Students walking between lectures

Meini Prawf Cymhwystra

Mae’r myfyrwyr canlynol yn gymwys:

I gwblhau’r arolwg, gwiriwch eich cymhwysedd isod.

Mae’r myfyrwyr canlynol yn gymwys:

Mae’r meini prawf cymhwysedd fel y’u diffinnir gan y Swyddfa Myfyrwyr (ar draws yr holl ddarparwyr sy’n cymryd rhan) fel a ganlyn:

 • Myfyrwyr rhan-amser ac amser llawn:
  • Myfyrwyr israddedig amser llawn sydd wedi’u cofrestru mewn Sefydliadau Addysg Uwch, Colegau Addysg Bellach, Sefydliadau Addysg Bellach a darparwyr eraill sy’n cymryd rhan (lle bo’n berthnasol).
  • Myfyrwyr israddedig rhan-amser sydd wedi’u cofrestru mewn Sefydliadau Addysg Uwch, Colegau Addysg Bellach, Sefydliadau Addysg Bellach a darparwyr eraill sy’n cymryd rhan (lle bo’n berthnasol).
 • Myfyrwyr blwyddyn olaf a chyfwerth:
  • Myfyrwyr y disgwylir iddynt fod yn eu blwyddyn olaf.
  • Myfyrwyr ar raglenni hyblyg nad yw’n bosibl rhagweld pryd bydd y flwyddyn olaf, ar ôl y disgwylir iddynt fod wedi gwneud mwy nag un flwyddyn o astudiaeth academaidd gyfwerth ag amser llawn ac nid cyn eu pedwaredd flwyddyn.
 • Myfyrwyr gyda’r trefniadau cyllido canlynol:
  • Pob myfyriwr sy’n astudio mewn sefydliadau darparwyr a ariennir yn uniongyrchol yn y DU.
  • Yn astudio cwrs sy’n gysylltiedig â chorff rheoleiddio iechyd neu ofal cymdeithasol, gan gynnwys myfyrwyr sy’n astudio pynciau nyrsio cyn-gofrestru, bydwreigiaeth, proffesiwn perthynol i iechyd, gwaith cymdeithasol ac ymarfer clinigol.
  • Caiff myfyrwyr eu cynnwys ym mhoblogaeth arolwg 2023 os oes disgwyl iddynt orffen rhwng 1 Chwefror 2023 a 31 Ionawr 2024 yn gynhwysol.

Mae’r AROLWG bellach wedi cau

Fodd bynnag, nid yw’r canlynol yn gymwys:

 • Serch hynny, nid yw’r canlynol yn gymwys:
  • Myfyrwyr nad ydynt ar gyrsiau caeedig.
  • Myfyrwyr ar raglenni nad ydynt yn arwain at gymwysterau neu gredydau israddedig.
  • Myfyrwyr ar gwrs sy’n para am flwyddyn neu flwyddyn gyfwerth ag amser llawn neu lai.
  • Unrhyw fyfyrwyr a oedd yn gymwys yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022 (p’un a wnaethant ymateb ai peidio) ac sy’n parhau i fod yn derbyn addysg gan yr un darparwr.
  • Myfyrwyr o dan 16 oed.