Students in lecture hall some with hands up

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF)?

Cyfrifiad blynyddol lefel uchel yw’r ACF o bron i hanner miliwn o fyfyrwyr ledled y DU. Mae’r arolwg wedi’i hen sefydlu, a’i gynnal yn flynyddol ers 2005. Mae’n cynhyrchu data defnyddiol i helpu prifysgolion/colegau ac Undebau Myfyrwyr (cymdeithasau neu urddau) i adnabod llwyddiannau a meysydd i’w gwella. Mae’n rhoi llais pwerus i fyfyrwyr helpu i lywio dyfodol eu cwrs yn eu prifysgol/coleg. Y mae hefyd yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol i ddarpar fyfyrwyr sy’n penderfynu beth i’w astudio ac ymhle.

Mae’r arolwg yn casglu adborth gan fyfyrwyr cymwys sydd ar ddiwedd eu hastudiaethau yn bennaf. Gofynnir iddynt ateb 27 o gwestiynau un dewis yn gysylltiedig ag agweddau amrywiol ar eu cwrs. Ar gyfer arolwg 2021, mae’r OfS a chyrff cyllido a rheoleiddio’r DU wedi dewis cynnwys cyfres newydd o gwestiynau yn holiadur yr ACF, i holi myfyrwyr am agweddau penodol ar eu profiad yn ystod y pandemig. Caiff myfyrwyr ddewis ateb, neu beidio ateb, y cwestiynau hyn a rhoi eu hadborth ar hynny ar ôl iddynt gwblhau’r holiadur craidd. Byddant hefyd yn cael cyfle i wneud sylwadau testun agored cadarnhaol a negyddol am eu profiad cyffredinol o fod yn fyfyriwr yn eu prifysgol/coleg.

Mae’r arolwg yn cael ei gynnal ar draws yr holl ddarparwyr addysg uwch a gyllidir yn gyhoeddus yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon a’r Alban. Yn ogystal â hynny, mae colegau addysg bellach yn Lloegr a Gogledd Iwerddon a Sefydliadau Addysg Bellach (SABau) yng Nghymru a chanddynt fyfyrwyr AU a gyllidir yn uniongyrchol yn gymwys i gymryd rhan.

Mae’n orfodol i brifysgolion a cholegau gymryd rhan yn yr arolwg, fel a ganlyn:

 • Yn Lloegr, bydd disgwyl i’r holl ddarparwyr (sefydliadau addysg uwch a cholegau addysg bellach) sydd wedi cofrestru gyda’r Swyddfa Fyfyrwyr a’u rheoleiddio ganddi gymryd rhan yn yr ACF yn rhan o’r amodau parhaus yn gysylltiedig â’u cofrestriad.
 • Yng Ngogledd Iwerddon, mae cymryd rhan yn yr ACF yn un o’r amodau cyllido, fel y nodir yn y memoranda ariannol rhwng prifysgolion ac Adran yr Economi (Gogledd Iwerddon). Bydd colegau addysg bellach yng Ngogledd Iwerddon yn cymryd rhan yn yr ACF i fodloni gofynion y Model Gweithredu Diwygiedig ar gyfer Sicrwydd Ansawdd.
 • Yn yr Alban, mae cymryd rhan yn yr arolwg yn un o amodau Cyngor Cyllido’r Alban ar gyfer cyllido darparwyr addysg uwch.
 • Yng Nghymru, mae disgwyl i’r holl ddarparwyr a reoleiddir ac a gyllidir gan CCAUC gymryd rhan yn yr ACF er mwyn sicrhau cynrychiolaeth i farn y corff o fyfyrwyr amrywiol, yn unol â’u cyfrifoldeb statudol i helpu i ddiogelu rhag gwahaniaethu a hyrwyddo cydraddoldeb, a bydd y canlyniadau’n cael eu defnyddio’n sail ar gyfer cyfrifoldebau rheoleiddio CCAUC.

Dyma’r tri phrif reswm dros gynnal yr ACF:

 1. I lywio penderfyniadau myfyrwyr – mae’n galluogi darpar fyfyrwyr i gymharu cyrsiau mewn gwahanol brifysgolion/colegau wrth benderfynu beth i’w astudio ac ymhle.
 2. Er mwyn darparu gwybodaeth i wella profiadau myfyrwyr – bydd prifysgolion a cholegau’n defnyddio’r canlyniadau er mwyn helpu i wella eu cyrsiau, eu cyfleusterau a phrofiad dysgu myfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr.
 3. I gefnogi atebolrwydd y cyhoedd – mae’r arolwg hefyd yn fecanwaith i’r cyhoedd dderbyn gwybodaeth am addysg uwch y DU.

Mae adborth yn rhoi darlun i brifysgolion/colegau o brofiadau dysgu myfyrwyr a gwblhaodd eu cyrsiau yn 2021. Gall prifysgolion/colegau ac Undebau Myfyrwyr (Cymdeithasau neu Urddau) ddefnyddio’r data dienw yn fewnol er mwyn canfod cryfderau a gwendidau, er mwyn helpu i greu newid, ac i gyflwyno gwelliannau y bwriedir iddynt wella profiad cyffredinol myfyrwyr. Ar raddfa ehangach, bydd canlyniadau’r arolwg yn cael eu defnyddio’n sail ar gyfer y system sicrhau ansawdd addysg uwch, er mwyn cynhyrchu gwybodaeth am ansawdd yr addysgu.

Cyhoeddir data o’r ACF ar y wefan Darganfod Prifysgol. Mae’r wefan swyddogol yn galluogi cymariaethau ar draws cyrsiau addysg uwch a phrifysgolion/colegau er mwyn helpu darpar fyfyrwyr i wneud dewisiadau deallus ynghylch beth i’w astudio ac ymhle.

Mae’r Swyddfa Fyfyrwyr yn cyhoeddi’r canlyniadau cyffredinol ar ei gwefan, a gellir eu lawrlwytho. Fodd bynnag, ni chyhoeddir sylwadau testun agored dienw – eich prifysgol/coleg yn unig fydd yn gweld y sylwadau hynny.

Gweler yr adran Canlyniadau am fwy o wybodaeth ynghylch y trefniadau cyhoeddi canlyniadau yn 2021.

