi o’ch gwybodaeth bersonol, drwy broses a elwir yn Gais am Fynediad at Ddata gan y Testun.
 • i ddiweddaru neu gywiro gwybodaeth bersonol anghywir a gedwir amdanoch
 • am gael dileu eich gwybodaeth bersonol (o fewn terfynau penodol)
 • am gael dileu eich ymatebion i’r arolwg
 • inni beidio cysylltu â chi eto (cais peidio cysylltu)
 • inni gyfyngu ar y modd y caiff eich gwybodaeth bersonol ei phrosesu
 • i wrthwynebu prosesu eich gwybodaeth bersonol, a’i phrosesu’n awtomatig.

Sylwch nad yw’r rhain yn hawliau absoliwt, ac nad ydynt yn berthnasol ym mhob sefyllfa, yn dibynnu ar y cais ac i ba ddiben yr ydym yn dal eich gwybodaeth bersonol.

Os oes gennych chi unrhyw bryderon ynghylch y defnydd o ddata i’r dibenion hyn, neu os hoffech arfer unrhyw un o’ch hawliau uchod, cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data yn yr OfS drwy anfon e-bost i dp@officeforstudents.org.uk, neu drwy fynd i www.officeforstudents.org.uk/contact/how-to-requestinformation-from-us/.

Cewch hefyd gyflwyno’r cais hwn drwy’r post, mewn ysgrifen i’r cyfeiriad canlynol:

Data Protection Officer
Nicholson House
Lime Kiln Close
Stoke Gifford
BRISTOL
BS34 8SR

Bydd Cais am Fynediad at Ddata gan y Testun yn cael ei gyflawni cyn pen mis ar ôl i’r cais ddod i law. Bydd yr OfS yn penderfynu a oes unrhyw eithriadau’n berthnasol, fel bo modd golygu’r wybodaeth yn unol â hynny. Eithriadau yw unrhyw gynnwys: sydd yn cynnwys data personol gan drydydd parti, neu sydd fel arall yn ei gwneud hi’n bosibl i adnabod trydydd parti; a fyddai’n amharu ar y gallu i atal neu ganfod trosedd; sy’n cynnwys cyngor cyfreithiol; sy’n cynnwys data a fyddai, o’u rhyddhau, yn cael effaith andwyol ar allu cyrff cyllido a rheoleiddio’r DU i gyflawni eu swyddogaethau cyhoeddus. Sylwch nad yw hon yn rhestr gynhwysfawr, ac y bydd yr OfS yn cymhwyso unrhyw eithriadau fesul achos.

Bydd cais i gywiro neu ddileu gwybodaeth bersonol yn cael ei brosesu cyn gynted â phosibl ar ôl i gais dilys ddod i law. Sylwch na fydd modd dileu’r holl ddata personol os bydd hyn yn cael effaith andwyol ar allu cyrff cyllido a rheoleiddio’r DU i gyflawni eu swyddogaethau cyhoeddus.

Er mwyn sicrhau bod unrhyw un o’r prosesau uchod yn cael eu cymhwyso i destun cywir y data, efallai y bydd yr OfS yn gofyn am wybodaeth bellach er mwyn gallu adnabod yr unigolyn. Gall hyn gynnwys dyddiad geni, neu gopi o basbort neu drwydded yrru testun y data.

Sylwch, er mwyn cyflawni’ch cais a choladu’r holl wybodaeth bersonol o fewn ei gwmpas, efallai y bydd angen rhannu’ch manylion rhwng Ipsos MORI a’r OfS, a sefydliadau eraill sy’n gwneud gwaith prosesu i ddibenion yr NSS.

Gellir cael hyd i ragor o wybodaeth am yr hawliau hyn a’r prosesau sydd gennym er mwyn ymdrin â’r ceisiadau hynny ar wefan yr OfS yn www.officeforstudents.org.uk/ofs-privacy/individual-rights-under-the-generaldata-protection-regulation/

Os na allwn ddatrys y mater yn foddhaol, gallwch hefyd wneud cwyn i’r awdurdod goruchwylio diogelu data. Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw’r awdurdod hwnnw yn y DU. Gellir cysylltu â’r swyddfa yn:

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Ffôn: 0303 123 1113

E-bost: casework@ico.org.uk

Sut mae cael rhagor o wybodaeth am y defnydd o Gwcis ar wefan yr NSS?

Mae gwefan yr NSS yn defnyddio cwcis er mwyn helpu i roi profiad da ichi wrth bori drwy’r wefan, ac er mwyn gwella’r wefan. Am ragor o wybodaeth am y defnydd o Gwcis ar wefan yr NSS, ewch i: https://www.thestudentsurvey.com/cookie-policy/

Sut mae cael rhagor o fanylion am y datganiad preifatrwydd hwn a’r graddau yr ydym yn cydymffurfio ag datganiad? 

Os hoffech ragor o wybodaeth neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y datganiad preifatrwydd hwn, cydymffurfiaeth Ipsos MORI â chyfreithiau diogelu data neu’r wybodaeth a ddelir amdanoch chi ar gyfer y gwaith ymchwil hwn, cysylltwch â’r OfS gan ddefnyddio’r manylion uchod neu Ipsos MORI. Gellir cysylltu ag Ipsos MORI drwy anfon e-bost i: TheStudentSurvey@ipsos.com gan nodi 21-047837-01 NSS 2022 fel y testun drwy anfon llythyr i:

Ref: 21-047837-01 NSS 2022
The National Student Survey
Ipsos MORI
Kings House
Kymberley Road
Harrow
HA1 1PT.

Ga i roi adborth ar yr NSS neu Beilot NSS 2022?

Cewch Mae Ipsos MORI, yr OfS a chyrff cyllido a rheoleiddio’r DU wedi ymrwymo i wella’r NSS yn barhaus. Os oes gennych chi gwestiwn, sylw ac/neu gŵyn ynghylch y gwaith ymchwil hwn, cysylltwch ag Ipsos MORI yn thestudentsurvey@ipsos.com neu’r OfS yn nss@officeforstudents.org.uk, neu anfon llythyr i Ipsos MORI yn:

National Student Survey
Ipsos MORI
Kings House
Kymberley Road
Harrow
HA1 1PT.

Diweddarwyd yr hysbysiad preifatrwydd hwn ddiwethaf ym mis Rhagfyr 2021.