Students walking between lectures

Meini Prawf Cymhwystra

I gwblhau’r arolwg, gwiriwch eich cymhwysedd isod.

Mae’r myfyrwyr canlynol yn gymwys:

Myfyrwyr ar eu blwyddyn olaf a myfyrwyr cyfatebol:

  • Myfyrwyr y disgwylir iddynt fod ar eu blwyddyn olaf.
  • Myfyrwyr ar raglenni hyblyg lle na ellir rhagweld y flwyddyn olaf, ar ôl y cyfnod lle disgwylir iddynt fod wedi dilyn mwy nag un flwyddyn cyfwerth ag amser llawn (CALl) a chyn eu pedwaredd blwyddyn academaidd yn astudio.

Myfyrwyr â’r trefniadau cyllido canlynol:

  • Myfyrwyr ar gyrsiau Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon.
  • Myfyrwyr sy’n astudio cyrsiau pwnc y GIG.

Pob myfyriwr sy’n astudio cyrsiau Addysg Uwch rhagnodedig a gyllidir yn uniongyrchol mewn Colegau Addysg Bellach/Sefydliadau Addysg Bellach yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Caiff myfyrwyr eu cynnwys ym mhoblogaeth arolwg 2021 os oes disgwyl iddynt gwblhau eu cwrs rhwng 1 Chwefror 2021 a 31 Ionawr 2022, gan gynnwys y dyddiadau hynny.

Mae’r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2021 bellach wedi cau

Fodd bynnag, nid yw’r canlynol yn gymwys:

  • Myfyrwyr ar raglenni nad ydynt yn arwain at gymwysterau gradd neu gredydau.
  • Myfyrwyr ar gwrs blwyddyn o hyd neu flwyddyn CALl neu lai.
  • Unrhyw fyfyrwyr a oedd yn gymwys yn ACF 2020 (p’un a wnaethant ymateb ai peidio) ac sy’n dal i fod yn yr un brifysgol/coleg, ac eithrio os oeddent yn rhan o Beilot ACF 2020.
  • Myfyrwyr o dan 16 oed.