Mae’r ACF yn cael ei gynnal gan Ipsos MORI a’i gomisiynu gan y Swyddfa Fyfyrwyr ar ran cyrff cyllido a rheoleiddio’r DU – Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), Cyngor Cyllido’r Alban (SFC) ac Adran yr Economi Gogledd Iwerddon (DfENI).

Math o gwestiynau a ofynnir

Cwestiynau craidd
Mae’r arolwg yn gofyn i fyfyrwyr ar eu blynyddoedd olaf roi adborth ar eu cyrsiau mewn fformat a gydnabyddir yn genedlaethol. Ceir 27 o gwestiynau craidd, yn gysylltiedig â’r agweddau canlynol ar brofiad y myfyriwr:

 • Addysgu ar fy nghwrs
 • Cyfleoedd dysgu
 • Asesu ac adborth
 • Cefnogaeth academaidd
 • Trefnu a rheoli
 • Adnoddau dysgu
 • Y gymuned ddysgu
 • Llais myfyrwyr
 • Bodlonrwydd cyffredinol

Yn ogystal â hyn, gofynnir cwestiynau i fyfyrwyr sy’n astudio pynciau’r GIG am eu lleoliadau. Os yw myfyriwr ar brentisiaeth gradd neu brentisiaeth uwch ar lefel 6 neu 7, efallai y gofynnir cwestiynau iddo am ei raglen hyfforddi.

Ar gyfer arolwg 2021, ceir cyfres newydd o gwestiynau yn holiadur yr ACF, i holi myfyrwyr am agweddau penodol ar eu profiad yn ystod y pandemig. Caiff myfyrwyr ddewis ateb, neu beidio ateb, y cwestiynau hyn a rhoi eu hadborth ar hynny ar ôl iddynt gwblhau’r holiadur craidd.

Sylwadau testun agored
Rhoddir cyfle hefyd i fyfyrwyr roi sylwadau cadarnhaol ac/neu negyddol ynghylch eu profiad cyffredinol yn eu prifysgol/coleg. Os rhoddir sylwadau, bydd y rhain yn cael eu trosglwyddo’n ddienw i’r brifysgol/coleg i’w helpu i nodi cryfderau a pha welliannau sydd eu hangen. Sylwch fod y cwestiynau penagored yn ddewisol, ac mai uchafswm y geiriau yw 4,000 o nodau. Gall myfyrwyr ddewis anfon sylwadau ychwanegol drwy e-bost i Ipsos MORI ar thestudentsurvey@ipsos.com.

Er mwyn cadw eich manylion, a manylion eraill, yn anhysbys, gofynnir i fyfyrwyr beidio gwneud sylwadau:

 • a allai ei gwneud hi’n bosibl eu hadnabod fel unigolyn;
 • sy’n enwi unigolion;
 • sy’n cynnwys cyfeiriadau a allai ei gwneud hi’n bosibl adnabod unigolyn arall ee, arweinydd cwrs neu bennaeth adran

Holiadur yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr

Cwestiynau Dewisol
Gall prifysgolion ddewis hyd at chwe chasgliad o gwestiynau dewisol, a gallant gynnwys hyd at ddau gwestiwn ychwanegol sy’n ymwneud yn benodol â’r darparydd. Gofynnir i ddarparwyr gytuno ag undebau myfyrwyr ynghylch pa gasgliadau dewisol o gwestiynau i’w cynnwys.

Ychwanegir y cwestiynau hyn at y 27 o gwestiynau craidd. Ni ofynnir y cwestiynau ychwanegol hyn i’r myfyrwyr ond ar ôl iddynt gwblhau’r holiadur craidd ar-lein. Nid yw cwblhau’r cwestiynau hyn yn orfodol, ac os bydd myfyriwr yn gwrthod gwneud hynny, bydd ei atebion ar gyfer cwestiynau craidd yr ACF yn dal i gael eu cyflwyno. Ni fydd yr atebion i’r cwestiynau hyn ond yn cael eu darparu i brifysgol/coleg y myfyriwr, ac ni fyddant ar gael i’r cyhoedd.

 

Gall prifysgolion/colegau ddewis hyd at chwe chasgliad o gwestiynau dewisol, a gallant gynnwys hyd at ddau gwestiwn ychwanegol sy’n ymwneud yn benodol â’u myfyrwyr. Gofynnir i ddarparwyr gytuno ag undebau’r myfyrwyr ynghylch pa gasgliadau dewisol o gwestiynau i’w cynnwys. Ni ofynnir cwestiynau ychwanegol ond os ydych yn llenwi’r arolwg ar-lein, ac ni ddylent ond cymryd ychydig o funudau i’w hateb. Gofynnir i chi a ydych am barhau i ateb y cwestiynau ychwanegol hyn ar ôl ichi ateb cwestiynau craidd yr ACF ar-lein. Os byddwch yn dewis peidio ateb y cwestiynau ychwanegol, bydd eich atebion i’r prif arolwg yn dal i gael eu cyflwyno.

Bydd myfyrwyr sy’n astudio cyrsiau pwnc y GIG yn cwblhau lleoliadau ymarfer, felly bydd eu profiad o Addysg Uwch ychydig yn wahanol. Gan hynny, yn ogystal â’r 27 o gwestiynau craidd, gofynnir cwestiynau ychwanegol i fyfyrwyr sy’n astudio cyrsiau pwnc y GIG am eu profiadau ar eu lleoliadau ymarfer.

Os ydych chi’n fyfyriwr ar brentisiaeth gradd neu brentisiaeth uwch ar lefel 6 neu 7, efallai y gofynnir cwestiynau ichi am eich rhaglen hyfforddi.

Ar gyfer arolwg 2021, roedd yr OfS a chyrff cyllido a rheoleiddio’r DU yn teimlo ei bod hi’n bwysig holi myfyrwyr am agweddau penodol ar eu profiad yn ystod y pandemig. Gan hynny, yn ychwanegol at y 27 o gwestiynau craidd, caiff myfyrwyr ddewis ateb, neu beidio ateb, y cwestiynau hyn a rhoi eu hadborth ar y testun ar ôl iddynt gwblhau’r holiadur craidd.

Mae’r ACF yn cynnwys 27 o gwestiynau craidd a dau gwestiwn ymateb agored (ceir hyd i holiadur yr ACF yma ). Os ydych chi’n astudio cwrs pwnc y GIG, gofynnir cwestiynau ichi hefyd am eich lleoliad.  Os ydych chi’n fyfyriwr ar brentisiaeth gradd neu brentisiaeth uwch ar lefel 6 neu 7, efallai y gofynnir cwestiynau ichi am eich rhaglen hyfforddi.

Ar gyfer arolwg 2021, ceir cyfres newydd o gwestiynau yn holiadur yr ACF, er mwyn holi myfyrwyr am agweddau penodol ar eu profiad yn ystod y pandemig. Caiff myfyrwyr ddewis ateb, neu beidio ateb, y cwestiynau hyn a rhoi eu hadborth ar hynny ar ôl iddynt gwblhau’r holiadur craidd.

Gall prifysgolion ddewis hyd at chwe chasgliad o gwestiynau dewisol, a gallant gynnwys hyd at ddau gwestiwn ychwanegol sy’n benodol i’r darparydd. Gofynnir i ddarparwyr gytuno ag undebau’r myfyrwyr ynghylch pa gasgliadau dewisol o gwestiynau i’w cynnwys.

 

Ymateb i'r ACF [i fyfyrwyr]

Dim ond chi a’ch cyd-fyfyrwyr sydd â’r profiad o astudio eich cwrs. Dyluniwyd yr ACF er mwyn casglu barn myfyrwyr ar yr agweddau sydd o bwys iddynt.
Bydd eich ymateb i’r ACF hefyd o gymorth i roi gwybodaeth ddefnyddiol i ddarpar fyfyrwyr am eich cwrs. Darperir y canlyniadau i’r cyhoedd drwy’r wefan Darganfod Prifysgol sy’n galluogi darpar fyfyrwyr i gymharu data ar gyrsiau addysg uwch y DU.

Er mwyn cynnal hygrededd data’r ACF, mae angen inni sicrhau nad yw prifysgol/coleg myfyrwyr sy’n llenwi’r arolwg, nac unrhyw bartïon eraill, wedi dylanwadu arnynt, fel eu bod yn ymateb mewn ffordd nad yw’n adlewyrchu eu barn wirioneddol.

Mae’r ACF yn gyfle unigryw i fyfyrwyr roi adborth agored a gonest ynghylch eu cwrs. Disgwylir i brifysgolion a cholegau yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon hyrwyddo’r arolwg ac atgoffa myfyrwyr i lenwi’r ACF. Fodd bynnag, caiff prifysgolion a cholegau yn Lloegr ddewis a ydynt am hyrwyddo’r arolwg ai peidio. Ym mhob gwlad, mae’n bwysig nad yw’r prifysgolion a’r colegau’n annog myfyrwyr i fynegi unrhyw ganfyddiadau eraill wrth ateb ar wahân i’w canfyddiadau dilys eu hunain o’u profiad.

Mae’r Swyddfa Fyfyrwyr yn gyfrifol, ar ran cyrff cyllido a rheoleiddio’r DU, am reoli’r broses ar gyfer pryderon bod myfyrwyr wedi bod o dan ddylanwad amhriodol wrth lenwi’r ACF.

Am ragor o wybodaeth am ddylanwad amhriodol ar ganlyniadau’r arolwg, gweler https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/student-information-and-data/national-student-survey-nss/promotion-of-the-nss/

Os oes rhywun wedi ceisio dylanwadu mewn modd amhriodol ar eich ymateb, cysylltwch â nssallegations@officeforstudents.org.uk

Dim ond tua deg munud y mae hi’n cymryd i ateb cwestiynau craidd yr ACF.

Efallai y bydd eich prifysgol/coleg yn dewis cynnwys cwestiynau’n ychwanegol at gwestiynau craidd yr ACF, ond does dim rhaid ichi ateb y rhain os yw’n well gennych chi beidio. Ar gyfer arolwg 2021, ceir cyfres newydd o gwestiynau yn holiadur yr ACF er mwyn holi myfyrwyr ynghylch agweddau penodol ar eu profiad yn ystod y pandemig. Caiff myfyrwyr ddewis a ydynt am ateb y cwestiynau hyn ai peidio.

Bydd Ipsos MORI y cysylltu â’r holl fyfyrwyr cymwys drwy e-bost neu dros y ffôn.

Bydd gwaith dilysu’n digwydd i sicrhau eich bod yn gymwys i gymryd rhan yn yr arolwg. Os nad yw eu gwybodaeth bersonol yn gywir, mae’n bosibl y byddwn yn ailgysylltu â hwy i ddilysu eich ymateb. Os ydych chi’n gymwys, bydd eich ymatebion yn cael eu cyflwyno i’r arolwg. Ar ôl cwblhau cwestiynau’r arolwg, ni fydd Ipsos MORI yn cysylltu â chi eto, ac ni fyddwch yn derbyn unrhyw nodynnau atgoffa pellach ganddo ynghylch ACF 2021.

Byddwn yn ceisio cysylltu â chi drwy e-bost i ddechrau, ac os na chawn unrhyw ymateb, byddwn wedyn yn cysylltu â chi dros y ffôn. Mae’r arolwg yn gysylltiedig â chronfa ddata fyw o fyfyrwyr cymwys, a gaiff ei diweddaru’n ddyddiol fel nad yw myfyrwyr sydd eisoes wedi llenwi’r ACF yn derbyn gwahoddiadau pellach. Os ydych chi wedi cwblhau’r arolwg, ond eich bod yn dal i dderbyn gwahoddiad neu nodyn atgoffa, mae’n bosibl mai’r rheswm am hynny yw nad ydym wedi gallu paru’r manylion a roddwyd gennych â’r manylion a ddarparwyd gan eich prifysgol/coleg. Mae’n bosibl hefyd y bydd rhywfaint o orgyffwrdd rhwng yr adeg pan anfonwyd eich ymateb a’r adeg pan wnaethom ailgysylltu â chi.

Os na allwch chi gyrchu’r arolwg, fe’ch cynghorir i wirio’r wybodaeth ddilysu yr ydych wedi’i mewnbynnu. Cofiwch wirio hefyd a ydych yn gymwys i gwblhau’r arolwg, drwy ddarllen yr adran Cymhwystra & Chyfranogiad isod, neu ar dudalen Cymhwystra, neu drwy ddefnyddio’r ffwythiant gwirio cymhwystra yma. Gallwch hefyd gysylltu â ni yn: thestudentsurvey@ipsos.com.

Os ydych chi wedi derbyn nodyn atgoffa oddi wrth Ipsos MORI ar ôl llenwi’r arolwg, ceir tri rheswm posibl am hynny:

 1. Nid ydym wedi derbyn eich holiadur ar ôl ichi ei lenwi. Efallai nad ydych wedi cwblhau a chyflwyno eich ymateb yn llawn. Yn yr achos hwn, gofynnir ichi gwblhau’r arolwg yn llawn unwaith eto.
 2. Nid oedd eich manylion yn cyd-fynd â manylion ein cronfa ddata (sy’n cynnwys yr holl fyfyrwyr sy’n gymwys i gymryd rhan) er mwyn dilysu eich ymateb. Mae angen inni sicrhau mai chi sydd wedi anfon yr ymateb a gawsom i’w ddilysu. Cwblhewch yr arolwg eto a rhoi manylion adnabod cywir i’n galluogi i ddilysu eich ymateb.
 3. Nid yw ein cronfa ddata wedi cael ei diweddaru ers ichi gyflwyno eich ymateb. Byddwn yn diweddaru ein cronfa ddata yn ddyddiol drwy gydol cyfnod yr arolwg er mwyn cyfyngu ar achosion fel hyn, ond bydd rhai ohonynt weithiau’n llithro drwy’r rhwyd. Cysylltwch â thestudentsurvey@ipsos.com i wirio a ydym wedi cofnodi eich bod wedi cwblhau eich ymateb.

Ar ôl ichi gwblhau’r ACF a dilysu eich ymateb, ni ddylech dderbyn unrhyw ohebiaeth bellach gan Ipsos MORI.

Yn ogystal â nodynnau atgoffa gan Ipsos MORI, sylwch y byddwch hefyd o bosib yn derbyn nodyn atgoffa gan eich prifysgol/coleg. Y rheswm am hyn yw nad ydynt wedi cael manylion y rhai sydd wedi cwblhau’r arolwg, neu heb ei gwblhau. Ni allant felly dargedu eu negeseuon e-bost at fyfyrwyr nad ydynt eto wedi ymateb. Nid ydym yn darparu’r wybodaeth hon i brifysgolion/colegau er mwyn cadw manylion myfyrwyr yn anhysbys.

Os byddwch yn parhau i dderbyn nodynnau atgoffa gan Ipsos MORI a’ch bod yn tybio bod gwall wedi digwydd, cysylltwch ag Ipsos MORI yn: thestudentsurvey@ipsos.com.

Cymhwystra a Chyfranogiad

Mae’r ACF yn cael ei gynnal ar draws yr holl ddarparwyr addysg uwch a gyllidir yn gyhoeddus yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon, yn ogystal â darparwyr preifat/amgen yn Lloegr a chanddynt ddynodiad cwrs penodol ar gyfer myfyrwyr newydd. Mae colegau addysg bellach yn Lloegr a Gogledd Iwerddon, Sefydliadau Addysg Bellach (SABau) yng Nghymru a chanddynt fyfyrwyr AU a gyllidir yn uniongyrchol yn gymwys i gymryd rhan.

Mae cymryd rhan yn yr arolwg yn orfodol i brifysgolion a cholegau fel a ganlyn:

 • Yn Lloegr, bydd disgwyl i’r holl ddarparwyr (darparwyr addysg uwch a cholegau addysg bellach) sydd wedi’u cofrestru a’u rheoleiddio gan y Swyddfa Fyfyrwyr gymryd rhan yn yr ACF yn rhan o’r amodau parhaus yn gysylltiedig â’u cofrestriad.
 • Yng Ngogledd Iwerddon, mae cymryd rhan yn yr ACF yn un o’r amodau cyllido, fel y nodir yn y memoranda ariannol rhwng prifysgolion ac Adran yr Economi (Gogledd Iwerddon). Bydd colegau addysg bellach yng Ngogledd Iwerddon yn cymryd rhan yn yr ACF i fodloni gofynion y Model Gweithredu Diwygiedig ar gyfer Sicrwydd Ansawdd.
 • Yn yr Alban, mae cymryd rhan yn un o’r amodau er mwyn i ddarparwyr addysg uwch dderbyn cyllid oddi wrth Gyngor Cyllido’r Alban.
 • Yng Nghymru, mae disgwyl i’r holl ddarparwyr a reoleiddir ac a gyllidir gan CCAUC gymryd rhan yn yr ACF er mwyn sicrhau cynrychiolaeth i farn y corff o fyfyrwyr amrywiol, yn unol â’u cyfrifoldeb statudol i helpu i ddiogelu rhag gwahaniaethu a hyrwyddo cydraddoldeb, a bydd y canlyniadau’n cael eu defnyddio’n sail ar gyfer cyfrifoldebau rheoleiddio CCAUC.

Bydd yr holl fyfyrwyr sy’n astudio cyrsiau sy’n arwain at gredydau is-raddedig neu gymwysterau sydd yn hwy nag un flwyddyn o astudio amser-llawn, neu gwrs rhan-amser cyfatebol (fel graddau baglor, graddau sylfaen, diplomâu addysg uwch) yn cael cyfle i gwblhau’r arolwg ar eu blwyddyn olaf o astudio.

Fel rheol, bydd myfyrwyr ar raglenni rhan-amser mwy hyblyg (na ellir rhagweld eu blwyddyn olaf yn rhwydd) fel arfer yn cael eu cynnwys yn yr arolwg yn eu pedwaredd flwyddyn astudio. Bydd myfyrwyr sydd wedi tynnu’n ôl o astudio yn ystod eu blwyddyn olaf yn cael eu cynnwys yn yr arolwg oherwydd bod eu hadborth hwy yr un mor werthfawr. Oni chânt eu tynnu oddi ar y rhestr, bydd myfyrwyr sydd wedi ailadrodd blwyddyn neu newid trefniadau eu cwrs, ond yr oedd disgwyl iddynt raddio’n wreiddiol yn 2021, yn dal i gael eu cynnwys yn arolwg y flwyddyn gyfredol. Ni fydd myfyrwyr a gafodd eu cynnwys eisoes yn arolwg 2020 yn cael eu cynnwys yn arolwg 2021.

I wirio a ydych chi’n gymwys i gymryd rhan yn yr arolwg, cliciwch yma.

Bydd Ipsos MORI y cysylltu â’r holl fyfyrwyr cymwys drwy e-bost neu dros y ffôn.

Bydd gwaith dilysu’n digwydd i sicrhau eich bod yn gymwys i gymryd rhan yn yr arolwg. Os nad yw eu gwybodaeth bersonol yn gywir, mae’n bosibl y byddwn yn ailgysylltu â hwy i ddilysu eich ymateb. Os ydych chi’n gymwys, bydd eich ymatebion yn cael eu cyflwyno i’r arolwg. Ar ôl cwblhau cwestiynau’r arolwg, ni fydd Ipsos MORI yn cysylltu â chi eto, ac ni fyddwch yn derbyn unrhyw nodynnau atgoffa pellach ganddo ynghylch ACF 2021.

Byddwn yn ceisio cysylltu â chi drwy e-bost i ddechrau, ac os na chawn unrhyw ymateb, byddwn wedyn yn cysylltu â chi dros y ffôn. Mae’r arolwg yn gysylltiedig â chronfa ddata fyw o fyfyrwyr cymwys, a gaiff ei diweddaru’n ddyddiol fel nad yw myfyrwyr sydd eisoes wedi llenwi’r ACF yn derbyn gwahoddiadau pellach. Os ydych chi wedi cwblhau’r arolwg, ond eich bod yn dal i dderbyn gwahoddiad neu nodyn atgoffa, mae’n bosibl mai’r rheswm am hynny yw nad ydym wedi gallu paru’r manylion a roddwyd gennych â’r manylion a ddarparwyd gan eich prifysgol/coleg. Mae’n bosibl hefyd y bydd rhywfaint o orgyffwrdd rhwng yr adeg pan anfonwyd eich ymateb a’r adeg pan wnaethom ailgysylltu â chi.

Ceir rhai eithriadau lle bo rhai myfyrwyr nad ydynt ar eu blwyddyn olaf yn gymwys i gwblhau’r ACF. Felly os yw Ipsos MORI wedi cysylltu â chi i ofyn ichi gymryd rhan yn yr arolwg, rydych chi’n gymwys a byddwn yn gwerthfawrogi eich adborth.

I wirio a ydych yn gymwys, anfonwch e-bost i thestudentsurvey@ipsos.com.

Os gwnaeth Ipsos MORI gysylltu â chi i gwblhau’r arolwg eleni, rydych chi’n gymwys a byddwn yn gwerthfawrogi eich adborth. Bernir bod yr holl fyfyrwyr y cysylltwyd â nhw eleni yn gymwys waeth beth fo’u sefyllfa yn y flwyddyn gynt. Efallai eich bod wedi cael eich cynnwys yn arolwg y llynedd ar ddamwain, neu efallai eich bod wedi cael eich cynnwys yn yr arolwg ar gyfer cwrs arall, neu eich cynnwys yn rhan o Beilot 2020 yr ACF.

Mae’r holl ymatebion i’r arolwg yn gwbl gyfrinachol, a bydd pob ymateb yn cael ei wneud yn anhysbys cyn ei rannu â’r brifysgol/coleg er mwyn sicrhau na ellir adnabod unigolion.

Siaradwch â’ch prif unigolyn cyswllt ar gyfer yr ACF o fewn eich prifysgol/coleg, a ddylai allu gwirio’r rhestr o fyfyrwyr cymwys, a chysylltu â ni drwy’r sianelau priodol.

Peidiwch ag anfon unrhyw wybodaeth am unigolion i flwch post yr ACF; ni ddylid ond trosglwyddo data ar unigolion drwy Allrwyd yr ACF sydd wedi’i ddiogelu gan gyfrinair, drwy unigolyn cyswllt ACF y brifysgol/coleg.

Canlyniadau

Darperir canlyniadau’r ACF drwy’r wefan Darganfod Prifysgol  sydd wedi’i dylunio i helpu darpar fyfyrwyr i wneud penderfyniad pwysig ynghylch beth i’w astudio ac ymhle mewn addysg uwch. Gall y prifysgolion/colegau eu hunain hefyd ddefnyddio’r canlyniadau hyn i ganfod yr hyn sy’n mynd yn dda, a lle gellir gwella, ac er mwyn gwella profiad dysgu cyffredinol myfyrwyr cyfredol a darpar fyfyrwyr. Gellir lawrlwytho canlyniadau’r ACF o wefan y Swyddfa Fyfyrwyr, ond ni chaiff sylwadau testun agored dienw eu cyhoeddi, a dim ond eich prifysgol/coleg fydd yn eu gweld.

Ym mis Medi 2020, sylwch fod y Swyddfa Fyfyrwyr wedi cyhoeddi adolygiad mewnol dau gam o’r ACF yn dilyn cais gan y Gweinidog Prifysgolion yn Lloegr. Bydd y Swyddfa Fyfyrwyr yn ystyried canlyniad yr adolygiad o’r ACF er mwyn sicrhau bod canlyniadau ACF 2021 yn Lloegr yn gyson ag unrhyw drywydd newydd sy’n deillio o’r adolygiad. Gwneir penderfyniad ynghylch cyhoeddi canlyniadau ar gyfer darparwyr yn Lloegr yn fuan yn 2021 ar ôl canlyniad cam cyntaf adolygiad yr ACF. Ar gyfer darparwyr mewn gwledydd eraill bydd gwybodaeth fanwl bellach ac amserlen ar gyfer cyhoeddi’r data yn dilyn ym mis Ebrill 2021.

Cafodd y FfRhA ei gyflwyno gan y llywodraeth yn Lloegr yn 2016 i hyrwyddo rhagoriaeth mewn addysgu a chanlyniadau sydd y tu hwnt i’r gofynion ansawdd sylfaenol y mae’n rhaid i’r holl ddarparwyr addysg uwch eu bodloni.

Mae sgoriau’r FfRhA yn ystyried i ba raddau y mae pob darparydd addysg uwch:

a. yn rhagori wrth addysgu
b. yn sicrhau canlyniadau ardderchog i’w fyfyrwyr gradd o ran sicrhau swydd lefel gradd neu astudio ymhellach.

Panel o academyddion, myfyrwyr ac arbenigwyr eraill a benderfynodd ar sgoriau cyfredol y FfRhA drwy ddefnyddio ystod o dystiolaeth, gan gynnwys setiau data swyddogol a gwybodaeth a gyflwynwyd gan y darparydd. Roedd hyn yn gynnwys data’r ACF, a ddefnyddiwyd i fesur bodlonrwydd myfyrwyr â’u profiadau dysgu.

Hyd yma, roedd darparwyr yn Lloegr yn cael dewis cymryd rhan o’u gwirfodd. Bellach mae’r Swyddfa Fyfyrwyr (OfS) yn gyfrifol am y FfRhA ac yn datblygu cynigion ar gyfer FfRhA newydd, a fydd yn rhan o’r trefniadau ar gyfer rheoleiddio darparwyr addysg uwch yn Lloegr. Disgwylir y bydd yn cynnal ymgynghoriad ar y rhain yn nhymor y gwanwyn 2021. Wrth ddatblygu ei chynigion, bydd yr OfS yn ystyried argymhellion o adolygiad annibynnol o’r FfRhA ac ymateb y llywodraeth i hynny, yn ogystal â chanlyniadau Consultation on regulating quality and standards in higher education (Tachwedd 2020) gan yr OfS.

Mae disgwyl i ddarparwyr o Gymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon hefyd gymryd rhan yn y FfRhA o’u gwirfodd, er na fydd y canlyniadau’n cael eu defnyddio yn rhan o’r trefniadau sicrhau ansawdd sy’n berthnasol i bob gwlad.

Cewch ragor o wybodaeth am y FfRhA ar wefan yr OfS.

Er mwyn sicrhau bod canlyniadau ar gael i’r cyhoedd, mae’n rhaid bodloni trothwy o 10 o ymatebwyr a chyfradd ymateb o 50 y cant yn gyffredinol ac fesul pwnc. Mae data’r ACF yn parhau i fod yn offeryn pwysig er mwyn helpu darpar fyfyrwyr i wneud penderfyniadau ynghylch beth i’w astudio ac ymhle. Po uchaf yw’r gyfradd ymateb, y mwyaf tebygol y bydd data lefel cwrs yn cael eu darparu’n gyhoeddus i’r myfyrwyr hyn.

Astudiaeth feintiol yn bennaf yw’r ACF, a bydd y canlyniadau’n cael eu dadansoddi’n gyffredinol. Sicrheir bod sylwadau myfyrwyr yn ddienw, gan dynnu enwau unigolion y cyfeirir atynt. Ni fwriedir i’r data ymdrin â cheisiadau gan ymatebwyr ar raddfa bersonol, unigol. Os oes gan fyfyrwyr bryderon ynghylch eu iechyd a’u llesiant eu hunain, neu iechyd a llesiant rhywun arall, dylent godi hynny gyda gwasanaethau lles eu prifysgol/coleg, gan mai dyna sut y ceir yr ymateb cyflymaf.

Dylanwad Amhriodol

Caiff prifysgolion/colegau atgoffa myfyrwyr i gwblhau’r ACF ac i ystyried eu hymateb yn ofalus. Fodd bynnag, nid yw’n dderbyniol annog myfyrwyr i ymateb mewn modd nad yw’n adlewyrchu eu canfyddiad gwirioneddol. Ni chaiff staff roi cyfarwyddyd penodol i fyfyrwyr ynghylch sut i gwblhau’r arolwg, fel esbonio ystyr cwestiynau neu raddfa’r ACF. Yn benodol, ni ddylai holiadur yr ACF, fel y caiff ei weinyddu gan Ipsos MORI, gael ei ddefnyddio ymhlith myfyrwyr cymwys yn yr un flwyddyn academaidd ag y byddant yn cael gwahoddiad i gymryd rhan yn yr arolwg gan Ipsos MORI. Ni ddylid creu unrhyw gysylltiadau rhwng ymatebion yr ACF a thablau cynghrair, nac â’r canfyddiad o werth graddau’r myfyrwyr.

Wrth hyrwyddo’r arolwg, mae’n hollbwysig bod yn niwtral a bod:

 • Myfyrwyr yn cael eu targedu mewn modd cyfartal, fel bod pob myfyriwr cymwys yn cael cyfle i fynegi ei farn am ei brofiadau;
 • Myfyrwyr yn teimlo’n rhydd i roi adborth gonest ynghylch eu profiadau, heb i’w prifysgol/coleg ddylanwadu ar eu hymatebion.
 • Ni cheir gofyn i fyfyrwyr gwblhau’r arolwg tra bo aelod o staff yn eu tywys drwyddo neu’n goruchwylio wrth iddynt ymateb. ni ddylid gwneud iddynt deimlo fel pe bai eu hymatebion yn cael eu monitro;
 • Ni cheir gorfodi myfyrwyr i gwblhau’r arolwg, na gwneud iddynt deimlo y ceir goblygiadau’n gysylltiedig â pheidio â’i gwblhau; a
 • Rhaid peidio annog myfyrwyr na gofyn iddynt ymateb mewn modd nad yw’n adlewyrchu eu profiadau, ee, ni cheir dweud wrthynt i beidio defnyddio’r ymateb niwtral ‘Heb gytuno nac anghytuno’.

Bydd cyrff cyllido a rheoleiddio’r DU yn rhoi ystyriaeth ddifrifol iawn i unrhyw honiadau o ymdrechion amhriodol i ddylanwadu ar ganlyniadau’r ACF. Gwneir hyn i sicrhau bod hygrededd data’r ACF yn cael ei gynnal.

Ceir dogfen yma sy’n amlinellu proses y Swyddfa Fyfyrwyr (ar ran cyrff cyllido a rheoleiddio’r DU) ar gyfer ymdrin â phryderon ynghylch ymdrechion gan brifysgol/coleg i ddylanwadu mewn modd amhriodol ar ganlyniadau. Ceir arweiniad pellach hefyd yng nghanllaw arfer da yr ACF.

Os ydych chi’n ansicr ynghylch unrhyw agwedd ar y canllawiau hyn, cysylltwch â’r sawl sy’n gyfrifol am yr ACF yn eich prifysgol/coleg, neu gallwch anfon e-bost atom yn uniongyrchol i linell gymorth  yr ACF a byddwn yn fwy na pharod i roi cyngor neu esboniad pellach.

Er mwyn cynnal hygrededd data’r ACF, mae angen inni sicrhau nad yw prifysgol/coleg myfyrwyr sy’n llenwi’r arolwg, nac unrhyw bartïon eraill, wedi dylanwadu arnynt, fel eu bod yn ymateb mewn ffordd nad yw’n adlewyrchu eu barn wirioneddol.

Mae’r ACF yn gyfle unigryw i fyfyrwyr roi adborth agored a gonest ynghylch eu cwrs. Er bod prifysgolion/colegau yn cael eu hannog i hyrwyddo’r arolwg ac atgoffa’r myfyrwyr i gwblhau’r ACF, ni chânt annog myfyrwyr i adlewyrchu unrhyw beth yn eu hatebion ar wahân i’w canfyddiad gwirioneddol o’u profiadau.

Mae’r Swyddfa Fyfyrwyr yn gyfrifol, ar ran cyrff cyllido a rheoleiddio’r DU, am reoli’r broses ar gyfer pryderon bod myfyrwyr wedi bod o dan ddylanwad amhriodol wrth lenwi’r ACF.
Am ragor o wybodaeth am ddylanwad amhriodol ar ganlyniadau’r arolwg, gweler https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/student-information-and-data/national-student-survey-nss/promotion-of-the-nss/

Os oes rhywun wedi ceisio dylanwadu mewn modd amhriodol ar eich ymateb, cysylltwch â nssallegations@officeforstudents.org.uk

Preifatrwydd a Diogelu Data

Mae eich prifysgol/coleg wedi darparu eich manylion cyswllt i Ipsos MORI o dan awdurdod y Swyddfa Fyfyrwyr ar ran y cyrff cyllido a rheoleiddio eraill. Mae Ipsos MORI wedi cael ei gomisiynu i gynnal yr ACF ac ni fydd ond yn defnyddio manylion myfyrwyr i ddibenion yr arolwg hwn. Bydd holl fanylion myfyrwyr yn cael eu tynnu o systemau Ipsos MORI pan fo’r prosiect wedi’i gwblhau yn nhymor yr haf 2021.

Mae Ipsos MORI yn aelod o Gymdeithas Ymchwil y Farchnad, ac ymdrinnir â’r holl fanylion ac ymatebion gan gydymffurfio’n llwyr â deddfwriaeth diogelu data.

Mae eich ymateb i’r arolwg yn gwbl gyfrinachol, a sicrheir bod pob ymateb yn anhysbys cyn iddo gael ei ddarparu i’ch prifysgol/coleg. Caiff yr holl ymatebion eu cadw’n gyfrinachol, ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol lle ceir tystiolaeth bod perygl i’r ymatebydd neu eraill gael eu niweidio.

Defnyddir gwybodaeth yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC) a’r Ddeddf Diogelu Data 2018. Darllenwch y Datganiad Preifatrwydd yn llawn am ragor o fanylion.

Mae cymryd rhan yn yr ACF yn wirfoddol, felly os nad ydych chi’n dymuno cymryd rhan, gallwch optio allan o’r arolwg.

Ar unrhyw adeg pan fydd  Ipsos MORI yn cysylltu â chi yn uniongyrchol (6 Ionawr – 30 Ebrill) gallwch ddweud nad ydych am gymryd rhan. Ar ôl hynny, ni fydd Ipsos MORI yn cysylltu â chi eto. Fodd bynnag, mae’n rhaid i chi optio allan os nad ydych am gymryd rhan – nid yw peidio ag ymateb i’r e-bost neu’r cyfweliad dros y ffôn yn golygu optio allan. Os oes gennych ddull cyswllt a ffafrir, gallwch hefyd ddewis optio allan o gamau penodol yr arolwg (ee, yr arolwg ar-lein) drwy glicio yma, neu gallwch optio allan o bob cam drwy glicio yma.

Mae’n rhaid inni fod yn sicr o hunaniaeth y myfyriwr sy’n optio allan. Rydym felly’n gofyn am yr un wybodaeth adnabod a roddir gan y rhai sy’n ymateb i’r arolwg.

Byddwn yn derbyn sylwadau ychwanegol i’r cwestiynau penagored. Os hoffech wneud unrhyw sylwadau ychwanegol, cysylltwch â ni yn thestudentsurvey@ipsos.com. Er mwyn atodi sylwadau ychwanegol i’r ymatebion a gyflwynwyd gennych i’r arolwg,  sylwch y byddwn yn gofyn am wybodaeth ddilysu gennych.

Mae gan ymatebwyr hefyd yr hawl i ofyn am gael dileu rhan o’u cofnod o’r arolwg/ymchwil, neu’r cyfan ohono. Fodd bynnag, oherwydd amserlenni cyhoeddi, dylid cyflwyno unrhyw gais i newid ymatebion er yn 30 Ebrill 2021. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni yn thestudentsurvey@ipsos.com.

Hyrwyddo'r ACF [ar gyfer prifysgolion a cholegau yn unig]

Efallai y bydd prifysgolion/colegau yn dymuno defnyddio eu canlyniadau o’r ACF mewn deunyddiau marchnata, i hyrwyddo cyrsiau neilltuol neu’r darparydd yn gyffredinol. Caniateir hyn, ond ceir amryw o gyfyngiadau yn dibynnu ar natur ac ansawdd y data sy’n cael eu rhannu.

Mae’n rhaid cadw at drothwyon cyhoeddi (isafswm cyfradd ymateb o 50 y cant, ac o leiaf 10 o fyfyrwyr) ar bob lefel. Ni cheir cyhoeddi unrhyw ganlyniadau sy’n is na’r trothwy hwn.

Ceir defnyddio canlyniadau’r ACF o ddata cyhoeddedig mewn deunyddiau marchnata a’u priodoli i’r ACF, ar yr amod bod y trothwyon cyhoeddi a grybwyllir uchod yn cael eu bodloni.

Ceir hefyd ddefnyddio canlyniadau’r ACF o ddata heb eu cyhoeddi, fel casgliadau dewisol o gwestiynau neu gwestiynau penodol i’r darparydd, mewn deunyddiau marchnata, ond ni cheir priodoli’r rhain i’r ACF.  Fodd bynnag, ni ddylid defnyddio sylwadau testun rhydd mewn deunyddiau sydd ar gael i’r cyhoedd, er mwyn sicrhau nad oes modd adnabod y myfyrwyr dan sylw. Mae’n rhaid cyrraedd y trothwyon cyhoeddi a grybwyllir uchod ar gyfer y cohort y mae ei ganlyniadau’n cael eu cyhoeddi.

Mae canlyniadau’r ACF yn ddarostyngedig i ddatganiad preifatrwydd, sy’n nodi na chaiff sylwadau testun agored dienw ond eu rhannu â’r brifysgol/coleg perthnasol neu gorff cyllido a rheoleiddio perthnasol y DU. Gan hynny ni chaiff prifysgolion/colegau ddyfynnu sylwadau testun agored mewn deunyddiau marchnata.

Fodd bynnag, caniateir aralleirio sylwadau testun agored o holiadur craidd yr ACF mewn deunyddiau marchnata, ar yr amod nad oes modd adnabod unrhyw unigolion yn y testun, ac nad yw’r sylwadau’n cael eu priodoli i’r ACF.

Ni cheir defnyddio sylwadau testun agored o’r casgliadau dewisol o gwestiynau sy’n benodol i’r darparydd ar unrhyw ffurf.

Staff y brifysgol/coleg yn aml sydd yn y sefyllfa orau i gyfleu manteision a phwysigrwydd yr arolwg. Gallant siarad yn uniongyrchol â’r myfyrwyr ynghylch sut y bydd y canlyniadau’n cael eu defnyddio gan rai sy’n ystyried symud ymlaen i addysg uwch, a sut y gellir eu defnyddio i wella profiadau myfyrwyr yn y brifysgol/coleg yn fwy cyffredinol. Mae’n hollbwysig i staff y brifysgol/coleg bwysleisio’r angen i fod yn wrthrychol wrth drafod yr ACF, oherwydd y modd y bydd darpar fyfyrwyr, prifysgolion/colegau, Undebau Myfyrwyr a rhanddeiliaid eraill yn defnyddio’r canlyniadau. Cewch ragor o wybodaeth am ddylanwad amhriodol yma.

 

Er mwyn sicrhau bod canlyniadau ar gael i’r cyhoedd, mae’n rhaid bodloni trothwy o 10 o ymatebwyr a chyfradd ymateb o 50 y cant yn gyffredinol ac fesul pwnc. Mae data’r ACF yn parhau i fod yn offeryn pwysig er mwyn helpu darpar fyfyrwyr i wneud penderfyniadau ynghylch beth i’w astudio ac ymhle. Po uchaf yw’r gyfradd ymateb, y mwyaf tebygol y bydd data lefel cwrs yn cael eu darparu’n gyhoeddus i’r myfyrwyr hyn.

Ceir sawl ffordd i hyrwyddo’r ACF o fewn eich pwnc/cwrs, gan gynnwys:

 • Rhoi hysbys am yr ACF yn narlithoedd myfyrwyr sydd ar eu blwyddyn olaf.
 • Trefnu sesiynau cyfrifiadur gwirfoddol
 • Ychwanegu erthygl am yr ACF ar safleoedd Mewnrwyd/Moodle
 • Trafod yr ACF drwy wefannau cyfryngau cymdeithasol y pwnc/cwrs
 • Anfon negeseuon e-bost wedi’u targedu at fyfyrwyr cymwys.
 • Cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr cymwys ennill gwobr.

Gellir cynnal sesiynau penodol ar unrhyw bryd yn ystod gwaith maes yr arolwg. Gall myfyrwyr fewngofnodi i www.thestudentsurvey.com a dewis yr opsiwn ‘Cymryd rhan yn yr Arolwg’. Mae’n rhaid i fyfyrwyr fynychu’r sesiynau hyn o’u gwirfodd. Gallech hefyd drefnu sesiynau i gyd-daro â’r adeg pan fydd eu gwahoddiadau e-bost wedi’u personoli yn cael eu hanfon.

 • Wythnos 1 yr arolwg: trefnu sesiynau penodol ar y dydd Gwener neu’r dydd Llun canlynol
 • Wythnos 2 yr arolwg: trefnu sesiynau penodol ar y dydd Mawrth neu’r dydd Mercher
 • Wythnos 3 yr arolwg: trefnu sesiynau penodol ar y dydd Llun

Gall fod yn fuddiol anfon negeseuon e-bost wedi’u targedu i atgoffa myfyrwyr i gwblhau’r arolwg yn www.thestudentsurvey.com . Fodd bynnag, rydym yn argymell peidio anfon gormod o nodynnau atgoffa, oherwydd gallai hynny fod yn niweidiol i’r ymgyrch. Sicrhewch eich bod yn cydgysylltu’r negeseuon e-bost hyn ag Amserlen Gwaith Maes Ipsos MORI er mwyn sicrhau nad ydynt yn gorgyffwrdd â’n gweithgarwch ni. Dylai aelod uwch o’r staff gymeradwyo cynnwys yr e-bost. Ni chaiff unrhyw ddeunyddiau cyfathrebu ac/neu farchnata darparwyr geisio gwyro barn myfyrwyr mewn unrhyw ffordd (gweler Canllaw Arfer Da yr ACF).

Cysylltwch â phrif unigolion cyswllt yr ACF yn eich prifysgol/coleg er mwyn sicrhau nad yw negeseuon e-bost ond yn cael eu hanfon at fyfyrwyr cymwys.

Argymhellir y dylai prifysgolion a cholegau yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon arddangos deunyddiau hyrwyddo o amgylch y brifysgol/coleg cyn lansio’r arolwg ar 6 Ionawr 2021 (mae hyn yn ddewisol ar gyfer prifysgolion a cholegau yn Lloegr). Gwneir hyn er mwyn sicrhau ei fod yn weladwy i fyfyrwyr ac yn ffres yn eu meddyliau cyn iddynt dderbyn eu gwahoddiadau e-bost. Bydd gwefan yr arolwg yn parhau i fod yn fyw tan hanner nos ar 30 Ebrill 2021. Parhewch i arddangos y deunyddiau tan y dyddiad hwn.

Manylion Cyswllt

Os oes gennych gwestiwn am yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr nad yw wedi’i ateb ar y wefan hon, mae croeso ichi anfon e-bost naill ai i thestudentsurvey@ipsos.com, nss@officeforstudents.org.uk neu glicio yma am dudalen gyswllt Ipsos MORI.